Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Kolonbi

 KÈK PWEN ENTERESAN NAN ANE KI SOT PASE A

Yo bay travay predikasyon k ap fèt sou tout tè a priyorite

Yo bay travay predikasyon k ap fèt sou tout tè a priyorite

NAN jou ki te mèkredi 23 septanm 2015 la, Kolèj santral la te fè manm fanmi Betèl nan lemonnantye konnen kèk chanjman yo t apral fè nan fason yo òganize dekwa pou yo ka pi byen jere kòb ofrann yo. Epi, samdi 3 oktòb 2015, Kolèj santral la te bay yon anons pou esplike chanjman yo. Men sa yo te di: “Nan Filipyen 1:10, nou jwenn konsèy pou nou ‘rekonèt bagay ki pi enpòtan yo’. Pou nou suiv konsèy sa a, Kolèj santral la ta renmen bay aktivite k ap plis ede pèp Bondye a rete an bon sante espirityèl priyorite e yo ta renmen fè menm bagay la pou pèmèt travay predikasyon k ap fèt sou tout tè a pwogrese.”

 Men esplikasyon Stephen Lett, yon manm Kolèj santral la, te bay nan yon emisyon sou Tele JW: “Kolèj santral la tèlman vle pou travay la avanse nan tèritwa a sa fè nou te analize nouvo fason pou nou fè mwens depans nan tout Betèl yo yon fason pou n jwenn plis kòb pou tèritwa a. Pa egzanp, yo redui oswa yo elimine anpil bagay yo te gen anpil tan y ap fè nan Betèl la ak yon seri sèvis yo te konn bay depi lontan. Sa ki fè n ap bezwen mwens moun nan fanmi Betèl la.”

Se sa k fè depi septanm 2015, gen anviwon 5 500 moun nan tout Betèl nan lemonnantye ki tounen nan tèritwa. Byenke tout chanjman sa yo mande anpil ajisteman, li klè Jewova beni yo e yo bay travay predikasyon ak ansèyman an jarèt.

Nan Srilanka, gen yon koup marye, ki te nan Betèl, yo te voye nan tèritwa a ki twouve chanjman sa a ba yo posiblite pou yo demontre yo gen lafwa nan Jewova e yo gen konfyans nan òganizasyon l lan. Men sa yo te ekri: “Nou pa konnen ki sa k ap tann nou pi devan. Men nou sèten Jewova pap abandone nou. Se sa k fè nou te mande Jewova pou l ede nou toule de fè chanjman ki nesesè pou n ka sèvi kòm pyonye pèmanan nan kèlkeswa sitiyasyon nou ta vin ye. Premye mwa a, bagay yo pa t fasil nan domèn materyèl. Men, nou te santi Jewova renmen nou e li pran swen nou. Kounye a, nou gen yon ti kòb ki antre regilyèman pou n kouvri depans nou yo. Nou okipe anpil: nou gen travay nan kay la, travay pwofàn nou e nou gen sèvis pyonye a. Nou rive byen jere tan nou paske nou te jwenn yon bon fòmasyon nan Betèl la. Pa gen pi bon bagay pase ede moun konnen laverite,  e nou kontan anpil dèske nou kapab fè sa antanke pyonye.”

Nan peyi Kolonbi, kèk nan Betelit ki te tounen nan tèritwa te aprann yon lòt lang e yo te deplase al nan zòn ki lwen pou yo ka preche mesaj Wayòm nan. Frè ak sè sa yo se yon benediksyon pou kongregasyon kote yo ye kounye a. Men sa yon siveyan sikonskripsyon di konsènan yon koup ki nan yon kongregasyon nan sikonskripsyon l lan: “Frè ak sè yo nan kongregasyon an vrèman apresye èd yo. Kongregasyon an vin patisipe plis nan predikasyon, e frè yo nan zòn nan jwenn fòmasyon pou yo ranpli divès responsablite nan kongregasyon an.” Gen anpil ansyen Betelit tou ki met tèt yo disponib pou yo sèvi kòm Betelit pandan yon jou oswa plizyè jou nan semèn nan.

Gen yon frè ki te sèvi nan Betèl Japon an pandan 31 an yo te voye nan yon kongregasyon kote se sèlman de ansyen ki te genyen. Kòm kongregasyon an te sou lis pou yo renove Sal Wayòm yo a, li pa t fè aranjman pou l fè okenn travay pwofàn pandan de semèn. Men, anvan renovasyon an, gen yon tranblemanntè 7.0 ki te frape Koumamoto, zòn kote kongregasyon an te ye a. Erezman li pa t planifye travay pandan de semèn, paske sa te ba l posiblite pou l pran latèt nan travay sekou ki t ap fèt ak nan travay pran swen twoupo a apre tranblemanntè a. Li di: “Lè m reflechi ak sa, mwen wè Jewova te mete m kote t ap gen plis bezwen an.”

Phil ak Sugar, ki t ap sèvi nan Betèl Ostralazi a, te di: “Lè nou t ap kite Betèl la, nou te detèmine pou n kontinye mennen yon vi senp. Nou te priye Jewova pou l dirije nou pou n ka pran bon desizyon e pou l beni desizyon  nou yo. Dezi pa nou se te pou n te disponib pou n al sèvi nan yon lòt peyi. Jewova te vrèman beni desizyon nou yo e li te rann bagay yo posib yon fason pou n ka sèvi l ak tout kè nou.” Kounye a, koup sa a ap sèvi nan yon gwoup anglè ki nan zile Samal, nan pwovens Davawo, nan Filipin, kote ki gen 34 pwoklamatè ak 9 pyonye pèmanan. Kounye a, yo gen adrès 120 moun ki enterese pou yo vizite. Yo di: “Gen anpil bèl travay ki rete pou nou fè. Nou kontan nou te konte sou Jewova. Se sèten sa te fè nou vin gen plis lafwa nan Jewova e nou te vin gen plis lanmou pou li.”

Men sa yon sè nan peyi Risi ki te vin al sèvi kòm pyonye espesyal di: “Sèvis pyonye a ban m posiblite pou m patisipe plis nan travay ki pi enpòtan k ap fèt la, travay predikasyon sou Wayòm Bondye a ki pap janm fèt ankò. Mwen kontan anpil lefètke mwen se yon enstriman nan men Jewova.” Kounye a, li gen sis etid biblik e pami etidyan l yo genyen ki soti ann Irak, Nijerya, Siri, Srilanka ak Zanbi.

Zanbi: Kèk ansyen manm fanmi Betèl la ki jwenn bèl akèy nan men nouvo kongregasyon kote yo ale a.

Gen anpil Betelit nan Zanbi yo te voye kòm pyonye pèmanan ki twouve se yon bon bagay lefètke yo ka preche plis. Andrew, k ap sèvi kounye a kòm pyonye ansanm ak madanm li, di: “Yon ti tan sèlman apre nou fin kite Betèl, nou te ede de moun aprann li ak ekri. Youn nan etidyan nou yo, yon tigason dizan, pral patisipe pou premye fwa nan reyinyon ki fèt nan semèn nan. Gen yon koup marye nou te preche ki te asiste Memoryal la e ki pa rate yon reyinyon depi lè a. Y ap fè bon pwogrè nan etid yo. Nou santi tout sa pa t ap janm posib si nou pa t suiv direksyon Jewova ban nou, si nou pa t rekonèt se li menm ki soutni nou e si nou pa t ret tann li beni nou.”

 Edson ak Artness ap viv Zanbi tou, e yo te sèlman gen kèk mwa maryaj lè yo te voye yo ale nan tèritwa. Men sa Artness di: “Fòmasyon nou te jwenn nan Betèl la te ede nou aprann sere nan ti kòb nou te genyen pou n te ka kontinye gen kè kontan e pou n pa fè dèt. Nou pa regrèt nou te kalifye nou pou n sèvi nan Betèl. Nou te aprann ki jan pou n ajiste objektif espirityèl nou pou n rive atenn yo grasa èd Jewova. Nou te vin gen plis lafwa nan Jewova e nou prepare pou n kontinye rete fidèl ak Jewova.”