DEPI lè yo te premye vini ak televizyon sou Entènèt ki rele Tele JW a an 2014, televizyon sa a pa sispann ankouraje pakèt moun toupatou sou tè a k ap gade l yo. Kounye a, tele a disponib nan plis pase 90 lang. Pa egzanp, kounye a li disponib nan lang ewe, ga ak twi (jan sa parèt la a), sa ki fè plis pase 130 000 pwoklamatè nan Benen, Kotdivwa, Gana ak Togo kontan anpil *.

Men sa Agatha, madanm yon siveyan sikonskripsyon nan Gana, fè konnen: “Lè m ap tande manm Kolèj santral la ansanm ak frè k ap ede yo, mwen santi se kòmsi Jewova nan chanm nan l ap pale avè m. Si se pa t televizyon  sa a, ki jan yon fi pòv tankou m, ki rete nan yon ti kote sou tè a te ka gen gwosè privilèj [pou koute frè sa yo]? Sa fè m vin pi pwòch frè ak sè m yo ki toupatou sou tè a.”

Men sa yon rapò ki soti Zanbi fè konnen: “Byenke pwoklamatè nan kongregasyon yo pa gen anpil mwayen, gen anpil ladan yo ki fè anpil efò pou yo pwofite pwogram Tele JW yo. Pa egzanp, kongregasyon Misako a nan yon distans anviwon 30 kilomèt parapò ak vil ki pi pre a, li nan yon zòn kote yo fè jaden e nan sezon lapli, gen yon pakèt gwo dlo ki travèse l.” Men sa Simon, yon sèvitè ministeryèl ki te vini nan kongregasyon an paske li te vin sèvi kote ki gen plis bezwen pwoklamatè, di: “Chak mwa, gen yon moun nan kongregasyon an ki mache anviwon dezèdtan pou l al sou wout prensipal la pou l pran machin mete l nan yon vil kote frè yo kapab telechaje pwogram yo. Gen yon mesye 70 an ansanm ak de pitit gason l ki pa t janm asiste reyinyon Temwen Jewova yo anvan sa ki te sezi tande yo t ap pase videyo nan reyinyon yo nan yon zòn andeyò konsa. Mesye a di: ‘Se fason sa a pou moun aprann konn Bondye.’”

Men sa ki di nan yon lèt ki soti nan peyi Risi: “Sa fè ennan depi n ap gade Tele JW e nou kontan gen posiblite sa a. Apre nou te fin gade premye emisyon an, lapoula, nou te santi nou ini ak tout frè ak sè yo. Se te estrawòdinè! Nou santi nou se yon gwo fanmi! Nou te vrèman kontan wè frè nou yo nan Kolèj santral la. Yo fè anpil efò pou yo ban nou manje nan bon moman, e nou tout ka wè yo epi tande diskou yo bay. Nou pa ka tann pou n wè chak emisyon. Nou vin pi fyè dèske nou pote non  Temwen Jewova a. Mèsi frè nou yo! Nou remèsye Jewova ak Kris pou tout bèl travay frè sa yo ap fè. Sa ban nou fòs ak ankourajman.”

Horst ak Helga se yon koup marye ki granmoun e ki malad k ap viv ann Almay. Men sa yo ekri: “Tele JW a estrawòdinè! Nou jwenn fòs lè n ap gade l, sitou lè nou tande eksperyans frè ak sè nou yo ki gen andikap fizik. Egzanp yo motive nou pou n bay tout nou menm malgre pwoblèm sante nou genyen yo. Lè nou wè jan yon frè ki andikape ni nan men ni nan pye ap sèvi kòm ansyen, nou vin wè tout moun ka bay Jewova bagay ki gen anpil valè. Lè nou wè frè ak sè konsa ki bay bèl egzanp, nou jis santi nou dwe di Jewova mèsi epi sipliye l pou l beni yo anpil.”

Men sa Kodi, yon frè ann Angletè, di: “M ap remèsye nou pou tout tan ak tout efò nou fè pou nou fè jw.org, Tele JW ak videyo Kalèb ak Sofya yo. Mèsi anpil paske nou fè Bib la fasil pou moun konprann. Mwen te batize lè m te gen uit an. Lè m yon ti jan pi gran m pral travay kòm volontè nan konstriksyon Sal Wayòm! E mwen ta renmen travay nan Betèl. Kounye a m gen nevan, talè m ap gen laj pou m ale.”

Men sa Arabella ki gen uit an k ap viv ann Angletè ekri: “Mèsi pou videyo yo ak diferan aktivite yo. Yo vrèman ede m konnen Jewova plis. Fich aktivite ki sou jw.org yo ede m aprann konn Jewova toutpandan m ap amize m. Nou fè bon mizik tout moun ka sonje. Videyo Kalèb ak Sofya yo ede m tou. M ap di tout moun mèsi pou travay di nou fè.”

^ § 3 Pou nou pran Tele JW, nou ka ale sou tv.jw.org.