POUKISA SIJÈ SA A ENPÒTAN?

Plis ou antann ou ak paran w se plis bagay yo prale byen pou ou.

KI SA OU MENM OU T AP FÈ?

Imajine sitiyasyon sa a: Li mèkredi aprèmidi, Gregory, yon jèn ki gen 17 an, fin fè tout sa l te gen pou l fè. Li resi gen yon ti tan pou l rilaks li. Li ouvri televizyon an epi li chita sou chèz li pi renmen an.

Apèn li chita, papa l parèt nan pòt la, e papa a pa kontan.

“Gregory! Apa se televizyon ou chita ap gade? Ou pa t gen pou w ede ti frè w la fè devwa l? Ou pa janm fè sa yo di w fè!”

Gregory bougonnen: “Toutan se yon sèl pawòl.” Li di sa yon fason pou papa a tande.

Papa a fè yon ti avanse, li di: “Sa w di?”

Gregory fè yon min ak vizaj li, epi li di: “Anyen non.”

Papa a fache anpil e li di: “Ki jan w ap pale avè m la a?”

Si se ou ki te Gregory, ki jan w te ka evite diskisyon sa a?

FÈ YON TI REFLECHI

Si w ap kondui yon machin, epi w rive nan yon wout ki bloke, ki sa w ap fè? W ap pase nan yon lòt wout. Se menm bagay la lè w ap pale ak paran w.

 PA EGZANP:

Men sa yon jèn fi ki rele Leah di: “Li difisil pou m pale ak papa m. Pafwa, mwen kòmanse pale avè l, epi apre yon ti tan li di m: ‘Eskize, se avè m w ap pale?’”

LEAH GEN OMWEN TWA OPSYON.

 1. Rele sou papa l.

  Leah ka di byen fò: “Se yon bagay enpòtan m ap di w epi w pa vle koute!”

 2. Pa pale ak papa l ankò.

  Leah ka annik bay vag, e li sispann pale ak papa l konsènan pwoblèm li.

 3. Ret tann yon pi bon moman pou l pale ak papa l ankò.

  Leah ka tann pita pou l pale ak papa l fasafas, oswa li ka ekri l yon lèt pou l pale de pwoblèm li genyen an.

Ki opsyon ou menm ou t ap ankouraje Leah pran?

ANN FÈ YON TI ANALIZ: Papa Leah distrè, sa ki fè li pa rann li kont Leah gen yon pwoblèm. Donk, si Leah chwazi opsyon A, papa l te ka pa konprann rezon ki fè l ap rele sou li a. Petèt, opsyon sa a pa t ap fè papa a pi anvi tande Leah, e Leah pa t ap demontre li gen respè pou papa l e li onore l (Efezyen 6:2). Li klè, opsyon sa a pa t ap bon pou pèsonn.

Menm jan w pap kite yon wout ki bloke anpeche w ale kote w vle a, se konsa tou ou pap kite obstak anpeche w pale ak paran w.

Se vre opsyon B a te ka sanble opsyon ki pi fasil la, men se pa opsyon sa a ki pi bon. Sa k fè sa? Paske Leah ap bezwen pale ak papa l pou l ka rive byen fè fas ak pwoblèm li yo. E papa l bezwen konnen ki sa k ap pase nan lavi l yon fason pou l ka ede l. Donk, pa pale pap itil anyen.

Men, si Leah chwazi opsyon C a, li pap kite sitiyasyon sa a anpeche l fè efò pou l pale ak papa l. Okontrè, l ap fè efò pou l pale ak papa l sou sijè a nan yon lòt moman. E si se ekri li chwazi ekri papa l, li ka santi l pi byen menm kote a.

Epitou, lefètke se ekri Leah ap ekri, sa ka fè l jwenn mo egzak li bezwen pou l di sa l vle a. Lè papa Leah ap li lèt la, l ap vin konnen sa Leah t ap eseye di l, sa k ap fè li pi byen konprann sa k ap trakase Leah. Kidonk, opsyon C a ap bon ni pou Leah ni pou papa l. Kit se fasafas kit se pa mwayen yon lèt Leah pale ak papa l, opsyon sa a ann amoni ak konsèy nou jwenn nan Bib la ki mande pou nou “kontinye chèche bagay k ap fè nou viv anpè”. — Women 14:19.

Ki lòt opsyon Leah te ka genyen?

Gade si w ka jwenn youn, epi reflechi ak ki rezilta opsyon sa a te ka bay.

 FÈ EFÒ POU YO PA MAL KONPRANN OU

Sonje sa, sa w di ak sa paran w konprann ou di ka pa toujou menm bagay.

PA EGZANP:

Paran w remake ou pa twò sou san w, e yo mande w sa w genyen. Ou reponn: “M pa gen anyen.”

Men, paran w ka konprann ou vle di: “Mwen pa fè nou konfyans ase pou m pale avèk nou sou pwoblèm mwen. Mwen prefere pale ak zanmi m yo sou sa.”

Imajine w ap fè fas ak yon sitiyasyon ki difisil e paran w vle ede w. Men, ou di: “Pa enkyete nou, m ap jere sa.”

 • Ki sa paran w ka konprann ou vle di?

 • Ki pi bon repons ou te ka bay?