Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Repons 10 kesyon jèn yo konn poze

 KESYON 4

Ki jan pou m repare erè m fè?

Ki jan pou m repare erè m fè?

POUKISA SIJÈ SA A ENPÒTAN?

Lè w rekonèt erè w fè, sa ap fè w vin yon moun ki pran responsablite l oserye, e moun ap plis fè w konfyans.

KI SA OU MENM OU T AP FÈ?

Imajine sitiyasyon sa a: Pandan Tim ap jwe ak zanmi l yo, li voye yon boul k al kraze vit machin yon vwazen.

Si se ou ki te Tim, ki sa w t ap fè?

FÈ YON TI REFLECHI

OU GEN TWA OPSYON:

 1. Kouri.

 2. Lage chay la sou do yon lòt moun.

 3. Esplike vwazen an sa k pase, epi di l ou vle bay kòb pou l achte yon lòt vit.

Ou ta ka anvi chwazi opsyon A a. Men, toujou gen bonjan rezon pou w rekonèt erè w fè, kit se yon vit machin ou kraze kit se yon lòt bagay ou fè.

 TWA REZON KI FÈ W DWE REKONÈT ERÈ W FÈ

 1. Se pi bon bagay ou te ka fè.

  Men sa Bib la di: “Nou vle konpòte nou yon fason ki dwat nan tout bagay.” — Ebre 13:18.

 2. Moun pi dispoze padone moun ki rekonèt erè yo fè.

  Men sa Bib la di: “Moun ki kache peche l pap reyisi, Men, moun ki konfese yo e ki pa fè yo ankò, y ap fè l mizèrikòd.” — Pwovèb 28:13.

 3. Sa k pi enpòtan an, Bondye kontan lè n fè sa.

  Men sa Bib la di: “Jewova pa vle wè moun k ap fè sa k pa sa, men, li bon zanmi ak moun ki dwat.” — Pwovèb 3:32.

Karina, yon jèn ki gen 20 an, t ap eseye kache papa l yon kontravansyon yo te ba l paske li t ap fè eksè vitès. Men, li pa t kapab kache sa pou toutan. Men sa l di: “Apre anviwon ennan, papa m te vin okouran kontravansyon m te fè a. Sa te bay anpil pwoblèm!”

Ki sa Karina te aprann? Men sa l di: “Lè nou kache erè nou fè, sa toujou fè bagay yo vin pi mal. W ap peye sa yon lè kanmenm!”

FASON POU W APRANN NAN ERÈ W FÈ

Men sa Bib la di: “Nou tout nou fè erè tanzantan.” (Jak 3:2, nòt anba paj). Jan nou te wè sa, lè yon moun rekonèt erè l fè san pèdi tan, sa montre li gen imilite ak matirite.

Lòt bagay pou w fè a se aprann nan erè w yo. Men sa yon jèn fi ki rele Vera fè konnen: “Mwen eseye konsidere chak erè m fè kòm yon okazyon pou m aprann yon bagay k ap ede m vin yon pi bon moun e k ap ede m pi byen jere sitiyasyon an pwochèn fwa.” Ann wè kòman w ka fè sa.

Ou prete bisiklèt papa w la epi li vin gen yon pwoblèm nan men w. Ki sa w ap fè?

 • Pa di anyen toutpandan w espere papa w pap wè anyen.

 • Di papa w egzakteman sa k rive a.

 • Di papa w sa k rive a, men lage chay la sou do yon lòt moun.

Ou pa pase nan yon egzamen paske w pa t etidye. Ki sa w ap fè?

 • W ap di egzamen an te difisil.

 • Ou rekonèt se fòt ou.

 • Di se make pwofesè a ap make w.

Lè w ret ap reflechi sou erè w fè se kòmsi ou t ap kondui epi w ret ap gade nan retwovizè a.

 Kounye a, gade sitiyasyon nou sot pale la yo epi eseye mete w nan plas 1) papa w e 2) pwofesè w la. Si w ta rekonèt erè w fè a tousuit, ki sa w panse papa w oswa pwofesè a t ap panse de ou? Ki sa yo t ap panse de ou si w ta kache erè w yo?

Kounye a, panse ak yon erè ou te fè pandan ane ki sot pase a epi reponn kesyon ki vin apre yo.

Ki erè w te fè? Ki sa w te fè apre sa?

 • Mwen te kache l.

 • Mwen te lage chay la sou do yon lòt moun.

 • Mwen te rekonèt erè a tousuit.

Si w pa t rekonèt erè w te fè a, ki jan w te santi w apre sa?

 • Byen — Mwen fin ak sa!

 • Antò — M te dwe di laverite.

Ki jan w te ka pi byen jere sitiyasyon an?

Ki sa w aprann nan erè w te fè a?

KI SA W PANSE?

Sa k fè gen kèk moun ki pa vle rekonèt erè yo fè?

Ki sa moun ap panse de ou si w toujou ap eseye kache erè w fè, men ki sa y ap panse de ou si w rekonèt erè w fè? — Lik 16:10.