1, 2. a) Kòman yon vizitè te salye Mari? b) Ki sa k fè n ka di Mari te gen yon gwo desizyon pou l pran?

MARI te sezi lè l te wè yon moun antre lakay li. Vizitè a pa t mande pou ni papa l ni manman l. Se kot Mari menm li te vini! Mari pa t gen dout vizitè sa a pa t moun Nazarèt. Nan yon ti vil tankou Nazarèt, li te fasil pou yo konnen yon moun pa moun zòn nan. Mesye a salye Mari yon fason pèsonn pa t konn salye l, li di l: “Bonjou, ou menm yo fè yon gwo favè. Jewova avè w.” — Li Lik 1:26-28.

2 Se konsa Bib la pale pou premye fwa de Mari, pitit fi Eli a, ki t ap viv nan vil Nazarèt, nan Galile. Mari t apral marye ak Jozèf, yon bòs chapant, ki pa t rich men ki te gen yon lafwa solid nan Jewova. Donk, sanble Mari te gentan imajine kòman lavi l t apral ye: li t ap gen pou l vin madanm Jozèf e yo t apral pran swen yon fanmi ansanm. Men, bridsoukou, yon moun vin di l Bondye ba l yon responsablite ki pral chanje lavi l.

3, 4. Pou n ka pi byen konnen Mari, ki sa n bezwen bliye, e sou ki sa n bezwen fikse lespri nou?

3 Gen anpil moun ki sezi aprann Bib la pa bay anpil detay sou Mari. Li pa bay anpil detay sou fason l te leve, li pa di anpil bagay sou jan de moun li te ye e l pa di anyen menm sou aparans li. Men, sa Pawòl Bondye a di n sou Mari yo ede n pi byen konnen l.

4 Pou n ka vin konnen kiyès Mari ye vre, nou bezwen gade pi lwen pase sa anpil relijyon anseye sou Mari. Donk, ann bliye pakèt “pòtre” an beton, “pòtre” an mab anpil atis fè pou reprezante Mari. Anplis de sa, ann pa okipe gwo tit tankou “Manman Bondye” ak “Rèn syèl la” anpil relijyon bay fi sa a ki te gen imilite. Olye de sa, ann fikse lespri n sou sa Bib la anseye toutbonvre sou Mari. Bib la bay bonjan enfòmasyon k ap ede n pi byen konprann lafwa Mari te genyen an e k ap ede n imite l.

 Yon zanj vizite Mari

5. a) Ki sa n ka aprann nan fason Mari te reyaji lè zanj Gabriyèl te salye l la? b) Ki leson enpòtan nou ka aprann nan egzanp Mari?

5 Vizitè ki t al lakay Mari a pa t yon moun vre. Se te zanj Gabriyèl. Lè li te rele Mari “ou menm yo fè yon gwo favè”, sa “te boulvèse” Mari anpil e Mari t ap mande tèt li ki kalite salitasyon sa a (Lik 1:29). Kiyès ki te fè Mari gwo favè sa a? Mari pa t atann pou lèzòm fè l gwo favè. Se de favè Jewova zanj lan t ap pale. Sa te vle di anpil bagay pou Mari. Men, Mari pa t met nan tèt li li deja gen favè Bondye. Si n ap chèche jwenn favè Bondye, nou ka aprann yon leson enpòtan Mari te aprann byenke l te jèn: Nou pa dwe janm met nan tèt nou nou deja gen favè Bondye paske Bondye opoze ak moun ki ògeye, men li renmen moun ki enb e li ede yo. — Jak 4:6.

Mari pa t met nan tèt li li te deja gen favè Bondye.

6. Ki privilèj zanj lan te fè Mari konnen li t ap genyen?

6 Mari te bezwen toujou gen imilite sa a vre paske zanj lan te fè l konnen li t ap gen yon privilèj ki vrèman espesyal. Zanj lan te esplike Mari li t ap gen pou l fè yon pitit ki t ap vin moun ki pi enpòtan sou tè a. Men sa zanj Gabriyèl te di l: “Jewova Dye ap ba li twòn David, papa l. Li va dirije tout kay Jakòb la antanke wa pou toutan, e Wayòm li an pap janm fini.” ​(Lik 1:32, 33). Sa te gentan gen plis pase mil an depi Bondye te pwomèt David youn nan pitit li yo t ap gen pou l dirije pou toutan, e sandout Mari te konnen pwomès sa a (2 Sam. 7:12, 13). Donk, pitit gason l t apral fè a t ava vin Mesi pèp Bondye a t ap tann depi plizyè syèk la.

Zanj Gabriyèl te fè Mari konnen li t ap gen yon privilèj ki vrèman espesyal.

7. a) Ki sa kesyon Mari te poze zanj lan aprann nou sou Mari? b) Ki sa jèn yo jodi a ka aprann nan men Mari?

7 Anplis de sa, zanj lan te di Mari yo pral rele pitit gason l pral fè a “Pitit Sila a ki nan pi gwo pozisyon an”. Kòman pou Pitit Bondye a ta fè soti nan vant yon fi? Bon, kòman Mari t ap fè vin ansent? Se vre, li te fiyanse ak Jozèf, men li potko menm marye avè l. Se sa k fè Mari te mande zanj lan: “Kòman sa ap fè rive, piske mwen pa gen relasyon seksyèl ak okenn gason?” ​(Lik 1:34). Remake, Mari pa t santi l wont pou l di l vyèj. Okontrè, li te fyè paske l te vyèj. Jodi a, gen anpil jèn ki cho pou yo pèdi vijinite yo e pou yo pase jèn ki poko fè sa nan jwèt. Se pa ti chanje monn nan vin chanje! Men, Jewova pa chanje (Mal. 3:6). Menm jan sa te ye nan epòk Mari a, Jewova bay moun ki kenbe prensip moral li yo anpil valè. — Li Ebre 13:4.

8. Malgre Mari pa t pafè, ki jan l t ap ka fè yon pitit ki pafè?

 8 Byenke Mari te fidèl ak Jewova, li pa t yon moun ki pafè. Donk, kòman l t ap ka vin fè yon timoun ki pafè anpalan de Pitit Bondye a? Men sa zanj Gabriyèl te esplike l: “Lespri sen ap vin sou ou e pisans Sila a ki nan pi gwo pozisyon an ap kouvri w. Se pou rezon sa a, y ap rele timoun k ap fèt la sen e y ap rele l Pitit Bondye.” ​(Lik 1:35). Mo sen an vle di “pwòp”, “san tach”, “sakre”. Nòmalman, nou eritye peche nan men paran nou, sa vle di nou fèt tou enpafè. Men, nan ka Mari, Jewova t apral fè yon mirak espesyal. Li t apral transfere lavi Pitit Gason l lan, ki t ap viv nan syèl la, nan vant Mari, e apre sa, li t ap itilize lespri sen l oswa fòs aktif li pou l “kouvri” Mari yon fason pou timoun nan pa gen okenn tras peche nan li. Èske Mari te kwè sa zanj lan te di a? Kòman l te reyaji?

Fason Mari te reyaji devan sa zanj Gabriyèl te di l la

9. a) Poukisa moun ki pa fin kwè nan Bib la pa gen okenn rezon pou yo gen dout sou istwa Mari a? b) Ki jan zanj Gabriyèl te fòtifye lafwa Mari?

9 Moun ki pa fin kwè nan Bib la ansanm ak teyolojyen lakretyente yo twouve l difisil pou yo kwè yon fi vyèj ka vin ansent. Byenke yo fè gwo etid, yo pa ka konprann yon verite senp konsa. Jan zanj Gabriyèl te di sa, “pa gen yon pawòl Bondye di ki enposib pou l reyalize”. (Lik 1:37.) Etandone Mari te yon jèn fi ki te gen yon lafwa solid nan Jewova, li te kwè sa zanj lan te di l la se laverite. Sepandan, lafwa sa a pa vle di Mari te annik kwè tout sa yo di l. Menm jan ak tout moun ki konn reflechi, Mari te bezwen jwenn bonjan prèv pou l te ka kwè sa zanj lan di l la. Zanj Gabriyèl t apral ba li plis prèv toujou. Zanj lan te pale Mari de Elizabèt, yon moun nan fanmi l ki pi gran pase l tout moun konnen ki pa t ka fè pitit. Li te di l Bondye te fè yon mirak pou Elizabèt ka fè pitit.

10. Poukisa n pa dwe panse responsablite Mari te genyen an pa t fè l pè oubyen li te fasil pou li?

10 Kounye a, ki sa Mari t apral fè? Li te vin gen yon gwo responsablite e li te gen bonjan prèv Bondye t apral fè tout sa zanj Gabriyèl te di yo. Nou pa ka di responsablite sa a pa t fè l pè oubyen li te fasil pou li. Youn nan rezon yo se paske li te fiyanse ak Jozèf. Èske Jozèf t ap dakò marye ak Mari lè l vin aprann li ansent? Yon lòt bagay ankò, sèke Mari te ka wè responsablite sa a pa t fasil ditou pou li. Se pitit ki gen plis valè nan kreyasyon an, Pitit Jewova renmen anpil la li t apral pote nan vant li! Li t ap gen pou l pran swen pitit sa a, yon tibebe ki san defans, e l t ap gen pou l pwoteje l nan monn mechan li t ap viv la. Se pa ti responsablite sa te ye!

11, 12. a) Ki jan kèk gason vanyan e ki te gen lafwa te reyaji lè Bondye te ba yo responsablite ki sanble pa twò fasil? b) Ki sa n aprann sou Mari nan repons li te bay zanj Gabriyèl la?

 11 Bib la fè konnen menm gason vanyan e ki gen lafwa solid konn yon ti jan pè pafwa pou yo aksepte yon responsablite Bondye ba yo ki sanble pa fasil. Moyiz pa t kouri dakò sèvi antanke pòtpawòl Bondye paske l te panse li pa konn pale byen (Egz. 4:10). Jeremi li menm te fè konnen l “se yon timoun” e li twò jèn pou l aksepte yon responsablite Bondye te ba li (Jer. 1:6.) Jonas te kouri pou responsablite Bondye te ba li a (Jonas 1:3). E Mari menm?

12 Ti pawòl tou senp Mari te di zanj lan, ki montre jan l gen imilite ak obeyisans, gen anpil valè nan je tout moun ki gen lafwa yo. Men sa l te di l: “Mwen se esklav Jewova! Se pou sa rive m jan w di a.” ​(Lik 1:38). Yon jèn fi ki te esklav te gen mwens enpòtans pami domestik yo, tout lavi l te nan men mèt li. Se egzakteman konsa Mari te santi l anvè Jewova, Mèt li a. Mari te konnen Jewova t ap pwoteje l, paske Jewova pa janm lage moun ki fidèl avè l yo e Mari te konnen Jewova t ap beni l toutpandan l ap fè tout sa l kapab pou l pran gwo responsablite l genyen an. — Sòm 18:25.

Mari te konnen Jewova, Bondye l la ki fidèl, t ap pwoteje l.

13. Si nou santi l difisil oswa l enposib pou n fè sa Bondye mande n fè, ki jan egzanp Mari ka ede nou?

13 Pafwa, Bondye mande n fè kèk bagay ki parèt difisil oswa menm enposib pou n fè. Sepandan, Bondye ban nou anpil rezon nan Bib la k ap ede n fè l konfyans, e k ap ede n lage kò nou nèt nan men l jan Mari te fè sa (Pwo. 3:5, 6). Èske n ap fè sa? Si n fè sa, l ap rekonpanse nou, l ap ban nou bonjan rezon pou n gen yon lafwa ki pi solid toujou nan li.

Mari t al vizite Elizabèt

14, 15. a) Kòman Jewova te rekonpanse Mari lè l t al vizite Elizabèt ak Zakari? b) Ki sa pawòl Mari te di nou jwenn nan Lik 1:46-55 yo fè n konnen sou li?

14 Pawòl zanj Gabriyèl te di sou Elizabèt yo te vle di anpil bagay pou Mari. Pami tout fi ki te egziste, kiyès ki te ka pi byen konprann Mari pase Elizabèt? San pèdi tan, Mari t ale nan yon zòn nan peyi Jida ki gen anpil mòn, yon vwayaj petèt ki te dire twa jou oswa kat jou. Pandan Mari t ap antre kay Elizabèt ak Zakari, prèt la, Jewova te rekonpanse Mari lè l te ba l lòt bon prèv ki te fè  lafwa l vin pi solid toujou. Kou Elizabèt tande salitasyon Mari a, tipitit ki nan vant Elizabèt la sote tèlman l kontan. Elizabèt ranpli ak lespri sen e li pale de Mari kòm “manman Seyè m nan”. Bondye te fè Elizabèt konnen pitit Mari a t ap vin Seyè l, Mesi a. Anplis de sa, lespri sen Bondye te pouse Elizabèt felisite Mari lefètke l te obeyi Jewova fidèlman. Men sa Elizabèt te di: “Ou menm fi ki kwè a, se pou w kontan.” ​(Lik 1:39-45). Wi, tout sa Jewova te pwomèt Mari yo t apral fèt vre!

Lefètke Mari ak Elizabèt te zanmi, sa te pote benediksyon pou toule de.

15 Mari te reponn Elizabèt, e sa l te di l yo byen ekri nan pawòl Bondye a. (Li Lik 1:46-55.) Se pawòl ki pi long Bib la rapòte Mari te di e yo aprann nou anpil bagay sou li. Louwanj Mari te  fè pou Jewova dèske l te gen privilèj vin manman Mesi a montre jan l gen anpil rekonesans lakay li. Lè l te di Jewova bese moun ki ògeye e ki pisan, epi l ede moun ki enb e ki pòv k ap chèche sèvi Jewova, sa montre gwo lafwa li te genyen nan Jewova. Anplis de sa, pawòl li yo ban nou yon ti ide sou tout konesans li te genyen sou Ekriti yo. Selon sa yo fè konnen, Mari te site plis pase 20 referans ki soti nan Liv ki te ekri ann ebre yo *!

16, 17. a) Ki atitid Mari ak pitit gason l lan te demontre nou bezwen imite? b) Ki sa vizit Mari t al rann Elizabèt la aprann nou?

16 Li klè, Mari te reflechi anpil sou Pawòl Bondye a. Li te kenbe imilite l, li te pito kite Ekriti yo pale olye pou l te fè konnen pwòp lide pa l. Pitit ki t ap grandi nan vant li a te demontre menm etadespri sa a yon jou lè l te di: “Sa m ap anseye a se pa pawòl pa m, men se pawòl Sila a ki voye m nan.” ​(Jan 7:16). L ap bon pou n mande tèt nou: ‘Èske m montre menm respè sa a pou Pawòl Bondye a? Oubyen èske m prefere bay lide pa m ak ansèyman pa m plis enpòtans?’ Se sèten, Mari te gen bon atitid la.

17 Mari te pase anviwon twa mwa ak Elizabèt e sandout youn te ankouraje lòt (Lik 1:56). Bèl istwa sa a nou jwenn nan Bib la fè nou sonje byenfè n ka jwenn lè n gen bon zanmi. Si n chèche fè zanmi ak moun ki renmen Jewova, Bondye nou an, toutbon, nou ka sèten n ap fè pwogrè nan domèn espirityèl e n ap vin pi pwòch Jewova (Pwo. 13:20). Finalman, lè a te rive pou Mari tounen lakay li. Ki sa Jozèf t apral di lè l aprann Mari ansent?

Mari ak Jozèf

18. Ki sa Mari te fè Jozèf konnen, e kòman Jozèf te reyaji?

18 Sandout, Mari pa t tann se lè tout moun ka wè aklè li ansent pou l te fè Jozèf konn sa. Sa klè, li te konprann fòk li di Jozèf sa. Anvan l te pale ak Jozèf, li te ka ap mande tèt li kòman Jozèf, yon bon moun, yon moun ki gen lakrentif pou Bondye, t apral reyaji lè l di l sa k rive a. Men kanmenm, l al kot Jozèf e l di l tout bagay. Jan nou ka imajine sa, sa dwe te boulvèse Jozèf anpil. Li te ka vle kwè Mari, men, jan bagay yo te ye la a, ta sanble Mari pa t fidèl avè l. Bib la pa fè nou konnen sa k te pase nan tèt Jozèf nan moman sa a, oubyen ki rezònman l t ap fè. Men, Bib la fè nou konnen li te deside divòse ak Mari paske nan epòk sa a, lè de moun te fiyanse, yo te konsidere yo kòm moun marye. Sepandan, Jozèf te fè lide divòse ak Mari an sekrè, yon fason pou sa pa t fè  eskandal e pou Mari pa t wont (Mat. 1:18, 19). Petèt, sa te fè Mari mal anpil pou l wè jan sitiyasyon sa a te boulvèse Jozèf. Malgre sa, li pa t fache paske Jozèf pa t kwè l.

19. Kòman Jewova te ede Jozèf pran bon desizyon?

19 Jewova te ede Jozèf pran bon desizyon an. Nan yon rèv, zanj Bondye a te fè Jozèf konnen se grasa yon mirak Mari ansent. Sa dwe te fè Jozèf rale yon souf. Kounye a, Jozèf te fè egzakteman sa Mari te fè okòmansman an: li te fè sa Jewova te vle l fè a. Li pran Mari pou madanm li e l prepare l pou responsablite espesyal sa a, ki se pran swen Pitit gason Jewova a. — Mat. 1:20-24.

20, 21. Ki sa ni moun marye ni moun ki vle marye ka aprann nan istwa Mari ak Jozèf la?

20 Li bon pou ni moun marye yo ni moun ki vle marye yo egzamine lavi de jèn moun sa yo ki te marye sa gen 2 000 an. Lè Jozèf te wè jan madanm li ki te jèn te byen pran responsablite l genyen antanke manman, se sèten Jozèf te kontan lefètke Jewova te itilize yon zanj pou ede l pran yon bon desizyon. Jozèf dwe te wè li enpòtan anpil pou l kite se Jewova ki gide l lè l ap pran gwo desizyon (Sòm 37:5; Pwo. 18:13). Pa gen dout nan sa, antanke chèf fanmi, Jozèf te toujou byen reflechi lè l t ap pran yon desizyon e l te fè sa ak anpil jantiyès.

21 Yon lòt bò, ki sa nou ka aprann lefètke Mari te dispoze marye ak Jozèf? Malgre l te difisil okòmansman pou Jozèf te konprann sa Mari t ap rakonte l la, Mari te tann pou se Jozèf ki deside sou sa pou yo fè. Rezon an se paske l te konnen se Jozèf ki t apral vin chèf fanmi an. Se sèten li te aprann yon bèl leson e sè yo bezwen fè menm jan an tou jodi a. Li klè, sa k te rive Jozèf ak Mari a te aprann yo jan l enpòtan pou de moun onèt youn ak lòt e pou youn pale ak lòt san pwoblèm. — Li Pwovèb 15:22.

22. Ki sa k te fè maryaj Jozèf ak Mari a solid, e ki travay ki t ap tann yo?

22 Se sèten, Jozèf ak Mari pa t ka kòmanse maryaj yo pi byen pase sa. Yo toule de te renmen Jewova anpil e yo te vle fè kè l kontan antanke bon paran ki pran responsablite yo oserye. Nòmalman, yo t apral jwenn pi gwo benediksyon toujou e gen anpil difikilte ki t ap tann yo tou. Yo t apral gen pou yo pran swen Jezi ki t apral vin moun ki pi enpòtan ki te pase sou tè a.

^ § 15 Pami referans sa yo, li klè Mari te site pawòl Ana, yon fi fidèl ki te resevwa benediksyon nan men Jewova lè l te vin gen yon pitit. — Gade kare nan chapit 6 la ki gen tit: “De priyè estrawòdinè.”