Sou twazyèm jou lanmò Jezi, li resisite. Jou sa a li parèt senk fwa sou disip li yo. Jezi te kontinye parèt sou yo pandan 40 jou. Apre sa, Jezi monte nan syèl la devan je kèk nan disip li yo. Dis jou apre sa, Bondye te vide lespri sen sou disip Jezi yo ki t ap tann etan yo Jerizalèm.

Annapre, ènmi Bondye yo te mete apot yo nan prizon, men, yon zanj te vin lage yo. Opozan yo te touye yon disip ki rele Etyèn anba kout wòch. Nou pral aprann ki jan Jezi te chwazi youn nan opozan sa yo pou l vin yon sèvitè espesyal pou li. Se li menm ki te vin rele apot Pòl. Twazan edmi apre lanmò Jezi, Bondye te voye apot Pyè al preche lakay yon mesye ki pa Juif. Mesye sa a te rele Kònèy.

Anviwon 13 an apre sa, Pòl kòmanse premye vwayaj predikasyon l lan. Nan dezyèm vwayaj la, Timote te vin akonpaye l. N ap aprann ki jan Pòl ansanm ak konpayon vwayaj li yo te viv anpil moman pasyonan nan sèvis Bondye a. Finalman, yo te mete Pòl nan prizon nan vil Wòm. Yo te lage l dezan apre. Malerezman, yo te vin mete l nan prizon ankò, e fwa sa a, yo te touye l. Evènman ki nan SETYÈM pati a te pase diran yon peryòd 32 ane apeprè.