Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Jezi se chemen an, verite a, lavi a

 CHAPIT 34

Jezi chwazi douz apot

Jezi chwazi douz apot

Sa gen anviwon ennan edmi depi Jan ki te konn batize moun nan te fè konnen Jezi se Timouton Bondye a. Etandone Jezi te kòmanse aktivite l, gen anpil moun sensè ki vin disip li, tankou Andre, Simon Pyè, Jan, e petèt Jak (frè Jan), ansanm ak Filip ak Batèlmi (yo rele Natanayèl tou). Tank tan ap pase, plizyè lòt moun vin suiv Kris tou. — Jan 1:45-47.

Kounye a, Jezi pare pou l chwazi apot li yo. Se yo menm k ap vin konpayon ki pi pwòch li e ki pral resevwa yon fòmasyon espesyal. Men, anvan Jezi chwazi yo, li monte nan yon mòn ki petèt toupre lanmè Galile e ki pa twò lwen Kapènawòm, e li pase tout nuit lan ap priye, sandout li t ap mande Bondye sajès ak benediksyon. Nan demen, li rele disip li yo e li chwazi 12 ladan yo kòm apot.

Pi wo a nou te deja site non sis nan disip Jezi chwazi kòm apot li yo. Li te chwazi tou Matye, sila a li te envite vin suiv li pandan l te nan biwo kontribisyon an. Senk lòt disip Jezi chwazi yo se Jida (ki rele Tade tou e ki “pitit Jak”), Simon, yo rele Kananeyen an, Toma, Jak pitit Alfe a ansanm ak Jida Iskaryòt. — Matye 10:2-4; Lik 6:16.

Kounye a, 12 mesye sa yo ap vwayaje ak Jezi e li konnen yo byen. Plizyè ladan yo se fanmi l. Sandout, Jak ansanm ak frè l la, Jan, se kouzen Jezi. Selon sa kèk moun panse, si Alfe se te frè Jozèf ki se papa adoptif Jezi, donk, pitit gason Alfe a, apot Jak, se ta kouzen Jezi tou.

Natirèlman, Jezi pa gen pwoblèm pou l sonje non apot li yo. Men, èske w ka sonje non yo? Bon, yon bagay ki ka ede w se si w ta rive sonje gen de disip ki rele Simon, de ki rele Jak, ak de ki rele Jida. Simon (Pyè) gen yon frè l ki rele Andre, e Jak (pitit Zebede) gen yon frè l ki rele Jan. Sa a se yon bon fason pou nou sonje non uit nan apot yo. Kat lòt yo gen ladan l, yon pèseptè (Matye), yon disip ki t ap vin gen dout pi devan (Toma), youn ki te anba yon pyebwa lè Jezi te rele l (Natanayèl), e zanmi Natanayèl la (Filip).

Onz nan apot Jezi yo se moun Galile, kote Jezi te leve a. Natanayèl se moun Kana. Filip, Pyè ak Andre se moun Betsayida, annapre Pyè ak Andre t al abite Kapènawòm. Sanble se nan vil sa a Matye t ap viv. Jak ak Jan te gen biznis lapèch e yo te abite Kapènawòm oubyen toupre l tou. Sanble Jida Iskaryòt, ki t apral trayi Jezi pi devan, se sèl apot ki moun Jide.