“Imite moun ki eritye pwomès yo grasa lafwa ak pasyans yo te genyen.” — EBRE 6:12.

1, 2. Poukisa l enpòtan pou n chèche gen yon lafwa solid depi kounye a? Bay yon egzanp.

LAFWA. Ala bèl mo sa a bèl! Se yon kalite ki atiran anpil. Men, lè n tande mo sa a oswa nou wè mo sa a, li bon pou n panse ak yon lòt ekspresyon ki vle di: “San pèdi tan.” Anfèt, si n poko gen lafwa, nou bezwen chèche genyen l san pèdi tan. E si n deja gen lafwa, nou dwe aji san pèdi tan pou n pwoteje l e pou n fè l vin pi solid. Poukisa?

2 Imajine w ap travèse yon gwo dezè e w swaf anpil. Lè w resi jwenn yon ti dlo, w ap bezwen fè tout sa w kapab pou w pwoteje l pou solèy la pa seche l. Apre sa, w ap bezwen met dlo nan veso w te pote a dekwa pou w gen ase dlo pou w rive kote w prale a. Jodi a, monn nan tankou yon dezè espirityèl kote vrè lafwa a ra menm jan ak dlo nan dezè, epi l fasil pou l disparèt si n pa pwoteje l e n pa pran swen l. Se pa ti enpòtan li enpòtan pou nou gen lafwa, paske, menm jan n pa ka viv san dlo, konsa tou, nan domèn espirityèl nou pa ka kenbe bon relasyon ak Bondye si n pa gen lafwa. — Wom. 1:17.

3. Ki sa Jewova ban nou pou n ka vin gen lafwa, e ki de bagay nou bezwen sonje?

3 Jewova konnen jan l enpòtan anpil jodi a pou n gen lafwa e li konnen jan l pa fasil pou n vin gen lafwa e pou n kenbe l. Sandout, se pou sa l ban nou egzanp pou nou imite. Men sa Jewova te pouse apot Pòl ekri: “Imite moun ki eritye pwomès yo grasa lafwa ak pasyans yo te genyen.” ​(Ebre 6:12). Pou rezon sa a, òganizasyon Jewova a ankouraje n fè anpil efò pou n imite egzanp gason ak fi fidèl tankou sa n te egzamine nan liv sa a. Sepandan, ki sa n ta dwe fè kounye a? Gen de bagay nou bezwen sonje: 1) Nou bezwen toujou fè efò pou lafwa n vin pi solid; 2) Nou bezwen toujou fè efò pou n fikse lespri n sou pwomès Bondye yo.

4. Kòman Satan pwouve li se ènmi lafwa, men, malgre sa, poukisa n pa dwe pèdi espwa?

4 Toujou fè efò pou lafwa n vin pi solid. Satan se pi gwo ènmi lafwa. Chèf monn sa a fè monn nan tounen tankou yon dezè kote l difisil pou moun gen lafwa. Satan pi fò lontan pase nou. Èske sa vle di nou dwe met nan tèt nou pa gen espwa pou n vin gen lafwa e pou n fè l vin pi solid toujou? Jamè! Jewova se pi bon Zanmi tout moun k ap chèche gen bonjan lafwa. Li ban nou asirans li avè nou e konsa nou ka opoze ak Dyab la e Dyab la ka menm rive kouri pou nou (Jak 4:7). Nou ka opoze ak Dyab la lè n pran tan chak jou pou nou fè lafwa n vin pi solid. Kòman n ka fè sa?

5. Kòman pèsonaj biblik ki te fidèl yo te fè vin gen lafwa? Esplike.

 5 Kòm nou te wè sa, pèsonaj biblik ki te gen lafwa yo pa t fèt tou fidèl. Fason yo te viv montre aklè lafwa se yon aspè nan fwi lespri a (Gal. 5:22, 23). Yo te priye Jewova pou yo mande l èd e kòm rezilta, Jewova te ede yo toujou gen yon lafwa ki solid. Annou fè menm jan ak yo e annou pa janm bliye Jewova pap manke pa vide lespri sen l sou moun ki mande l sa e sou moun k ap aji ann amoni ak priyè yo fè (Lik 11:13). Èske gen lòt bagay nou ka fè toujou?

6. Lè n ap etidye istwa ki nan Bib la, ki sa n ka fè pou n jwenn plis byenfè?

6 Nan liv sa a, nou te pale sèlman sou kèk moun ki te gen yon lafwa estrawòdinè. Gen anpil lòt moun toujou ki te gen lafwa. (Li Ebre 11:32.) Bèl egzanp yo ta dwe pouse n pale ak Jewova plis toujou epi pran plezi fouye nan Pawòl li a. Si n annik li istwa moun ki te gen lafwa yo konsa konsa, lafwa n pap solid jan l ta dwe ye a. Pou n ka jwenn plis byenfè nan lekti n ap fè yo, nou bezwen pran tan pou n chèche konnen kontèks istwa yo ak sa k t ap pase nan epòk sa yo. Si n toujou sonje pèsonaj biblik sa yo se ‘moun ki menm jan ak nou’ e ki te gen defo tou, egzanp yo ap vin pi reyèl pou nou (Jak 5:17). Pandan n ap mete nou nan plas yo, nou ka imajine kòman yo te ka santi yo lè yo te gen pwoblèm ak difikilte ki sanble ak sa n ap rankontre yo.

7-9. a) Kòman kèk nan pèsonaj biblik ki te gen lafwa yo te ka santi yo si yo t ap sèvi Jewova fason n ap sèvi l jodi a? b) Poukisa nou dwe poze aksyon pou fè lafwa n vin pi solid?

7 Anplis de sa, desizyon nou pran ak bon aksyon n yo ka fè lafwa n vin pi solid. Pa bliye, “lafwa ki pa gen bon aksyon mache avè l la mouri”. (Jak 2:26.) Eseye imajine kòman gason ak fi nou te egzamine yo t ap kontan si Jewova ta ba yo fè menm kalite travay n ap fè jodi a.

8 Pa egzanp, kòman Abraram t ap santi l si yo ta di l li t ap ka sèvi Jewova, non pa kote yo te bati lotèl ak wòch nan dezè a, men nan mitan gwoup adoratè Jewova ki byen òganize k ap adore Jewova nan bèl Sal Wayòm yo ak nan gwo kongrè yo, kote y ap bay esplikasyon an detay sou pwomès li te wè “delwen yo”? (Li Ebre 11:13.) Ki sa n ka di pou Eli li menm? Kòman li t ap santi l si travay li se pa t touye pwofèt Baal yo toutpandan li t ap eseye sèvi Jewova anba dominasyon yon wa aposta ki te mechan, men, se te pito pou l al lakay moun yo anpè pou l ba yo yon mesaj ki pote espwa ak rekonfò? Sandout, pèsonaj biblik sa yo t ap kontan jwenn posiblite pou yo sèvi Jewova fason n ap sèvi l jodi a.

9 Donk, ann kontinye poze aksyon k ap fè lafwa n vin pi solid. Tank n ap fè sa, n ap ka pi byen imite egzanp gason ak fi sa yo ki te gen lafwa nou jwenn nan Pawòl Bondye te fè  ekri a. Konsa, jan n te wè sa nan Entwodiksyon an, n ap vin santi nou pi pwòch ak yo, n ap tankou bon zanmi. Annefè, nan yon ti bout tan, w ap santi pèsonaj biblik sa yo se bonjan zanmi yo ye pou ou toutbonvre.

10. Ki gwo kè kontan ki pral genyen nan Paradi a?

10 Toujou fè efò pou n fikse lespri n sou pwomès Bondye yo. Gason ak fi sa yo ki te fidèl te toujou jwenn ankourajman nan pwomès Bondye te fè yo. E ou menm? Pa egzanp, imajine gwo kè kontan ki pral genyen lè n rankontre sèvitè Bondye sa yo ki pral rejwenn lavi ankò nan ‘rezirèksyon moun ki jis’ yo. (Li Travay 24:15.) Ki kesyon konsa ou ta renmen poze yo?

11, 12. Nan monn nouvo a, ki kesyon konsa ou ta ka poze a) Abèl? b) Noye? c) Abraram? d) Rit? e) Abigayil? f) Estè?

11 Lè w rankontre Abèl, èske w ap chofe pou w mande l ki jan paran l yo te ye? Oswa èske w ap mande l si l te janm pale ak cheriben yo ki te kanpe nan antre jaden Edenn nan e si yo te konn pale avè l? E Noye li menm? Ou ta ka mande l: “Èske w te pè Nefilim yo? Pandan ennan ou te nan lach la, kòman w te fè pou w pran swen tout bèt sa yo?” Si w rankontre Abraram, ou te ka mande l: “Èske w te pran kontak ak Sèm? Ki moun ki te ede w vin konn Jewova? Èske l te difisil pou w kite vil Ou?”

12 Menm jan an tou, nou ka reflechi ak kèk kesyon nou ta renmen poze medam fidèl ki pral resisite yo. Nou ta ka mande Rit: “Ki sa k te pouse w sèvi Jewova?” Nou ta ka mande Abigayil: “Èske w te pè di Nabal jan w te ede David?” Nou ta ka mande Estè: “Apa de sa Bib la te fin rakonte sou ou menm ak Mòdekay, ki sa k te rive nou annapre?”

13. a) Ki kesyon konsa moun ki pral resisite yo ap ka poze nou? b) Ki jan w santi w lefètke w gen posiblite rankontre gason ak fi fidèl sa yo?

13 Yon lòt bò, gason ak fi fidèl sa yo ap chaje ak kesyon pou poze n tou. Ala bèl sa pral bèl pou n fè yo konnen jan bagay yo te fini nan dènye jou yo, e kòman Jewova te vide benediksyon sou pèp li a pandan tan difisil sa yo! Sandout, sa ap touche kè yo anpil pou yo aprann jan Jewova reyalize tout pwomès li te fè yo. Nan monn nouvo a, nou pap bezwen imajine ki jan sèvitè fidèl Bondye pale de yo nan Bib la te ye. Y ap avèk nou nan Paradi a! Donk, kontinye fè tout sa w kapab depi kounye a pou w fè moun sa yo vin reyèl pou ou. Kontinye imite lafwa yo. Nou swete w ap pran plezi sèvi Jewova ansanm avèk yo e n swete y ap vin bon zanmi w pou toutan.