Gade tigason ki nan foto a. Sanble li santi l poukont li e l pè, pa vre? Èske w konn santi w konsa tou? — Tout moun konn santi yo konsa kèk fwa. Bib la pale de kèk moun ki te zanmi Jewova ki te santi yo poukont yo e ki te pè. Youn nan moun sa yo se te Eliya. Ann aprann kèk bagay sou li.

Jezabèl te vle touye Eliya.

Eliya t ap viv ann Izrayèl byen lontan anvan Jezi te fèt. Ahab, wa Izrayèl la, pa t ap adore Jewova vrè Dye a. Ahab ansanm ak Jezabèl, madanm li, te konn adore yon fo dye ki rele Baal. Se sa k fè, pifò moun ann Izrayèl te kòmanse adore Baal tou. Rèn Jezabèl te mechan anpil e li te vle touye tout moun ki t ap adore Jewova, san wete Eliya! Èske w konnen ki sa Eliya te fè? —

Eliya te pran kouri! Li t ale byen lwen nan yon dezè epi l t al kache nan yon  gwòt. Poukisa w panse li te fè sa? — Wi, se paske l te pè. Men, Eliya pa t bezwen pè. Sa k fè sa? Paske Jewova te kapab ede l. Jewova te gentan montre Eliya fòs li genyen. Yon lè, Jewova te reponn priyè Eliya lè l te fè dife sot nan syèl la. Kidonk, sa klè, Jewova te kapab ede Eliya kounye a!

Ki jan Jewova te ede Eliya?

Pandan Eliya te nan gwòt la, Jewova te pale avè l e l te poze l kesyon sa a: ‘Ki sa w ap fè la a?’ Eliya te reponn: ‘Se mwen sèl ki kontinye adore w. Mwen poukont mwen, e m pè pou yo pa touye m.’ Eliya te panse yo te touye tout lòt moun ki t ap adore Jewova yo. Men, Jewova te di Eliya: ‘Non, se pa vre. Gen 7 000 moun ankò ki kontinye ap adore m. Se pou w brav. Mwen gen lòt travay pou m ba w fè toujou!’ Èske w panse Eliya te kontan tande sa? —

Ki sa w ka aprann nan sa k te rive Eliya a? — Ou pa dwe janm santi w poukont ou epi pou w pè. Ou gen zanmi ki renmen Jewova e ki renmen w tou. Anplis de sa, Jewova gen anpil fòs, l ap toujou ede w! Èske w pa kontan aprann ou pa janm poukont ou toutbonvre? —