1. Poukisa nou bezwen konsèy?

Ki jan prensip ki nan Bib la ka ede n pran prekosyon pou n pwoteje tèt nou? — SÒM 36:9.

Kreyatè nou an gen plis sajès pase n. Antanke yon Papa ki gen lanmou, li gen sousi pou nou. Epitou, li pa t kreye nou pou n viv endepandan parapò ak li (Jeremi 10:23). Kidonk, menm jan yon timoun bezwen konsèy nan men paran l, se konsa tou nou tout bezwen konsèy nan men Bondye (Ezayi 48:17, 18). Prensip ki nan Bib la se konsèy yo ye, e konsèy sa yo se kado Bondye ban nou. — Li 2 Timote 3:16.

Lwa ak prensip Jewova ban nou yo fè n konnen ki pi bon fason pou n viv depi kounye a e yo montre n kòman nou ka jwenn byenfè k ap dire pou toutan alavni. Etandone se Bondye ki kreye nou, se toutafè nòmal pou n koute konsèy li ban nou e nou ta dwe genyen l rekonesans pou sa. — Li Sòm 19:7, 11; Revelasyon 4:11.

2. Ki sa prensip ki nan Bib la ye?

Prensip ki nan Bib la se yon seri verite jeneral, alòske lwa yo kapab itil nan sitiyasyon espesyal (Detewonòm 22:8). Nou dwe sèvi ak kapasite nou genyen pou n reflechi a yon fason pou n konprann ki jan nou ka aplike yon prensip nan yon sitiyasyon (Pwovèb 2:10-12). Pa egzanp, Labib fè n konnen lavi se yon kado Bondye ban nou. Prensip sa a ka gide n nan travay nou, lakay nou e lè n ap vwayaje. L ap ede n pran prekosyon pou n pwoteje tèt nou. — Li Travay 17:28.

3. Ki de prensip ki pi enpòtan?

Jezi te pale konsènan de prensip, e se yo ki pi enpòtan. Premye prensip la fè n konnen  objektif lavi nou antanke moun, sa vle di aprann konn Bondye, renmen l epi sèvi l fidèlman. Nou ta dwe konsidere premye prensip sa a nan tout desizyon n ap pran (Pwovèb 3:6). Moun ki viv ann amoni ak prensip sa a vin zanmi Bondye, yo jwenn vrè kè kontan an e y ap gen lavi nètale. — Li Matye 22:36-38.

Dezyèm prensip la ka ede nou viv anpè avèk lòt moun (1 Korentyen 13:4-7). Pou n rive suiv li nan lavi nou, sa mande pou n imite Bondye nan fason l boule ak moun. — Li Matye 7:12; 22:39, 40.

4. Ki jan prensip ki nan Bib la ede nou?

Prensip ki nan Bib la montre fanmi yo ki jan yo ka ini grasa lanmou yo demontre youn pou lòt (Kolosyen 3:12-14). Pawòl Bondye a pwoteje fanmi yo tou lè l anseye yo yon lòt prensip, prensip ki fè konnen maryaj la ta dwe dire toutan. — Li Jenèz 2:24.

Lè n suiv prensip ki nan Bib la, sa ka pwoteje n ni nan domèn materyèl ni nan domèn afektif. Pa egzanp, souvan patwon yo pi renmen anplwaye k ap viv ann amoni ak prensip ki nan Bib la ki mande pou moun onèt e pou yo travay ak dilijans (Pwovèb 10:4, 26; Ebre 13:18). Pawòl Bondye a anseye nou tou pou n aprann kontante n ak bagay ki nesesè pou n viv e pou n bay amitye n ak Bondye plis valè pase bagay materyèl. — Li Matye 6:24, 25, 33; 1 Timote 6:8-10.

Lè n viv ann amoni ak prensip ki nan Bib la, sa ka pwoteje sante nou (Pwovèb 14:30; 22:24, 25). Pa egzanp, lè n suiv lwa Bondye bay pou moun pa bwè pou yo sou, sa pwoteje n kont yon seri maladi ki ka touye nou e kont yon seri aksidan (Pwovèb 23:20). Jewova aksepte nou bwè bwason ki gen alkòl, men se sèlman si n fè sa ak kontwòl (Sòm 104:15; 1 Korentyen 6:10). Prensip Bondye yo ede n paske yo fè n konnen nonsèlman nou dwe fè atansyon ak sa n ap fè, men tou nou dwe fè atansyon ak sa n ap panse (Sòm 119:97-100). Men, vrè kretyen yo pa suiv prensip Bondye yo sèlman paske yo pwofitab pou yo. Yo fè sa tou pou yo onore Jewova. — Li Matye 5:14-16.