1. Ki nouvèl Bondye bay la?

Bondye vle pou moun viv sou tè a ak kè kontan. Li te kreye tè a ak tout sa ki sou li paske li renmen lèzòm. Talè konsa, li pral aji pou l pèmèt moun nan tout peyi gen yon pi bon avni. Li pral retire tout sa ki lakòz lèzòm soufri. — Li Jeremi 29:11.

Pa gen okenn gouvènman ki janm reyisi elimine vyolans, maladi oswa lanmò. Men, gen yon bon nouvèl. Talè konsa, Bondye pral ranplase tout gouvènman lèzòm yo ak pwòp gouvènman pa l la. Moun ki pral viv anba dominasyon gouvènman sa a ap gen lapè ak lasante. — Li Ezayi 25:8; 33:24; Dànyèl 2:44.

2. Poukisa bon nouvèl la enpòtan anpil jodi a?

Se lè Bondye fin retire tout move moun sou tè a soufrans ap fini (Sofoni 2:3). Ki lè sa ap fèt? Pawòl Bondye a te deja anonse sitiyasyon n ap viv kounye a ki mete lavi lèzòm an danje. Evènman k ap rive jounen jodi a montre moman Bondye pral aji a toupre rive. — Li 2 Timote 3:1-5.

3. Ki sa nou dwe fè?

Nou dwe sèvi ak Pawòl Bondye a, Labib, pou nou aprann konn Bondye. Labib tankou yon lèt yon papa ki renmen pitit li voye ba li. Li di nou ki jan pou nou viv pi byen depi kounye a e ki jan pou nou gen lavi ki pap janm fini an sou tè a alavni. Se vre, kèk moun ka pa kontan lefètke w jwenn èd pou w konprann Bib la. Men, okazyon sa a ou jwenn pou w gen yon pi bon lavi demen twò bèl pou w kite l pase. — Li Pwovèb 29:25; Revelasyon 14:6, 7.