Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Jezi se chemen an, verite a, lavi a

 SEKSYON 3

Gwo aktivite Jezi fè nan Galile

‘Jezi kòmanse preche, li di: “Wayòm nan vin pi pre.”’ — Matye 4:17.

Gwo aktivite Jezi fè nan Galile

NAN SEKSYON SA A

CHAPIT 20

Li fè yon dezyèm mirak nan vil Kana

Jezi geri yon timoun nan yon distans 26 kilomèt.

CHAPIT 21

Jezi nan sinagòg ki nan Nazarèt la

Ki pawòl Jezi te di ki fè moun ki soti nan menm zòn avè l yo vle touye l?

CHAPIT 22

Gen kat nan disip li yo ki vin pechè moun

Li envite kat disip pou yo abandone yon kalite pèch pou yo vin fè yon lòt kalite pèch.

CHAPIT 23

Jezi fè yon gwo travay nan Kapènawòm

Lè Jezi te chase demon, li pa t kite yo di li se Pitit Bondye. Poukisa?

CHAPIT 24

Li ogmante aktivite l nan Galile

Moun vin bò kot Jezi pou yo jwenn gerizon, sepandan Jezi esplike yo travay li a gen yon pi gwo objektif.

CHAPIT 25

Li demontre konpasyon pou yon mesye ki gen lèp e li geri l

Jezi di yon pawòl ki senp e ki pisan ki montre li vrèman gen sousi pou moun li geri yo.

CHAPIT 26

“Peche w yo padone”

Ki lyen Jezi te montre ki genyen ant peche ak maladi?

CHAPIT 27

Li envite Matye vin suiv li

Poukisa Jezi manje ak yon seri moun k ap pratike peche?

CHAPIT 28

Poukisa disip Jezi yo pa fè jèn?

Jezi sèvi ak egzanp bidon ki fèt ak po bèt la pou l bay repons lan.

CHAPIT 29

Èske yon moun ka fè bèl aksyon jou saba a?

Poukisa Juif yo ap pèsekite Jezi pou mesye li geri ki te gen 38 an depi l malad la?

CHAPIT 30

Relasyon Jezi gen ak Papa l

Juif yo panse Jezi konsidere tèt li egal ak Bondye, men Jezi te montre aklè Bondye pi gran pase l.

CHAPIT 31

Yo kase kèk grap ble nan jou saba a

Poukisa Jezi pale de tèt li kòm “Seyè saba a”?

CHAPIT 32

Ki sa moun gen dwa fè nan jou saba a

Sadiseyen yo ak Farizyen yo, nòmalman ki pa danse kole, met tèt yo ansanm nan yon sèl objektif.

CHAPIT 33

Li akonpli yon pwofesi Ezayi te anonse

Poukisa Jezi bay moun li geri yo lòd pou yo pa fè konnen kiyès li ye oswa ki sa li te fè?

CHAPIT 34

Jezi chwazi douz apot

Ki diferans ki genyen ant yon apot ak yon disip?

CHAPIT 35

Diskou anpil moun byen konnen Jezi te bay sou mòn nan

Chèche jwenn esplikasyon sou pwen enpòtan nan diskou Jezi a.

CHAPIT 36

Yon ofisye ki demontre gwo lafwa

Ki sa ofisye lame a fè ki fè Jezi sezi?

CHAPIT 37

Jezi resisite pitit gason yon vèv

Moun ki te wè mirak sa a t ap chèche konnen sa mirak sa a vle di toutbon.

CHAPIT 38

Jan ta renmen konn sa Jezi di

Poukisa Jan ki konn batize moun nan mande si se Jezi ki Mesi a? Èske Jan te gen dout?

CHAPIT 39

Malè pou yon jenerasyon ki rebèl

Jezi di nan Jou Jijman an, l ap pi fasil pou peyi Sodòm pase vil Kapènawòm, ki se vil kote li te konn òganize aktivite l.

CHAPIT 40

Yon leson sou padon

Lè Jezi di yon dam, ki petèt te yon pwostitye, peche l yo padone, èske Jezi te vle di yon moun gen dwa vyole Lwa Bondye te bay la?

CHAPIT 41

Ki kote l jwenn pouvwa pou l fè mirak?

Frè Jezi yo kwè tèt Jezi pati.

CHAPIT 42

Jezi reprimande Farizyen yo

Ki sa “siy pwofèt Jonas la” ye?

CHAPIT 43

Kèk egzanp konsènan Wayòm nan

Jezi bay uit egzanp pou l esplike divès aspè Wayòm nan.

CHAPIT 44

Jezi kalme yon gwo tanpèt

Lè Jezi te kalme van an ak lanmè a, li aprann nou yon leson enpòtan konsènan fason bagay yo pral ye lè l ap dirije antanke wa.

CHAPIT 45

Li gen pouvwa sou yon pakèt demon

Èske yon moun ka gen plizyè demon sou li?

CHAPIT 46

Li touche rad Jezi epi li geri

Jezi montre pouvwa ak konpasyon l genyen nan evènman touchan sa a.

CHAPIT 47

Yon tifi retounen ap viv ankò!

Moun yo pase Jezi nan rizib lè Jezi di tifi ki mouri a se jis dòmi l ap dòmi. Ki sa Jezi te konnen yo pa t konnen?

CHAPIT 48

Li fè mirak, men yo pa byen akeyi l menm nan Nazarèt

Moun Nazarèt yo pa byen akeyi Jezi. Se pa akoz ansèyman li yo ak mirak li yo, men se pou yon lòt rezon.

CHAPIT 49

Li preche nan Galile e li bay apot yo fòmasyon

Ki sa ekspresyon ‘Wayòm syèl la vin pi pre’ a vle di toutbon?

CHAPIT 50

Li prepare yo pou yo preche menmsi yo jwenn pèsekisyon

Poukisa l di yo pou yo kouri al nan yon lòt vil lè yo pèsekite yo byenke yo pa pè lanmò?

CHAPIT 51

Yo touye yon moun pandan y ap fete yon anivèsè nesans

Ewòd tèlman pran plezi nan dans Salome a, li pwomèt Salome pou l ba l kèlkeswa sa l mande. Ki vye demann li fè a?

CHAPIT 52

Li sèvi ak kèk pen ansanm ak kèk pwason pou l bay plizyè milye moun manje

Mirak Jezi fè a tèlman enpòtan toule kat Evanjil yo pale de li.

CHAPIT 53

Yon wa ki gen kontwòl sou fòs ki gen nan lanati

Ki leson apot yo aprann nan mirak Jezi fè pou l mache sou dlo e pou l kalme van an?

CHAPIT 54

Jezi se “pen ki bay lavi a”

Poukisa Jezi te reprimande moun yo malgre yo te fè gwo efò pou yo vin kote l?

CHAPIT 55

Pawòl Jezi yo choke anpil moun

Ansèyman Jezi te bay la te tèlman choke disip yo, sa te fè anpil ladan yo kite l.

CHAPIT 56

Ki sa k sal yon moun vre?

Eske se sa k antre nan bouch oswa sa k soti nan bouch?

CHAPIT 57

Jezi geri yon tifi epi l geri yon mesye ki soud

Poukisa yon dam pa t fache lè Jezi te konpare nasyon li an ak ti chen?

CHAPIT 58

Li fè mirak pou l bay plizyè milye moun pen e li bay avètisman konsènan ledven

Finalman, disip Jezi yo rive konprann de ki ledven Jezi ap pale.

CHAPIT 59

Kiyès Pitit lòm nan ye?

Ki sa kle Wayòm nan ye? Kiyès k ap itilize yo e ki jan?

CHAPIT 60

Aparans li chanje: Yon apèsi sou Kris nan glwa li

Nan ki sans aparans Jezi te chanje a? Ki sa sa vle di?

CHAPIT 61

Li geri yon tigason ki gen demon sou li

Jezi di gen nan yo ki te manke lafwa ki fè gerizon an pa t rive fèt. Men, kiyès nan yo ki te gen pwoblèm sa a? Tigason an, papa l oswa disip Jezi yo?

CHAPIT 62

Yon leson enpòtan sou imilite

Yon seri mesye k ap aprann yon bagay enpòtan pa mwayen yon timoun piti.

CHAPIT 63

Jezi bay apot li yo konsèy sou zafè bite ak peche a

Li ban nou twa etap pou n suiv pou n ka regle pwoblèm grav nou gen ak frè nou.

CHAPIT 64

Li enpòtan pou nou padone

Jezi sèvi ak egzanp esklav san pitye a pou l montre jan sa enpòtan anpil pou Bondye wè nou se moun ki dispoze padone lòt moun.

CHAPIT 65

L ap anseye pandan l ap vwayaje pou l al Jerizalèm

Nan twa konvèsasyon tou kout Jezi te fè yo li montre atitid ki ka lakòz yon moun pa suiv li.