Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Annou imite lafwa yo

 CHAPIT SIS

Li te vide kè l bay Bondye nan lapriyè

Li te vide kè l bay Bondye nan lapriyè

1, 2. a) Poukisa Ana pa t kontan lè l t ap prepare l pou l al nan tabènak la? b) Ki sa n ka aprann nan istwa Ana a?

ANA te okipe anpil nan fè preparasyon pou vwayaj la e l t ap eseye pa panse ak pwoblèm li yo. Moman sa a ta dwe yon moman ki bay kè kontan. Èlkana, mari l, te gen abitid vwayaje chak ane ak tout fanmi an pou y al adore Jewova nan tabènak la nan Silo. Jewova te vle pou sèvitè l yo gen kè kontan nan okazyon sa yo. (Li Detewonòm 16:15.) Sandout, Ana te kontan al nan fèt sa yo depi lè l te timoun. Men, sa fè kèk ane depi bagay yo te vin chanje.

2 Se te yon benediksyon sa te ye lefètke li te gen yon mari ki renmen l. Sepandan, Èlkana te gen yon lòt madanm ki te rele Penina, e sanble Penina te vle rann lavi Ana enposib. Penina te jwenn yon jan pou l fè menm okazyon sa yo, ki te genyen chak ane, vin yon tray ak yon mizè pou Ana. Ki jan l te fè sa? Sa k pi enpòtan pou n konnen se kòman lafwa Ana te gen nan Jewova te ede l fè fas ak sitiyasyon sa a ki te sanble twò rèd pou l sipòte. Si w ap andire kèk sitiyasyon ki fè w pèdi jwa w, ou ka jwenn ankourajman nan istwa Ana a.

“Poukisa w tris konsa?”

3, 4. Ki de gwo pwoblèm Ana te genyen, e poukisa chak pwoblèm sa yo te yon sitiyasyon ki difisil pou li?

3 Labib montre Ana te gen de gwo pwoblèm. Li te prèske pa gen kontwòl sou premye pwoblèm nan e li pa t gen kontwòl ditou sou dezyèm nan. Premyèman, mari l te gen yon lòt madan marye ki te nan konfli avè l e ki te rayi l. Dezyèmman, li pa t ka fè pitit. Sitiyasyon sa a pa fasil pou kèlkeswa fi marye ki ta renmen fè pitit. Nan epòk Ana a, lè yon fi Izrayelit pa t ka fè pitit, sa te ba l gwo lapenn. Chak fanmi te konte sou pitit yo pou non fanmi an pa pèdi. Lè yon fi marye pa t ka fè pitit, sa te tankou yon gwo chatiman ki tonbe sou li e se te yon gwo wont pou li.

4 Petèt Ana t ap ka andire sitiyasyon sa a avèk kouraj si Penina pa t ap ba l pwoblèm. Sitiyasyon kote yon gason gen plizyè  madanm pa janm yon bon sitiyasyon paske toujou gen jalouzi, chirepit ak yon pakèt lòt pwoblèm. Pratik sa a pa ann amoni ditou ak modèl Bondye te tabli nan jaden Edenn nan, kote l te marye yon gason ak yon fi (Jen. 2:24). Labib montre kesyon pou yon gason gen plizyè madanm nan pa yon bon bagay, e istwa fanmi Èlkana a montre sa byen klè.

5. Poukisa Penina te vle fè Ana soufri, e kòman l te rive sa?

5 Èlkana te plis renmen Ana. Dapre sa Juif yo panse, li te marye ak Ana anvan, e Penina te vin madanm li kèk ane apre. Antouka, sa n konnen sèke Penina te jalou Ana anpil, e li t ap chèche fè Ana soufri. Pi gwo avantaj Penina te gen sou Ana, sèke li menm li te ka fè pitit. Tank Penina te vin gen plis pitit, se tank li te santi l pi enpòtan pase Ana. Olye kè l te fè l mal pou Ana, olye l te rekonfòte Ana paske l pa t ka fè pitit, li te pito jwe sou sa pou l fè Ana soufri. Labib di Penina te konn ap fawouche Ana anpil “pou fè l fache”. (1 Sam. 1:6.) Se espre Penina te konn fè, li te vle blese santiman Ana, e li te rive fè sa.

Ana te tris anpil paske l pa t ka fè pitit e Penina te fè tout sa l konnen pou l fè l pi tris toujou.

6, 7. a) Malgre Èlkana te fè efò pou l rekonfòte Ana, poukisa Ana pa t di l tout sa k te fè l mal? b) Èske se paske Ana pa t gen favè Jewova ki fè l pa t ka fè pitit? Esplike. (Gade nòt anba paj la.)

6 Sanble moman Penina te plis renmen blese santiman Ana se te lè yo t ap fè vwayaj chak ane pou y al Silo. Èlkana te konn bay chak pitit Penina yo, sa vle di “tout pitit gason l yo ak pitit fi l yo”, kèk pòsyon nan sakrifis li te ofri Jewova yo. Men, Èlkana te konn bay Ana, madanm li renmen anpil la, yon pòsyon espesyal. Penina li menm ki te jalou te tèlman konn fè Ana santi l pi enpòtan pase l epi l te tèlman konn fè l sonje li pa ka fè pitit, malerèz la te konn pete kriye e li te konn pèdi apeti. Yon lè, Èlkana te wè jan Ana, madanm li renmen anpil la, te tris epi l pa t vle manje, epi Èlkana te chèche konsole l. Li te mande l: “Ana, poukisa w ap kriye e poukisa w pa manje? Poukisa w tris konsa? Èske m pa vo plis pase dis pitit gason pou ou?” — 1 Sam. 1:4-8.

7 Èlkana te rann li kont Ana te tris paske l pa t ka fè pitit. E sandout Ana te kontan lefètke Èlkana te fè l santi li renmen l *. Men, Èlkana pa t pale de mizè Penina t ap fè Ana pase yo, e pa gen okenn kote nan Bib la ki montre Ana te pale  sou sa avè l. Petèt Ana te panse sitiyasyon l lan te ka vin pi mal si l pale sou sa Penina t ap fè l yo. Èske Èlkana t ap ka chanje bagay yo vre? Èske Penina pa t ap vin aji pi mal ak Ana epi pitit Penina yo ak sèvant li yo pa t ap vin aji mal avè l tou? Ana t ap santi moun nan kay la pa gade l pou anyen.

Lè moun lakay Ana te mal boule avè l, li te chèche rekonfò nan men Jewova.

8. Lè moun mal boule avè n oswa yo fè n enjistis, poukisa l bon pou n sonje Jewova se yon Bondye ki jis?

8 Kit Èlkana te konnen jis nan ki pwen Penina t ap aji mal ak Ana, kit li pa t konnen, Jewova te wè tout bagay. Pawòl Bondye a esplike tout sa k te pase a, e konsa, istwa sa a sèvi kòm avètisman pou nenpòt moun k ap aji yon fason ki montre li rayi lòt moun oswa l jalou sò yo. Yon lòt bò, menm jan ak Ana, moun ki inosan e ki pezib ka jwenn rekonfò piske yo konnen Bondye ki jis la ap regle tout bagay nan lè ak nan fason li chwazi a. (Li Detewonòm 32:4.) Petèt Ana te konn sa byen, paske se bò kot Jewova li t al chèche èd.

Li “pa t tris ankò”

9. Lefètke Ana te dispoze fè vwayaj pou l al Silo a malgre l te konnen Penina t apral mal aji avè l, ki sa sa aprann nou?

9 Byen bonè nan maten, tout moun nan kay la te sou aktivite. Yo tout t ap prepare yo pou vwayaj la, menm timoun yo. Pou yon gwo fanmi konsa te sot Efrayim, yon zòn ki gen anpil mòn, pou y al Silo, yo t ap oblije mache plis pase 30 kilomèt *. Yon moun te ka pran yon jou oswa de jou si l ap fè vwayaj sa a apye. Ana te gentan konn ki jan Penina t apral aji. Aktout sa, li pa t rete lakay li. Nan sans sa a, li kite yon bèl egzanp pou moun k ap sèvi Jewova kounye a. Li pa saj ditou pou n kite move konduit lòt moun genyen fè n sispann adore Bondye. Si n ta fè sa, nou pa t ap jwenn benediksyon nou ka bezwen pou ede n andire sitiyasyon difisil yo.

10, 11. a) Poukisa Ana t al nan tabènak la kou sa posib? b) Kòman Ana te vide kè l bay Papa l ki nan syèl la nan lapriyè?

10 Apre tout fanmi an te fin fè yon jounen ap mache, nan wout ki plen koub ak mòn, yo te prèske rive Silo. Silo te twouve l sou tèt yon ti mòn, e te gen plizyè mòn ki pi gwo ki te antoure l. Tank yo t ap pwoche, sandout Ana t ap panse anpil sou sa l pral di Jewova nan priyè li pral fè a. Yonfwa yo fin rive, fanmi an manje yon ti manje ansanm. Lè Ana te jwenn okazyon, li te fè yon ti kite yo pou l al nan tabènak Jewova a. Gran prèt Eli te la e li te chita toupre papòt la. Men, Ana pa t wè Eli paske lespri l te sou priyè li t apral fè a. La a, nan tabènak la, li te gen konfyans Bondye t ap koute l. Si lòt moun pa t ka fin byen konprann tout pwoblèm li yo, li te kwè  Papa l ki nan syèl la t ap kapab konprann li. Tristès te anvayi l e li te pran kriye.

11 Pandan Ana t ap pale avèk Jewova nan kè l, li te tèlman ap kriye, kò l te pran tranble. Toutpandan l ap ranje pawòl li yo nan lespri l pou l fè Bondye konnen soufrans k ap manje l pa anndan an, bouch li t ap tranble. Li te pase yon bon valè tan ap priye kote li t ap vide kè l bay Papa l ki nan syèl la. Sepandan, malgre Ana te vrèman bezwen yon pitit, se pa t sa sèlman ki te enterese l. Se pa t benediksyon sèlman Ana te vle resevwa nan men Bondye, men li te vle bay Bondye tout sa l kapab. Konsa, li te fè Jewova yon pwomès. Ana te pwomèt Jewova si l ba l yon pitit gason, l ap ba l pitit sa a pou pitit la sèvi l pandan tout vi l. — 1 Sam. 1:9-11.

12. Jan egzanp Ana a montre sa, ki sa n dwe toujou sonje anrapò ak lapriyè?

12 Kidonk, Ana kite yon bèl egzanp pou tout sèvitè Bondye yo nan kesyon lapriyè. Avèk bonte, Jewova envite sèvitè l yo pou yo pale avè l ak tout kè yo, san ezite, pou yo di l pwoblèm yo, menm jan yon timoun ki gen konfyans papa l renmen l t ap fè sa. (Li Sòm 62:8; 1 Tesalonisyen 5:17.) Men pawòl rekonfòtan Jewova te pouse apot Pyè ekri konsènan lapriyè: “Lage tout tètchaje nou genyen sou li, paske li gen sousi pou nou.” — 1 Pyè 5:7.

13, 14. a) Ki sa Eli te kouri panse sou Ana? b) Ki jan repons Ana te bay Eli a montre Ana se yon bèl egzanp pou nou antanke moun ki te gen lafwa?

13 Lèzòm pa gen kapasite pou yo konprann moun e pou yo mete yo nan plas lòt moun menm jan ak Jewova. Pandan Ana t ap priye e li t ap kriye, gen yon vwa ki te fè l sote. Se te vwa Eli, gran prèt la, ki t ap gade l. Eli te di l: “Ki lè w ap sispann sou? Sispann bwè diven non!” Eli te wè jan bouch Ana t ap tranble, jan l t ap kriye ak jan kò l t ap bouje, sa ki montre jan l te santi l. Olye Eli te mande l ki pwoblèm li genyen, li te kouri panse se sou l te sou. — 1 Sam. 1:12-14.

14 Se pa ti mal sa dwe te fè Ana mal dèske yo te akize l san rezon konsa nan yon moman ki difisil anpil pou li! Anplis de sa, se te yon moun ki nan yon pozisyon espesyal ki te lage akizasyon sa a sou do l. Sepandan, la ankò, li kite yon bèl egzanp pou nou antanke yon moun ki te gen lafwa. Li pa t kite enpèfeksyon lòt moun anpeche l sèvi Jewova. Li te reponn Eli avèk respè e l te esplike l sitiyasyon l. Lè Eli rann li kont li pa t gen rezon pou l pale konsa, men sa l te reponn Ana, petèt ak yon vwa kalm: “Ale anpè! Se pou Bondye Izrayèl la ba w sa w mande l la!” — 1 Sam. 1:15-17.

15, 16. a) Kòman Ana te vin santi l apre l te fin vide kè l bay Jewova pandan l t ap adore l nan tabènak la? b) Kòman nou ka imite egzanp Ana lè n ap goumen ak santiman negatif?

15 Etandone Ana te vide kè l bay Jewova pandan l t ap adore l  nan tabènak la, ki efè sa te gen sou li? Men sa nou li nan istwa a: “L ale lakay li, li manje, epi figi l pa t tris ankò.” ​(1 Sam. 1:18). Men sa tradiksyon Bib la mete nan vèsè sa a: “Li pa t menm moun lan ankò.” Ana te santi l soulaje. Nan yon sans, li te lage pwoblèm li yo sou Papa l ki nan syèl la ki gen yon do ki pi laj e ki gen plis fòs lontan pase l. (Li Sòm 55:22.) Èske gen pwoblèm ki twòp pou Papa nou ki nan syèl la? Non. Pa t janm genyen, pa genyen jodi a e pap janm genyen!

16 Lè n santi chay nou yo twò lou pou nou, yo depase nou, oswa n santi tristès anvayi nou, nou bezwen suiv egzanp Ana e n bezwen vide kè n bay Sila a ki konn “tande lapriyè” a (Sòm 65:2). Si n priye ak lafwa, nou menm tou, nou ka wè nou pa tris ankò paske nou gen “lapè Bondye, ki depase tout sa moun ka konprann” nan. — Fil. 4:6, 7.

“Pa gen yon wòch ki djanm tankou Bondye nou an”

17, 18. a) Ki jan Èlkana te montre l dakò ak ve Ana te fè a? b) Ki sa Penina pa t ka fè Ana ankò?

17 Nan demen maten, Ana retounen nan tabènak la avèk Èlkana. Sandout, Ana te fè mari l konnen demann ak ve li te fè a, paske Lalwa Moyiz la te di yon mari gen dwa pou l anile yon ve madanm li fè si l pa ta dakò ak ve sa a (Nonb 30:10-15). Men, Èlkana, yon moun ki te fidèl, pa t anile ve a. Okontrè, li menm ak Ana te adore Jewova ansanm nan tabènak la anvan yo te repran wout lakay yo.

18 Jis ki lè Penina te vin rann li kont li pa t ka fè Ana tris ankò? Bib la pa di anyen sou sa, men, ekspresyon “pa t tris ankò” a fè n konprann depi lè sa a Ana te vin gen kè kontan. Antouka, sa pa t pran tan pou Penina vin rann li kont mechanste li t ap fè yo pa t gen efè sou Ana ankò. Apre sa, Bib la pa janm pale de Penina ankò.

19. Ki benediksyon Ana te jwenn, e ki jan l te montre l rekonesan anvè Moun ki te beni l lan?

19 Tank mwa yo t ap pase, lapè Ana te genyen an te vin chanje an jwa. Ana te vin ansent! Aktout Ana te gen kè kontan, menm pandan yon ti moman, li pa t janm bliye kiyès ki te beni l konsa. Lè tigason an te fèt, Ana te chwazi rele l Samyèl, ki vle di “non Bondye”. E sanble non sa a gen rapò ak lè yon moun envoke non Bondye, menm jan Ana te fè sa. Ane timoun nan te fèt la, Ana pa t al Silo ansanm ak Èlkana ak rès fanmi an. Li te ret lakay li avèk tipitit la pandan twazan jiskaske l sevre l. Apre sa, li ranmase kouraj li pou l fè fas ak jou li t apral oblije separe ak pitit gason li renmen anpil la.

20. Ki jan Ana ak Èlkana te respekte pwomès yo te fè Jewova a?

20 Sa dwe pa t fasil pou Ana kite pitit li a Silo. Natirèlman, li te  konnen yo t ap byen pran swen Samyèl. Petèt se kèk nan medam ki t ap sèvi nan tabènak la ki t apral fè sa. Men kanmenm, Samyèl te piti anpil, e ki manman ki pa ta renmen pou pitit li toujou rete avè l? Malgre sa, Ana ak Èlkana pa t mennen tigason an ale ak de kè, yo te fè sa avèk rekonesans. Yo te ofri sakrifis nan tabènak Bondye a, yo te mennen Samyèl bay pwofèt Eli e yo te fè Eli sonje ve Ana te fè twazan anvan sa a.

Ana te yon gwo benediksyon pou Samyèl, pitit gason l lan.

21. Kòman priyè Ana te fè a montre jan lafwa l te solid? (Gade kare ki gen tit “ De priyè estrawòdinè” a tou.)

21 Annapre, Ana te fè yon priyè Bondye te wè ki merite pou l fè pati Pawòl li te fè ekri a. Pandan w ap li pawòl Ana yo nan 1 Samyèl 2:1-10, w ap wè lafwa solid li te genyen nan Jewova a parèt aklè nan chak fraz. Li te louwe Jewova pou fason san parèy Jewova te sèvi ak pisans li, pou fason l rabese moun ki gen ògèy, pou fason l beni moun y ap toupizi, li detwi lavi e li menm sove lavi. Ana te louwe Papa l ki nan syèl la paske pa gen pèsonn ki sen, ki jis e ki fidèl tankou Papa a. Se sa k fè Ana te gen tout rezon pou l di: “Pa gen yon wòch ki djanm tankou Bondye nou an.” Jewova merite pou nou fè l konfyans nèt paske li pa chanje e l se yon refij pou tout moun y ap toupizi, tout moun ki santi yo kraze e k ap chèche èd li.

22, 23. a) Poukisa n ka sèten lè Samyèl t ap grandi li te konnen paran l yo renmen l? b) Ki lòt benediksyon Jewova te bay Ana?

22 Se sèten se yon privilèj ti Samyèl te genyen pou l gen yon manman konsa ki te gen anpil lafwa nan Jewova. Malgre l te sonje manman l anpil pandan l t ap grandi, li pa t janm santi manman l bliye l. Chak ane, Ana t al Silo e l te konn pote yon ti manto san manch pou Samyèl fè sèvis li nan tabènak la. Chak kouti ki te nan  ti manto a te montre jan Ana renmen pitit gason l lan ak jan l gen sousi pou li. (Li 1 Samyèl 2:19.) Nou ka imajine Ana k ap mete manto a sou ti Samyèl, k ap byen ranje l sou li e k ap gade pitit li a ak anpil tandrès toutpandan l ap di l bon ti pawòl pou l ankouraje l. Se te yon benediksyon pou Samyèl lefètke l te gen yon manman konsa, e li menm tou, li te vin yon benediksyon ni pou paran l yo ni pou pèp Izrayèl la.

23 Jewova pa t bliye Ana tou. Li te beni l piske l te fè l vin gen senk lòt pitit pou Èlkana (1 Sam. 2:21). Petèt, pi gwo benediksyon Ana te genyen an se te relasyon li te genyen ak Jewova, Papa l, yon relasyon ki te vin pi sere tank ane yo t ap pase. Se pou relasyon w gen ak Jewova vin menm jan an toutpandan w ap imite lafwa Ana.

^ § 7 Malgre Bib la fè konnen Jewova “te fèmen matris Ana”, pa gen okenn prèv ki montre fi sa a, ki te gen imilite e ki te gen lafwa pa t gen favè Jewova (1 Sam. 1:5). Pafwa, gen kèk evènman Bib la fè konnen Bondye fè rive alòske se pèmèt li pèmèt yo rive pou yon ti tan.

^ § 9 Èlkana te fèt Rama, e se vil sa a yo te vin rele Arimate nan epòk Jezi a. Sanble se sou baz sa a yo kalkile distans lan.