MATYE 9:18-22 MAK 5:21-34 LIK 8:40-48

  • YON DAM TOUCHE RAD JEZI EPI LI GERI

Nouvèl la gaye! Juif k ap viv nan nòdwès bò Lanmè Galile tande Jezi retounen sot nan Dekapòl la. Petèt anpil nan yo tande nan dènye tanpèt ki te genyen an Jezi te kalme van an e li te kalme dlo a. Petèt gen kèk ki konnen li te geri de mesye ki te gen demon sou yo. Donk, gen “yon gwo foul moun” ki vin rasanble bò lanmè a, petèt nan zòn Kapènawòm, pou vin akeyi Jezi (Mak 5:21). Lè Jezi desann bato a, yo chofe e y ap tann pou yo wè sa l pral fè.

Youn nan moun ki pa ka tann pou l rankontre Jezi se Jayiris, youn nan mesye k ap dirije sinagòg la. Li met ajenou nan pye Jezi e li sipliye l plizyè fwa, li di: “Tipitit fi m nan malad byen mal. Tanpri, vin poze men w sou li pou l ka refè e pou l ka viv.” ​(Mak 5:23). Ki jan Jezi te reyaji lè Jayiris te sipliye l pou l ede sèl pitit fi li a ki te gen sèlman 12 an e li te renmen anpil la? — Lik 8:42.

Pandan Jezi sou wout pou l al kay Jayiris, li te vin twouve l nan yon sitiyasyon ki bay emosyon. Anpil moun ki akonpaye Jezi yo chofe epi y ap mande si y ap kapab wè Jezi k ap fè mirak. Sepandan, gen yon dam nan foul la, sa k plis okipe lespri l se yon gwo pwoblèm sante li genyen.

Dam sa a, yon Izrayelit, gen 12 an depi l ap soufri akoz yon san k ap koule sou li. Li t al chèche èd nan men plizyè doktè, e li depanse tout lajan l nan chèche tretman. Men, li pa jwenn okenn rezilta. Okontrè, pwoblèm li an “vin pi mal”. — Mak 5:26.

Kòm ou ka konprann sa, nonsèlman maladi a febli dam nan anpil, men tou se yon maladi ki fè l santi l jennen e ki fè l wont. An jeneral, moun pa pale de maladi sa a an piblik. Anplis de sa, selon Lwa Moyiz la, lè yon fi gen san ap koule sou li, yo konsidere l kòm yon moun ki pa pwòp pou fè sèvis Bondye, e si yon moun manyen l oubyen li manyen rad li ki gen san, moun sa a dwe benyen e li pap pwòp rive jis aswè. — Levitik 15:25-27.

Dam nan te “tande bagay yo t ap di konsènan Jezi” e kounye a l ap chèche Jezi. Etandone li nan yon kondisyon ki pa pwòp, li fofile kò l nan mitan foul la an chatpent, li t ap di tèt li: “Si m touche rad li sèlman, m ap geri.” Lè l manyen franj rad Jezi, san ki t ap koule sou li a rete lamenm! Li “geri anba maladi ki t ap fè l soufri a”. — Mak 5:27-29

Jezi di: “Kiyès ki touche m nan?” Ki jan w panse dam nan te santi l lè l tande sa Jezi di a? Pou Pyè montre l pa dakò ak sa Jezi di a, li di: “Se yon foul moun ou gen toutotou w la a k ap kwense w.” Donk, poukisa Jezi mande: “Kiyès ki touche m nan?” Men sa Jezi esplike: “Gen yon moun ki touche m, paske mwen santi gen yon pisans ki sot nan mwen.” ​(Lik 8:45, 46). Vrèmanvre, gerizon ki fèt la fè yon fòs sot sou Jezi.

Lè dam nan wè yo dekouvri l, li avanse epi li met ajenou nan pye Jezi, l ap tranble tèlman l pè. Devan tout moun, li di tout laverite sou maladi l la e sou fason li fèk sot geri a. Men sa Jezi di l pou l rekonfòte l: “Pitit fi m, lafwa w geri w. Ale anpè, ou geri anba maladi ki t ap fè w soufri a.” — Mak 5:34.

Sa klè, Sila a Jewova chwazi pou dirije tè a se yon moun ki amikal, yon moun ki gen konpasyon, yon moun ki pa sèlman gen sousi pou moun men ki gen pouvwa pou ede yo tou.