Lè Izrayelit yo te soti anba esklavaj ann Ejip, Moyiz te mennen yo nan mòn Sinayi. Se la Bondye te ba yo lwa l yo. Annapre, Moyiz te voye 12 gason al espyone peyi Kanaran. Men gen dis ladan yo ki te bay yon move rapò. Yo te lakòz Izrayelit yo mande pou yo retounen ann Ejip. Piske Izrayelit yo te manke lafwa, Bondye te pini yo. Li te fè yo fè 40 an ap vire won nan dezè a.

Finalman, Bondye te chwazi Jozye pou mennen Izrayelit yo nan peyi Kanaran. Jewova te fè yon seri mirak yon fason pou l fè Izrayelit yo pran peyi a. Li te fè dlo rivyè Jouden an sispann koule. Li te fè miray Jeriko a tonbe. Epi li te fè solèy la rete kanpe pandan tout yon jounen. Apre sis ane, Izrayelit yo te pran peyi a nan men Kananeyen yo.

Apati de Jozye, se jij ki te alatèt Izrayèl pandan 356 ane. N ap aprann konnen anpil nan yo, tankou Barak, Gideyòn, Yifta, Sanson ak Samyèl. Epitou, n ap li istwa yon seri medam tankou Rahab, Debora, Yayèl, Rit, Nawomi ak Dalila. Antou, TWAZYÈM pati a kouvri yon peryòd 396 ane.