Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 CHAPIT EN

Kiyès Bondye ye?

Kiyès Bondye ye?

1, 2. Byen souvan, ki kesyon moun konn poze?

TIMOUN renmen poze anpil kesyon. Ou gendwa esplike yo yon bagay, men, yo kontinye mande w: ‘Poukisa?’ Menm lè w eseye reponn yo, yo ka mande w: ‘Men, poukisa?’

2 Kit nou jèn, kit nou granmoun, nou tout konn poze kesyon. Nou konn poze kesyon sou sa nou pral manje, sou sa nou pral met sou nou oswa sou sa nou pral achte. Oubyen nou konn poze yon seri kesyon enpòtan sou lavi a ak sou sa demen ap pote. Men, lè nou pa jwenn repons ki satisfè nou pou kesyon sa yo, nou gendwa sispann chèche repons yo.

3. Poukisa anpil moun panse yo pa ka jwenn repons pou kesyon enpòtan yo konn poze yo?

3 Èske Labib gen repons pou kesyon enpòtan nou konn poze yo? Gen moun ki panse sa, men yo panse Labib twò difisil pou yo konprann. Yo ka panse se sèlman anseyan yo oswa prèt yo ki gen repons yo. Gen lòt moun ki twò wont pou yo admèt yo pa konn repons kesyon sa yo. E ou menm, ki sa w panse?

4, 5. Ki kesyon enpòtan ou ka poze? Poukisa w dwe kontinye chèche repons yo?

4 Petèt, ou ta renmen jwenn repons pou kesyon tankou: Poukisa m egziste? Ki sa k ap rive m lè m mouri? Ki kalite Moun Bondye ye? Men sa Jezi, Anseyan ki gen gwo renome a, te di: “Kontinye mande, e y ap ban nou. Kontinye chèche, e n ap jwenn. Kontinye frape,  e y ap ouvri pou nou.” ​(Matye 7:7). Pa sispann chèche jiskaske w jwenn repons ou ka fè konfyans.

5 Wi, si w “kontinye chèche”, w ap jwenn repons yo nan Labib (Pwovèb 2:1-5). Repons sa yo pa twò difisil pou w konprann. Sa w aprann yo ap fè w gen plis kè kontan nan lavi w depi kounye a e y ap ba w yon bèl espwa pou lavni. Annou pale sou yon kesyon ki lage anpil moun nan konfizyon.

ÈSKE BONDYE GEN SOUSI POU NOU OUBYEN ÈSKE L GEN KÈ DI?

6. Poukisa gen kèk moun ki panse sa pa di Bondye anyen lefètke n ap soufri?

6 Gen anpil moun ki panse Bondye pa gen sousi pou nou. Yo panse si Bondye te gen sousi pou nou toutbonvre, monn nan pa t ap konsa ditou. Toupatou, nou wè se lagè, lahèn ak lamizè ki genyen. Moun yo malad, yo soufri epi yo mouri. Gen kèk moun ki konn mande tèt yo: ‘Si Bondye gen sousi pou nou, poukisa li pa mete fen nan tout soufrans sa yo?’

7. a) Ki fason chèf relijye yo anseye moun yo Bondye gen kè di? b) Poukisa nou ka gen asirans se pa Bondye ki lakòz bagay mal yo rive?

7 Pafwa, chèf relijye yo fè moun yo kwè Bondye gen kè di. Lè gen yon bagay terib ki rive, yo di se volonte Bondye. Yo di se Bondye ki te vle sa rive. Lè yo di sa, se blame y ap blame Bondye. Sepandan, Labib anseye nou pa janm gen okenn bagay mal ki soti nan Bondye. Jak 1:13 fè nou konnen Bondye pa janm pase pèsonn anba eprèv ak bagay ki mal. Men sa vèsè a di: “Pèsonn pa fèt pou l di, lè l nan eprèv: ‘Se Bondye k ap pase m anba eprèv [oswa k ap teste m].’  Paske, pèsonn pa ka pase Bondye anba eprèv ak bagay ki mal, e li menm li pa pase pèsonn anba eprèv ak bagay ki mal.” Sa vle di, menm lè Bondye pa anpeche bagay mal yo fèt, men, li pa janm lakòz yo rive. (Li Jòb 34:10-12.) Ann pran yon egzanp.

8, 9. Poukisa li pa t ap jis pou n blame Bondye pou pwoblèm nou yo? Bay yon egzanp.

8 Imajine yon jèn gason k ap viv lakay paran l. Papa jèn gason sa a renmen l anpil e li anseye l fason pou l pran bon desizyon. Yon lè, jèn gason an fè rebèl ak papa l, epi li kite kay la. Li fè bagay ki mal e li tonbe nan pwoblèm. Èske w t ap blame papa a pou sa k rive a paske l pa t anpeche pitit gason l lan kite kay la? Non (Lik 15:11-13)! Menm jan ak papa sa a, Bondye pa t anpeche lèzòm chwazi fè rebèl ak li e li pa t anpeche yo chwazi fè sa ki mal. Kidonk, lè yon bagay mal rive, nou dwe sonje se pa Bondye ki lakòz sa. Li pa t ap jis si nou ta blame Bondye.

9 Gen bonjan rezon ki montre poukisa Bondye poko met fen nan bagay mal k ap fèt yo. Nan chapit 11 lan, ou pral aprann sa Labib di sou sa. Men, ou mèt sèten Bondye renmen nou e nou pa dwe janm blame l pou pwoblèm nou yo. Anfèt, se Li menm sèl ki ka rezoud pwoblèm nou yo. — Ezayi 33:2.

10. Poukisa nou mèt sèten Bondye pral repare tout dega moun k ap fè sa k mal yo lakòz?

10 Bondye sen (Ezayi 6:3). Tout sa l fè pa gen okenn defo, yo pwòp e yo bon. Kidonk, nou ka fè l konfyans. Lèzòm pa konsa. Dèfwa yo fè sa k mal. Menm dirijan ki pi onèt la pa gen pouvwa pou l repare tout dega moun k ap fè sa k mal yo lakòz. Pa gen pèsonn  ki gen pouvwa menm jan ak Bondye. Li kapab repare tout dega moun k ap fè sa k mal yo lakòz e li pral fè sa. Li pral elimine tout mechanste pou toutan. — Li Sòm 37:9-11.

KI JAN BONDYE SANTI L LÈ L WÈ MOUN AP SOUFRI?

11. Ki jan Bondye santi l devan soufrans ou yo?

11 Ki jan Bondye santi l lè l wè sa k ap pase nan monn nan ak lè l wè difikilte w ap rankontre? Labib fè konnen Bondye “renmen jistis”. (Sòm 37:28.) Kidonk, sa ki byen ak sa ki mal gen anpil enpòtans nan je l. Li rayi wè lè moun ap soufri. Labib fè konnen “li te tris” lè l te wè monn nan chaje ak mechanste nan tan lontan (Jenèz 6:5, 6). Bondye pa chanje (Malachi 3:6). Labib fè konnen Bondye vrèman gen sousi pou nou. — Li 1 Pyè 5:7.

Labib anseye Jewova se Kreyatè linivè a e li gen lanmou.

12, 13. a) Poukisa nou gen lanmou e nou gen sousi pou lòt moun, e ki jan n santi n devan soufrans ki gen nan monn nan? b) Poukisa nou mèt sèten Bondye pral retire tout soufrans ak tout enjistis?

12 Mete sou sa, Labib fè konnen Bondye te kreye nou pòtre ak li (Jenèz 1:26). Sa vle di Bondye te fè nou ak menm bèl kalite li genyen yo. Se sa k fè, si w santi sa fè w mal lè w wè moun ki inosan ap soufri, sa dwe fè Bondye santi l pi mal toujou lè l wè sa. Ki jan nou fè konn sa?

13 Labib anseye nou “Bondye se lanmou”. (1 Jan 4:8.) Tout sa Bondye fè se lanmou ki pouse l fè l. Kidonk, nou gen lanmou paske Bondye gen lanmou. Fè yon ti reflechi: Si w te gen pouvwa, èske w pa t ap retire tout soufrans ak tout enjistis ki gen nan monn nan? Se sèten ou t ap fè sa, paske w renmen moun.  E Bondye menm? Li gen pouvwa pou l fè sa, e piske l renmen nou, li pral retire tout soufrans ak tout enjistis. Ou mèt sèten tout pwomès Bondye fè nou te pale de yo nan kòmansman liv sa a ap reyalize kanmenm! Men, pou w ka kwè nan pwomès sa yo, ou bezwen konn plis bagay sou Bondye.

BONDYE VLE W KONNEN L

Si w vle zanmi yon moun, w ap di l non w. Bondye fè nou konn non l nan Labib.

14. Ki non Bondye, e ki jan nou fè konnen nou dwe sèvi avè l?

14 Si w vle zanmi yon moun, an jeneral, ki premye bagay ou di l? Ou di l non w. Èske Bondye gen yon non? Gen anpil relijyon ki di non l se Bondye oswa Seyè, men se pa non yo ye. Se senpleman tit yo ye, tankou “wa” oswa “prezidan”. Bondye fè nou konnen non li se Jewova. Men sa Sòm 83:18 di: “Se pou moun konnen ou menm, ki rele Jewova, ou se Sila a ki nan pi gwo pozisyon an e ki gen pouvwa sou tout tè a.” Moun ki te ekri Labib yo te sèvi ak non Bondye plizyè milye fwa. Jewova vle w konnen non l e li vle w sèvi avè l. Li fè w konnen non l pou w ka vin zanmi l.

15. Ki sa non Jewova vle di?

15 Non Bondye, ki se Jewova, gen yon gwo siyifikasyon.  Non sa a vle di Bondye kapab reyalize kèlkeswa pwomès li fè e li kapab reyalize objektif li genyen. Pa gen anyen ki ka anpeche l fè sa. Se Jewova sèl ki kapab gen non * sa a.

16, 17. Ki sa tit sa yo vle di: a) “Toupisan an”? b) “Wa letènite”? c) “Kreyatè”?

16 Jan nou sot li sa pi wo a, men sa Sòm 83:18 di  konsènan Jewova: “Ou se Sila a ki nan pi gwo pozisyon an.” Anplis de sa, men sa Revelasyon 15:3 di: “Jewova Dye, ou menm ki Toupisan an, travay ou yo se gwo zafè e yo estrawòdinè. Ou menm ki Wa letènite, wout ou yo dwat e moun ka fè yo konfyans.” Ki sa tit “Toupisan an” vle di? Li vle di Jewova gen plis pisans pase kèlkeswa kreyati ki egziste nan linivè. Tit “Wa letènite” a vle di Jewova te toujou egziste. Sòm 90:2 fè konnen li la depi toutan e pou toutan. Èske sa pa estrawòdinè?

17 Se sèl Jewova ki Kreyatè a. Men sa Revelasyon 4:11 di: “Jewova, Bondye nou an, ou merite pou w resevwa glwa, onè ak pisans, paske ou kreye tout bagay, e se paske w te vle ki fè yo vin egziste, e ki fè w te kreye yo.” Wi, soti nan zanj yo ak zetwal yo ki nan  syèl la rive nan fwi ki nan pyebwa ak pwason ki nan lanmè, se Jewova ki fè tout nèt!

ÈSKE W KA ZANMI JEWOVA?

18. Poukisa kèk moun gendwa panse yo pap janm ka zanmi Bondye? Ki sa Labib di sou sa?

18 Gen kèk moun, lè y ap li epi yo wè yon seri kalite estrawòdinè Jewova genyen, yo santi yo pè e y ap mande tèt yo: ‘Bondye tèlman pisan, li tèlman enpòtan e li tèlman lwen nou, poukisa pou l ta gen sousi pou mwen?’ Men, èske se konsa Bondye vle nou santi nou? Jamè. Jewova vle pwoche bò kote nou. Labib fè konnen Bondye “pa lwen okenn nan nou”. (Travay 17:27.) Bondye vle n pwoche bò kote l e li pwomèt “l ap pwoche bò kote nou”. — Jak 4:8.

19. a) Ki jan w ka vin zanmi Bondye? b) Ki kalite Jewova genyen ou pi renmen?

19 Ki jan w ka vin zanmi Bondye? Men sa Jezi te di: “Pou yo ka gen lavi ki pap janm fini an, se pou yo aprann konnen w, ou menm, sèl vrè Dye a, ak sila a ou te voye a: Jezi Kris.” ​(Jan 17:3). Kontinye aprann, epi w ap rive konnen Jewova ak Jezi. Apre sa, w ap ka gen lavi ki pap janm fini an. Pa egzanp, nou deja aprann “Bondye se lanmou”. (1 Jan 4:16.) Men, li gen anpil lòt bèl kalite. Labib aprann nou Jewova gen ‘mizèrikòd e li gen kè sansib, li pa fè kòlè fasil, li gen anpil lanmou fidèl, li toujou di laverite’. (Egzòd 34:6.) Jewova ‘bon e li dispoze padone’. (Sòm 86:5.) Bondye gen pasyans e li fidèl (2 Pyè 3:9; Revelasyon 15:4). Tank w ap li Labib, se tank w ap aprann plis bagay sou bèl kalite Bondye genyen.

20-22. a) Ki jan n ka santi n pwòch ak Bondye si n pa kapab wè l? b) Ki sa w dwe fè si gen moun ki vle w sispann etidye Labib?

 20 Ki jan w ka santi w pwòch ak Bondye si w pa kapab wè l (Jan 1:18; 4:24; 1 Timote 1:17)? Lè w li yon bagay nan Bib la konsènan Jewova, ou vin konnen Jewova kòm yon Moun ki reyèl (Sòm 27:4; Women 1:20). Plis w ap aprann konnen Jewova, se plis w ap renmen l e se plis w ap santi w pi pwòch ak li.

Yon papa renmen pitit li, men, Papa nou ki nan syèl la renmen nou plis toujou.

21 W ap konprann Jewova se Papa nou (Matye 6:9). Li ban nou lavi, e li vle nou viv pi bon fason ki ta ka genyen an. Se sa yon papa ki gen lanmou ta renmen pou pitit li (Sòm 36:9). Wi, Labib fè konnen nou kapab vin zanmi Jewova (Jak 2:23). Imajine sa, Jewova, Kreyatè linivè a, ta renmen w vin zanmi l!

22 Gen kèk moun ki gendwa vle w sispann etidye Labib. Yo gendwa pè pou w pa chanje relijyon. Men, pa kite pèsonn anpeche w vin zanmi Jewova. Li se pi bon Zanmi ou kapab genyen.

23, 24. a) Poukisa ou dwe kontinye poze kesyon? b) Sou ki sa nou pral pale nan chapit ki vin apre a?

23 Toutpandan w ap etidye Labib, ap gen bagay ou pa konprann. Ou pa bezwen wont poze kesyon oswa mande èd. Jezi te di nou dwe gen imilite menm jan ak timoun piti (Matye 18:2-4). Epitou, timoun renmen poze anpil kesyon. Bondye vle w jwenn repons yo. Kidonk, pran san w pou w etidye Labib pou w ka sèten sa w aprann yo se laverite. — Li Travay 17:11.

24 Pi bon fason pou yon moun aprann konnen Jewova se lè li etidye Labib. Nan chapit ki vin apre a, nou pral aprann poukisa Labib pa menm ak okenn lòt liv.

^ § 15 Si Bib ou itilize a pa gen non Jewova ladan l oubyen si w ta renmen jwenn plis enfòmasyon sou siyifikasyon non Bondye ak sou fason pou w pwononse l, tanpri gade nòt 1 an.