Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Liv istwa biblik mwen an

Pran plezi w pou w li 116 istwa ki nan Bib la. Yo egzak, fasil pou konprann, e yo gen bèl foto.

Entwodiksyon

Yon seri istwa ki te pase toutbon nou jwenn nan pi gwo liv ki gen sou latè a. Istwa sa yo rakonte sa k te pase depi Bondye te fè latè rive jounen jodi a.

ISTWA 1

Bondye kòmanse kreye

Menm timoun kapab konprann istwa kreyasyon an e li kapab enterese yo.

ISTWA 2

Yon jaden san parèy

Dapre liv Jenèz la, Bondye te fè jaden Edenn nan tounen yon kote espesyal. Bondye te vle pou tout tè a vin egzakteman tankou bèl jaden li te fè a.

ISTWA 3

Premye gason an ak premye fi a

Bondye te kreye Adan ak Èv e li te mete yo nan jaden Edenn nan. Se yo menm ki premye moun ki te marye.

ISTWA 4

Sa k fè yo pèdi bitasyon yo a

Liv Jenèz la ki nan Bib la fè nou konnen ki jan Paradi a te fè pèdi.

ISTWA 5

Yo kòmanse pase mizè

Adan ak Èv jwenn anpil pwoblèm pandan yo pap viv nan jaden Edenn nan. Si yo te obeyi Bondye, ni yo menm ni pitit yo t ap gen kè kontan.

ISTWA 6

Yon bon pitit, yon move pitit

Istwa Kayen ak Abèl la ki nan liv Jenèz la fè nou konnen ki kalite moun nou ta dwe ye e ki sa pou n chanje lakay nou anvan l twò ta.

ISTWA 7

Yon gason ki brav

Egzanp Enòk la montre nou ka fè sa byen, menmsi moun bò kote nou ap fè sa ki mal.

ISTWA 8

Men jeyan sou tè a

Jenèz chapit 6 la pale de jeyan ki te konn fè moun mal. Yo te rele jeyan sa yo Nefilim e yo te pitit move zanj ki te kite syèl la e ki te vin viv sou tè a.

ISTWA 9

Noye bati yon lach

Noye ak fanmi l te chape anba delij la paske yo te obeyi Bondye menm lè lòt moun pa t koute.

ISTWA 10

Gwo delij dlo a

Moun k ap ri lè Noye ap avèti yo. Men, yo pa t ap ri lè dlo delij la te kòmanse tonbe sot nan syèl la. Gade ki jan lach Noye te fè a te sove Noye, fanmi l ak anpil bèt.

ISTWA 11

Premye lakansyèl la

Ki sa w ta dwe sonje lè w wè yon lakansyèl?

ISTWA 12

Lèzòm konstwi yon tou men wotè

Bondye pa t kontan, e pinisyon li te bay mesye sa yo gen efè sou nou jis jounen jodi a.

ISTWA 13

Abraram, zanmi Bondye

Poukisa Abraram te kite kay li ki te konfòtab pou l al pase vi l anba tant?

ISTWA 14

Bondye teste lafwa Abraram

Poukisa Bondye mande Abraram pou l sakrifye Izarak, pitit gason l lan?

ISTWA 15

Madan Lòt vire gade dèyè

Nou ka aprann yon bèl leson nan sa l te fè a.

ISTWA 16

Izarak jwenn yon bon madanm

Ki sa k te fè Rebeka te yon bon madam konsa? Èske se paske l te bèl oswa yon lòt bagay?

ISTWA 17

De jimo, de moun diferan

Izarak, papa yo, te pi renmen Ezayi, men Rebeka, manman yo, te pi renmen Jakòb.

ISTWA 18

Jakòb ale Aràn

Jakòb marye ak Leya anvan malgre se Rachèl li te renmen.

ISTWA 19

Fanmi Jakòb gen anpil moun

Èske 12 tribi Izrayèl yo pote non 12 pitit gason Jakòb yo?

ISTWA 20

Dina tonbe nan pwoblèm

Sa te kòmanse akoz move zanmi.

ISTWA 21

Frè Jozèf yo rayi l

Ki sa k te ka fè kèk nan yo vle touye pwòp frè yo?

ISTWA 22

Yo mete Jozèf nan prizon

Se pa paske l te dezobeyi yon lwa ki fè yo mete l nan prizon, yo mete l nan prizon paske l te fè sa ki byen.

ISTWA 23

Rèv Farawon yo

Sèt bèf yo ak sèt zepi yo sanble.

ISTWA 24

Jozèf teste frè l yo

Ki jan l ap fè konnen si yo chanje depi apre yo te fin vann li kòm esklav la?

ISTWA 25

Fanmi an bwote al ann Ejip

Poukisa yo rele fanmi Jakòb yo Izrayelit, yo pa rele yo Jakobit?

ISTWA 26

Jòb fidèl anvè Bondye

Jòb pèdi byen l, sante l ak tout pitit li yo. Èske se pini Bondye ap pini l?

ISTWA 27

Yon move wa ap gouvène Ejip

Poukisa li te mande moun yo pou yo touye tibebe gason izrayelit yo?

ISTWA 28

Ti Moyiz manke mouri

Manman Moyiz jwenn yon fason pou l pa obeyi lwa ki mande pou yo touye tout tigason izrayelit yo.

ISTWA 29

Moyiz chape poul li

Moyiz te panse l te pare pou l sove izrayelit yo lè l te gen 40 an, men li potko pare.

ISTWA 30

Flanm dife nan yon touf raje

Bondye te sèvi ak yon seri mirak pou l fè Moyiz konnen lè a rive pou Moyiz fè izrayelit yo soti ann Ejip.

ISTWA 31

Moyiz ak Arawon wè ak Farawon

Poukisa Farawon pa koute Moyiz epi l kite Izrayelit yo ale?

ISTWA 32

Dis flewo yo

Bondye voye dis flewo sou Ejip, tousa paske Farawon, dirijan ejipsyen an, refize kite Izrayelit yo ale.

ISTWA 33

Yo travèse lanmè Wouj la

Moyiz fann lanmè Wouj la an de grasa pisans Bondye e Izrayelit yo travèse sou tè sèk.

ISTWA 34

Yon nouvo kalite manje

Manje espesyal sa a Bondye te bay la te sot nan syèl la.

ISTWA 35

Jewova bay lwa li yo

Ki de lwa ki pi enpòtan pase Dis kòmandman yo?

ISTWA 36

Ti bèf annò a

Poukisa moun yo ap adore yon estati ki fèt ak zanno yo te fonn?

ISTWA 37

Yon tant pou bay adorasyon

Lach alyans te nan chanm ki pi fon nan tant lan.

ISTWA 38

Douz espyon yo

Dis nan espyon yo di yon bagay, men de nan yo di yon lòt bagay. Kiyès Izrayelit yo kwè?

ISTWA 39

Flè pouse sou baton Arawon an

Ki jan flè ak fwi ki mi fè pouse sou yon bout bwa nan yon nuit?

ISTWA 40

Moyiz frape wòch la

Moyiz jwenn dlo a, men li fè Jewova fache.

ISTWA 41

Yon koulèv an kuiv

Poukisa Bondye voye koulèv anpwazonnen pou mòde Izrayelit yo?

ISTWA 42

Yon bourik tonbe pale

Bourik la wè yon bagay Balaram pa ka wè.

ISTWA 43

Jozye vin alatèt pèp la

Moyiz gen fòs toujou, donk poukisa Jozye ranplase l?

ISTWA 44

Rahab kache espyon yo

Ki jan Rahab te ede de mesye yo, e ki favè l te mande yo fè l?

ISTWA 45

Yo janbe rivyè Jouden an

Gen yon mirak ki fèt lè prèt yo met pye yo nan dlo a.

ISTWA 46

Miray Jeriko yo

Ki jan yon kòd fè anpeche yon mi tonbe?

ISTWA 47

Gen yon vòlè ann Izrayèl

Èske yon sèl move moun ka lage malè sou tout yon nasyon?

ISTWA 48

Gibeyonit yo gen lespri

Yo pran Jozye ak Izrayelit yo sou plan e yo fè yo fè yo yon pwomès, men Izrayelit yo kenbe pwomès la.

ISTWA 49

Solèy la ret kanpe

Jewova fè yon bagay pou Jozye li potko janm fè anvan sa e li poko janm fè depi lè a.

ISTWA 50

De medam ki brav

Barak mennen lame Izrayèl la nan lagè. Sa k fè se Yayèl ki jwenn glwa a?

ISTWA 51

Rit ak Nawomi

Rit kite kay li pou l rete ak Nawomi e pou l sèvi Jewova.

ISTWA 52

Gideyòn ak 300 zòm li yo

Bondye te sèvi ak yon tès bwè dlo pou l te ka chwazi moun ki pou fè pati lame a.

ISTWA 53

Yifta fè yon pwomès

Pwomès li te fè Jewova a pa t afekte li menm sèlman, men li te afekte pitit fi l la tou.

ISTWA 54

Mesye ki gen plis fòs la

Ki jan Dalila te fè dekouvri sekrè ki fè Samson gen tout fòs sa a?

ISTWA 55

Yon tigason k ap sèvi Bondye

Bondye sèvi ak ti Samyèl pou l bay gran prèt Eli yon mesaj ki bay lapenn.

ISTWA 56

Sayil, premye wa peyi Izrayèl

Okòmansman Bondye te chwazi Sayil, men annapre li te rejte l. Istwa Sayil la aprann nou yon leson enpòtan.

ISTWA 57

Bondye chwazi David

Ki sa Bondye wè nan David pwofèt Samyèl pa wè?

ISTWA 58

David ak Golyat

David bat Golyat ak yon zam ki pi pisan lontan pase senp flonn li.

ISTWA 59

David oblije chape poul li

Okòmansman Sayil te byen renmen David, men li vin tèlman jalou David, li vle touye l. Poukisa?

ISTWA 60

Abigayil ak David

Abigayil di mari l se yon moun tèt cho, poutan Abigayil sove lavi l pou yon ti tan.

ISTWA 61

Yo mete David wa

Ni aksyon David fè ni aksyon li refize fè, montre li kalifye pou l vin wa ann Izrayèl.

ISTWA 62

Fanmi David gen anpil pwoblèm

Men, yon sèl erè li fè lage pwoblèm ni sou tèt li ni sou fanmi l pandan anpil ane.

ISTWA 63

Salomon, yon wa ki gen sajès

Èske l t ap koupe tibebe a an de vre?

ISTWA 64

Salomon bati tanp lan

Malgre Salomon te saj anpil, lòt moun te pran tèt li fè l fè sa k pa bon.

ISTWA 65

Wayòm nan divize

Yonfwa Yawobam kòmanse dirije, li fè pèp la vyole lwa Bondye a.

ISTWA 66

Jezabèl, yon move rèn

Anyen pap anpeche l jwenn sa l vle.

ISTWA 67

Yewochafat fè Jewova konfyans

Poukisa yon lame pral nan batay avèk chantè ki pa gen zam alatèt lame a?

ISTWA 68

De tigason ki reviv

Èske yon moun ki mouri ka reviv ankò? Sa te rive deja!

ISTWA 69

Yon tifi ede yon gwo chèf

Li te gen kouraj pou l pale, e kòm rezilta, gen yon mirak ki fèt.

STORY 70

Yona ak yon gwo pwason

Yona te aprann li enpòtan pou yon moun fè sa Jewova di.

ISTWA 71

Bondye pwomèt yon paradi

Premye paradi a te toupiti; sa a pral plen tout tè a.

ISTWA 72

Bondye pote wa Izkiya sekou

Nan yon sèl nuit, yon zanj touye 185 000 sòlda asiryen.

ISTWA 73

Dènye bon wa Izrayèl la

Yochiya fè yon aksyon ki brav pandan l adolesan.

ISTWA 74

Yon mesye ki pa pè moun

Jeremi te panse l twò jèn pou l pwofèt, men Bondye te konnen li te kapab.

ISTWA 75

Kat jènjan nan Babilòn

Yo te reyisi malgre yo te separe ak fanmi yo.

ISTWA 76

Yo detwi Jerizalèm

Poukisa Bondye kite Babilónyen yo, ki se ènmi Izrayèl, detwi Jerizalèm?

ISTWA 77

Yo refize met ajenou

Èske Bondye ap sove twa jènjan obeyisan sa yo anba founèz dife a?

ISTWA 78

Yon ekriti sou mi an

Pwofèt Dànyèl bay sans kat mo dwòl yo.

ISTWA 79

Dànyèl nan twou lyon an

Dànyèl resevwa santans lanmò, men èske l pa t ka evite sa?

ISTWA 80

Pèp Bondye a kite Babilòn

Siris, wa peyi Pès la, te reyalize yon pwofesi lè l te pran Babilòn, e kounye a l ap akonpli yon lòt pwofesi.

ISTWA 81

Yo gen konfyans Bondye ap ede yo

Izrayelit yo dezobeyi lwa lèzòm yo pou yo ka obeyi Bondye. Èske Bondye ap beni yo?

ISTWA 82

Mòdekay ak Estè

Rèn Vachti te bèl, men wa Asyeris te ranplase l ak Estè kòm nouvo rèn li. Poukisa?

ISTWA 83

Miray Jerizalèm nan

Toutpandan travayè yo t ap rebati miray la, yo te oblije toujou gen epe yo ak lans yo lajounen kou lannuit.

ISTWA 84

Yon zanj vizite Mari

Li pote mesaj Bondye: Mari pral fè yon tibebe ki gen pou vin yon wa pou toutan.

ISTWA 85

Jezi fèt nan yon pak

Kòman yon moun ki gen pou l vin wa fè fèt kote yo bay bèt manje?

ISTWA 86

Yo suiv yon etwal

Kiyès ki te dirije astwològ yo pou rive jwenn Jezi? Repons lan gendwa fè w sezi.

ISTWA 87

Ti Jezi nan tanp lan

Li gen yon bagay ki fè menm granmoun ki anseye nan tanp lan sezi.

ISTWA 88

Jan batize Jezi

Jan t ap batize moun ki fè peche yo, men Jezi pa t janm peche. Poukisa Jan te batize Jezi?

ISTWA 89

Jezi netwaye tanp lan

Jezi demontre yon fòm lanmou ki fè l fache.

ISTWA 90

Rankont ak yon dam bò yon pi

Ki jan dlo Jezi ofri dam nan ka pèmèt li pa janm swaf ankò?

ISTWA 91

Jezi ap anseye sou yon mòn

Aprann sajès k ap toujou itil nou nan diskou Jezi te fè sou mòn nan.

ISTWA 92

Jezi resisite mò

Jezi sèvi ak pouvwa Bondye, li di de mo tou senp pou l resisite pitit fi Jayiris la.

ISTWA 93

Jezi bay anpil moun manje

Ki pwen enpòtan nou aprann lefètke Jezi te fè yon mirak pou l bay plizyè milye moun manje?

ISTWA 94

Li renmen timoun piti

Jezi fè apot li yo konnen gen anpil bagay yo kapab aprann sou timoun e gen anpil bagay yo ka aprann nan men yo tou.

ISTWA 95

Fason Jezi anseye

Parabòl bon Samariten an se yon egzanp ki montre metòd Jezi te konn plis itilize pou l anseye.

ISTWA 96

Jezi geri malad

Ki sa Jezi akonpli lefètke l fè tout mirak sa yo?

ISTWA 97

Jezi vini antanke Wa

Gwo foul moun yo kontan akeyi Jezi, men se pa tout moun ki kontan.

ISTWA 98

Sou mòn Olivye a

Jezi ap di kat nan apot li yo bagay ki gen pou rive nan epòk nou an.

ISTWA 99

Nan yon chanm aletaj

Poukisa Jezi te di disip li yo pou yo manje repa espesyal sa a chak ane?

ISTWA 100

Jezi nan jaden an

Poukisa Jida te trayi Jezi ak yon bo?

ISTWA 101

Yo touye Jezi

Pandan Jezi te kloure sou poto a, li te fè yon pwomès konsènan paradi a.

ISTWA 102

Jezi vivan

Apre yon zanj fin woule wòch ki te bare tonm nan, sòlda yo ki t ap siveye tonm nan sezi lè yo gad anndan l.

ISTWA 103

Anndan yon chanm ki fèmen

Kòman fè disip Jezi yo pa rekonèt li apre Bondye fin resisite l?

ISTWA 104

Jezi retounen nan syèl

Anvan Jezi monte al nan syèl la, li bay disip li yo yon dènye kòmandman.

ISTWA 105

Yo rete Jerizalèm ap tann

Poukisa Jezi te simaye lespri sen sou disip li yo nan jou Pannkòt lan?

ISTWA 106

Yo lage nan prizon

Chèf relijye Juif yo mete apot yo nan prizon pou kanpe travay predikasyon yan, men, Bondye gen yon lòt lide pou yo.

ISTWA 107

Yo lapide Etyèn

Toutpandan y ap touye Etyèn, l ap fè yon bèl priyè.

ISTWA 108

Sou wout pou al Damas

Yon limyè ki klere anpil ak yon vwa ki soti nan syèl la chanje lavi Sòl

ISTWA 109

Pyè al kay Kònèy

Èske Bondye panse yon nasyon oswa yon ras pi bon pase yon lòt?

ISTWA 110

Timote vin ede Pòl

Timote kite kay li pou l akonpaye Pòl nan yon bèl vwayaj.

ISTWA 111

Yon jèn gason ki tonbe dòmi

Pòl te bay de diskou, dòmi te pran Etich nan premye diskou a. Sa k te pase ant de diskou sa yo se te yon mirak.

ISTWA 112

Y al chwe sou yon zile

Lè sanble pa gen espwa ankò, Pòl resevwa yon mesaj ki sot nan Bondye ki ba l espwa.

ISTWA 113

Pòl nan vil Wòm

Kòman Pòl te ka fè travay li antanke apot pandan l te nan prizon an?

ISTWA 114

Lè tout mechanste pral fini

Poukisa Bondye voye lame l la ki gen Jezi alatèt li nan lagè Amagedòn nan?

ISTWA 115

Yon nouvo paradi sou tè a

Moun te deja viv nan yon paradi sou tè a, e sa gen pou l fèt ankò.

ISTWA 116

Sa pou nou fè pou nou ka viv pou toutan

Èske l sifi pou n annik konnen Jewova Dye ak Jezi Kris? Si se pa sa, ki lòt bagay nou bezwen konnen?

Kesyon pou etidye Liv istwa biblik mwen an

Vèsè ak kesyon ki fèt pou ede timoun yo pi byen konprann chak istwa biblik.