NAN reyinyon ànyèl Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania te fè nan jou ki te 3 oktòb 2015 lan, Anthony Morris, yon manm Kolèj santral la, te fè konnen gen yon nouvo reyinyon ki rele “Lavi nou ak travay nou fè antanke kretyen” ki pral ranplase Lekòl ministè teyokratik la, Reyinyon sèvis la ak Etid biblik kongregasyon an. Frè Morris te di tou gen yon nouvo piblikasyon an koulè ki gen uit paj k ap parèt chak mwa ki rele Lavi nou ak travay nou fè antanke kretyen — Pwogram reyinyon ak kote pou n ekri ki pral ranplase Ministè Wayòm  nan. Piblikasyon sa a gen pwogram reyinyon ki fèt nan semèn nan ladan l e li gen desen pou pèmèt nou pi byen pwofite lekti Labib nou.

Nouvo reyinyon an gen twa seksyon:

  1. Trezò ki nan Pawòl Bondye a. Premye pati nan seksyon sa a gen yon diskou dis minit ki baze sou lekti Labib pou semèn nan ak desen oswa imaj ki nan pwogram nan. Dezyèm pati a ki rele “Fouye pou n ka jwenn trezò espirityèl” gen yon patisipasyon kesyon repons ki dire uit minit e ki baze sou lekti Labib la ak yon lekti Labib ki dire kat minit.

  2. Byen prepare w pou travay predikasyon an. Nan seksyon sa a, jeneralman, gen twa elèv e yo montre ki jan pou nou anseye yon moun lè nou rankontre l premye fwa, lè nou tounen fè vizit la ak lè n ap fè etid li.

  3. Lavi nou antanke kretyen. Seksyon sa a pale sou fason nou ka aplike prensip biblik yo nan lavi nou chak jou. Yon pati enpòtan nan seksyon sa a se Etid biblik kongregasyon an ki fèt sou fòm kesyon repons.

Pwoklamatè toupatou sou tè a fè konnen jan yo apresye fòmasyon yo jwenn nan nouvo reyinyon an. Men sa yon frè ann Ostrali ekri: “Reyinyon Lavi nou ak travay nou fè antanke kretyen an bon anpil. Sa nou etidye yo parèt pi adapte pou nou kounye a, e prezantasyon yo senp. Tan an pase byen vit paske patisipasyon yo pi kout, yo dirèk, e yo enteresan, sitou lè gen videyo ak lè timoun yo ap patisipe.”

Men sa yon gwoup ansyen ann Itali ekri: “Nou remake nouvo reyinyon sa a ankouraje nou tout pou nou pi byen prepare, sa ki vin fè kalite ansèyman an vin pi bon.  Nouvo reyinyon ki fèt lasemèn nan se yon bèl fason Jewova amelyore fason l anseye pèp li a. Gen yon pwoklamatè ki gen 15 an ki di: ‘Anvan, li te difisil pou m konsantre pandan tout reyinyon an. Men, nouvo reyinyon sa a ede m pi byen prepare depi lakay e li ede m rete konsantre.’”

Men sa yon fanmi ann Otrich ekri: “Li pa t fasil ditou pou n fè lekti Labib pou semèn nan ak pitit fi nou an ki gen dizan. Men, seksyon ki rele ‘Trezò ki nan Pawòl Bondye a’ fè nou anvi fè plis kòmantè. Nou toule twa pran plezi prepare lekti Labib pou semèn nan. Sa k pi bèl la, nou ka wè pitit fi nou an pwogrese.”

Ines, nan peyi Almay, fè konnen: “Mwen vin pi chofe pou m prepare reyinyon yo pi byen e pou m medite sou yo. Mwen pa t janm fè rechèch konsa. Kounye a, mwen gen yon pi bon relasyon ak Jewova. Monn Satan an fè m santi m fatige. Reyinyon yo ban m fòs e yo ede m kontinye vanse.”

Kongregasyon ki nan Zile Salomon yo vrèman renmen nouvo reyinyon ki fèt lasemèn nan e yo fè gwo efò pou yo byen pwofite l. Anpil kongregasyon yo nan zòn ki lwen, kote pa gen ni kouran ni Entènèt e frè yo, k ap travay latè, pa gen gwo mwayen. Ki jan yo fè jwenn aparèy pou yo pase videyo nan reyinyon yo, e ki jan yo fè jwenn videyo yo? Pwoklamatè nan yon kongregasyon sou zile Malayita te deside vann kokoye sèch. Yo te bay kongregasyon an kòb la yon fason pou l te ka achte yon sistèm videyo ki senp yo t ap kapab chaje nan solèy. E pou frè yo ka jwenn videyo yo chak mwa, yo vwayaje al nan zòn ki pi pre ki gen Entènèt pou yo ka telechaje  fichye yo. Apre sa yo pataje videyo yo ak lòt frè yo nan kongregasyon an.

Men sa yon frè Ozetazini fè konnen: “Mwen plis ka aprann lè m wè imaj. Se yon gwo pwoblèm sa te ye pou mwen pandan 40 an. Mwen te oblije li yon bagay plizyè fwa anvan pou m rive konprann li nan pwen pou m ka esplike yon lòt moun. Se sa k fè mwen vle remèsye Kolèj santral la pou tout videyo ak imaj li ban nou ki pèmèt nou aprann. Videyo entwodiksyon pou liv ki nan Bib yo vrèman estrawòdinè, e imaj ki nan Pwogram reyinyon yo se egzakteman sa m bezwen! Li klè Jewova beni efò n ap fè pou pèp li a. Mèsi anpil.”

Malawi