Frè ak sè nou yo rete fidèl ak Jewova menm lè y ap defann dwa yo nan tribinal e menm lè sitiyasyon yo vrèman difisil. Egzanp yo ankouraje nou tout pou nou rete fèm nan lafwa, pou nou gen konfyans “Jewova ap trete moun ki fidèl avè l la yon fason espesyal”. — Sòm 4:3.

AJANTIN | Dwa pou pale sou relijyon ak timoun

Ruth te grandi nan yon fanmi Temwen Jewova, men li te vin inaktif pandan l te jèn. Annapre, li te renmen ak yon mesye e li te vin fè yon pitit fi. Yon jou, pandan Ruth te nan vil La Plata, li te wè Temwen Jewova ki te gen stann pou ekspoze piblikasyon yo e sa te fè l sonje sa paran l te anseye l. Li te vle rekòmanse frekante kongregasyon an e li te kòmanse anseye tipitit fi l la Labib. Papa pitit la te opoze ak relijyon Ruth la e li te mennen afè a devan tribinal pou l anpeche Ruth anseye pitit fi yo a Labib oswa mennen l nan reyinyon nan kongregasyon an.

Avoka Ruth la te fè konnen toule de paran yo gen dwa pou yo pale sou kwayans yo ak pitit yo e li te di tribinal la pa ka entèdi sa sof si li gen prèv sa y ap anseye timoun nan se yon bagay ki mal. Tribinal la te fè konnen paran yo dwe respekte dwa pitit fi yo a genyen pou l fè pati relijyon l vle, byenke se sèlman katran tipitit la te genyen nan epòk la. Kou dapèl la fè konnen timoun nan twò piti pou l pran pwòp desizyon l sou kesyon relijyon e toule de paran yo gen dwa pou yo pale sou relijyon avè l.

Tipitit fi Ruth la li Labib chak swa e kounye a li asiste reyinyon yo avèk manman l. Li swaf pou l al vizite Betèl la ki nan Bwenozè.

 AZÈBAYIDJAN | Dwa pou moun pratike relijyon yo

Apot Pòl te fè konnen “si yon manm [nan kongregasyon an] ap soufri, tout lòt yo ap soufri avè l”. (1 Kor. 12:26.) Sa te parèt klè lè Temwen Jewova toupatou sou tè a te gen lapenn akoz sè Irina Zakharchenko ak sè Valida Jabrayilova t ap soufri nan peyi Azèbayidjan. An fevriye 2015, otorite yo te akize de sè yo pou aktivite relijye ilegal. Jij la te fè mete yo nan detansyon prevantif (lè yo mete yon moun yo akize nan prizon pou yon ti tan anvan yo jije l) e kòm yo t ap plede ranvwaye afè a, sa te lakòz sè yo pase prèske ennan nan prizon kote yo maltrete yo e yo pa t jwenn sa yo te bezwen.

Azèbayidjan: Valida Jabrayilova ak Irina Zakharchenko.

Lè ka a te resi rive devan tribinal an janvye 2016, jij la te deklare yo koupab e li te kondane yo pou yo peye amann, men kòm yo te an detansyon prevantif, li anile amann nan e li ba yo posiblite tounen lakay yo. Lè Kou dapèl Bakou a te rejte demann yo te fè kont akizasyon kriminèl yo te lage sou yo a, yo te pote ka a devan pi gwo tribinal peyi a. Epitou, yo pote plent devan Komite dwa moun nan Nasyonzini paske yo te vyole dwa yo genyen pou yo pratike relijyon yo vle e paske yo te maltrete yo.

Pandan tan sa a, sè yo ap reprann yo apre kalite tètchaje sa yo. Yo fè konnen jan yo te vrèman apresye tout priyè frè ak  sè yo e tout fason yo te montre yo enterese nan yo. Sè Jabrayilova te ekri Kolèj santral la, men sa l te di: “Priyè nou yo te ede nou andire difikilte nou yo, e m te santi sa toutbon. Mwen pap janm bliye jan ni nou menm ni Jewova ni tout frè ak sè toupatou sou tè a te demontre lanmou ak sousi pou mwen.”

ERITRE | Yo mete yo nan prizon pou lafwa yo

Rive nan mwa jiyè 2016, gouvènman Eritre a te mete 55 Temwen Jewova nan prizon akoz lafwa yo. Yo mete Paulos Eyassu, Isaac Mogos ak Negede Teklemariam nan prizon depi septanm 1994. E gen nèf lòt frè gouvènman an mete nan prizon depi omwen dizan.

Men, nan mwa janvye 2016 te gen yon bon bagay ki te rive: yo te jije Temwen yo te arete nan Memoryal ki te fèt Asmara ann avril 2014 la. Se premye fwa otorite yo te bay yon rezon klè ki fè yo arete Temwen yo. Yo te akize yo kòmkwa yo vyole lalwa, e yo te ba yo posiblite pou yo defann tèt yo. Jan nou te atann sa, yo te deklare pifò nan frè ak sè nou yo koupab paske yo te asiste yon swadizan reyinyon ki ilegal. Yo te kondane yo pou yo peye amann epi yo te lage yo. Men, Saron Gebru, youn nan sè yo te akize yo te refize peye amann nan. Poutèt sa, yo te kondane l pou l pase sis mwa nan prizon. Sè Gebru te ka resevwa vizit yon fwa pa semèn e li fè konnen yo te byen boule avè l nan prizon an. Sè Gebru ak 54 lòt Temwen ki nan prizon apresye anpil priyè frè ak sè yo fè pou yo, sa ki montre nou tout nou “sonje moun ki nan prizon yo, tankou nou te nan prizon ansanm avèk yo”. — Ebre 13:3.

ALMAY | Leta rekonèt nou gen libète pou n gen relijyon nou

Nan dat ki te 21 desanm 2015, Eta Brèm ki nan nòdwès Almay te resi aksepte bay òganizasyon Temwen Jewova yo plis dwa kòm relijyon. Nou te fè katran pral devan tribinal pou ka sa a. Apre pi gwo tribinal administratif Bèlen an te fin  pran yon desizyon, pifò nan 16 eta ki nan peyi Almay te dakò pou Temwen yo gen dwa legal yo rele Rekonesans itilite piblik la. Men, otorite ki nan eta Brèm nan pa t dakò pou bay Temwen yo dwa sa a akoz fo akizasyon opozan yo te lage sou do nou.

Nan ane 2015, Tribinal federal konstitisyonèl peyi Almay te fè konnen lefètke eta Brèm nan te refize bay Temwen Jewova yo Rekonesans itilite piblik se vyole li te vyole dwa konstitisyon an bay Temwen yo. Tribinal la konfime lefètke konstitisyon an bay tout moun libète pou yo gen relijyon yo sa pwoteje dwa Temwen nan Brèm yo genyen pou yo pratike relijyon yo lib e libè. Kongregasyon yo nan zòn sa a gen egzanpsyon taks e yo gen lòt posiblite pifò lòt relijyon ki ann Almay yo genyen.

KIGISTAN | Dwa pou pratike relijyon yo

Nan mwa mas 2013, otorite yo nan Òch nan Kigistan te monte yon seri akizasyon kriminèl kont Oksana Koriakina ak manman l, Nadezhda Sergienko. Komisè gouvènman an akize Temwen sa yo kòm moun ki pwofite fè kòb sou moun lè y ap pataje ansèyman ki nan Bib la ak moun yo, e jij la te mande pou yo mete yo an detansyon pwovizwa a domisil pandan y ap tann pou yo parèt devan tribinal. An oktòb 2014, tribinal la te vin wè se fòje moun yo te fòje prèv pou akizasyon yo te lage sou do sè yo, yo pa t suiv pwosedi yo e sè yo pa t koupab. Kou dapèl la te kenbe desizyon sa a nan mwa oktòb 2015 lan.

Men, fwa sa a, komisè vil Òch la te fè demann devan pi gwo tribinal peyi Kigistan an. Tribinal la te anile desizyon ki te pran an e li te mande pou yo jije ka a ankò. Ann avril 2016, pandan yo te nan tribinal la, avoka sè yo te fè konnen yo pa ka fè jijman an paske delè komisè a te genyen pou l fè apèl la te pase. Jij la te oblije klase afè a, sa ki te mete yon fen nan pwosedi yo.

 Pandan tout tètchaje sa yo, sè yo te toujou pozitif. Sè Sergienko te di: “Souvan lè moun sibi enjistis, sa fè yo vin fache anpil, men pa mwayen frè ak sè yo mwen te santi Jewova renmen m e li gen sousi pou mwen. Nou pa t janm poukont nou.” Sè yo te wè Jewova kontinye kenbe pwomès li fè nou jwenn nan Ezayi 41:10 la ki di: “Ou pa bezwen pè [...]. M ap kenbe w byen di ak men dwat mwen pou m mennen w nan chemen ki dwat la.”

KIGISTAN | Leta rekonèt nou gen libète pou n gen relijyon nou

Jou ki te 9 out 2015 lan, dis polisye vin entèwonp reyinyon yon kongregasyon ki t ap fèt nan vil Òch, nan Kigistan. Yo te mande pou frè yo kanpe swadizan reyinyon ilegal la tousuit e yo te menm menase pou yo tire plis pase 40 moun ki te la yo. Polisye yo te mennen dis nan frè yo nan pòs polis la kote polisye yo te maltrete nèf ladan yo, yo te bat yo e apre sa yo lage yo. De jou apre, lapolis te arete Nurlan Usupbaev, youn nan frè yo te bat anpil yo, e yo akize l kòmkwa li t ap fè yon aksyon ki ilegal paske l t ap kondui reyinyon an.

Lè ka frè Usupbaev te parèt devan tribinal nan vil Òch la, jij la pa t jwenn okenn prèv pou sa yo te akize l yo e li te rejte demann nan. Komisè a te fè apèl devan tribinal rejyonal Òch la ki li menm te rejte demann nan. Li te fè konnen yo pa ka akize frè Usupbaev kòm moun k ap fè aksyon ilegal paske l l ap pratike relijyon l paske Leta rekonèt Temwen Jewova yo nan peyi Kigistan.

Komisè gouvènman an, ki pa vle bay legen, pote ka a devan pi gwo tribinal nan Kigistan. Frè Usupbaev te kontan lè tribinal la te fèmen dosye a nan mwa mas 2016 lè l te kenbe desizyon premye tribinal la ak Kou dapèl la te pran yo, e li te fè konnen ankò Temwen Jewova yo gen dwa fè reyinyon nan Kigistan. Frè yo te pote plent devan lajistis kont polisye nan vil Òch yo e ka a devan lajistis toujou.

 RISI | Libète pou moun pratike relijyon yo vle

Gouvènman peyi Risi a kontinye atake Temwen Jewova yo e yo kontinye anpeche yo pratike relijyon yo malgre otorite pou dwa moun nan peyi Risi fè konnen aklè li kont atak sa yo. Selon dènye sa nou konnen, otorite yo deklare 88 nan piblikasyon nou yo se piblikasyon “ekstremis” e yo entèdi sit Entènèt Temwen Jewova yo, anpalan de jw.org. An 2015, ofisye ladwàn yo anpeche Tradiksyon monn nouvo a antre nan peyi a e gen yon tribinal nan Vibòg ki toujou ap egzamine pou l wè si pou l deklare nouvo tradiksyon Labib sa a se yon tradiksyon ki “ekstremis”. An mas 2016, Biwo jeneral komisè  gouvènman an te pran gwo mezi, li te menase fèmen biwo santral Temwen Jewova yo ki nan Solneknòy, andeyò Senpitèsbèg, pou “aktivite ekstremis”.

Malgre atak vyolan Leta ap soutni kont Temwen Jewova yo, gen kèk bon nouvèl. Ann oktòb 2015, gen yon komisè gouvènman an ki te fè demann pou yo vann lokal òganizasyon relijye (LOR) ki nan Tiyoumenn, ki a anviwon 2 100 kilomèt alès Moskou. Malgre li klè se fòje lapolis te fòje prèv kont Temwen yo, tribinal rejyonal Tiyoumenn nan te deklare LOR la koupab. Men, jou ki te 15 avril 2016 la, pi gwo tribinal nan Risi Federal la te ranvèse desizyon tribinal pi piti enstans lan te pran an, li te deside “pa gen okenn rezon pou yo vann lokal Temwen Jewova yo ki nan vil Tiyoumenn nan”. Lè jij ki t ap prezide a te li desizyon tribinal la te pran an, tout 60 frè ak sè ki te kwense kò yo nan sal tribinal la te kanpe pou yo bat bravo.

Pèp Jewova a nan peyi Risi detèmine pou yo kontinye adore Jewova malgre tout “zam yo fè kont [yo]”. — Eza. 54:17.

 WANNDA | Dwa pou pa gen diskriminasyon relijye nan lekòl

Nan ane ki sot pase yo, yo te konn met Temwen Jewova deyò nan lekòl yo nan peyi Wannda paske yo refize soutni aktivite relijyon oswa patriyotik ki fèt nan lekòl yo. Pou gouvènman an te ka rezoud pwoblèm nan, nan dat ki te 14 desanm 2015 lan, li te bay yon lòd pou elimine diskriminasyon relijye nan lekòl yo. Yo te mande lekòl yo pou yo respekte libète elèv yo genyen pou yo pratike relijyon yo.

Jou ki te 9 jen 2016 la, nan ribrik Salle de presse ki sou jw.org la, yo te pibliye yon atik ki rele: “Le Rwanda lutte contre la discrimination religieuse dans les écoles.” Gen yon jounal sou Entènèt nan Wannda anpil moun konnen ki te poste atik la ankò. Sa pa t pran lontan pou plis pase 3 000 moun te li atik la, e anpil ladan yo te mete kòmantè pozitif konsènan aksyon gouvènman an te poze a. Temwen yo nan Wannda rekonesan pou lòd sa a gouvènman an te pase a ki ba yo garanti pitit yo pap sibi diskriminasyon relijye nan lekòl.

Wannda: Yo retounen lekòl.

KORE DISID | Dwa pou moun refize fè sèvis militè akoz konsyans yo

Pandan plis pase 60 an, tout Temwen Jewova gason nan Kore disid ki gen ant 19 a 35 an gen pou fè fas ak kesyon fè sèvis militè a. Gouvènman Kore disid la pa rekonèt dwa moun genyen pou yo refize fè sèvis militè akoz konsyans yo, e li pa bay okenn posiblite pou moun ta fè yon lòt sèvis pou ranplase l. Nan kèk ka, gen plizyè jenerasyon Temwen (granpapa, papa, pitit) ki oblije ale nan prizon lè yo mande yo pou yo fè sèvis militè.

Byenke an de fwa, tribinal konstitisyonèl la fè konnen lwa sou sèvis militè a obligatwa selon konstitisyon an, ni tribinal pi piti enstans yo ni moun ki sibi lwa sa a te mete kesyon an devan tribinal konstitisyonèl la ankò. Se sa k fè, 9 jiyè 2015,  tribinal la te tande agiman moun ki pa vle fè sèvis militè akoz konsyans yo te prezante yo. Frè Min-hwan Kim, ki te pase 18 mwa nan prizon akoz konsyans li pa t pèmèt li resevwa fòmasyon antanke militè, di: “Yo te pini m, e apre yo te lage m sot nan prizon an. Men, mwen swete yo pap pini lòt moun ki refize fè sèvis militè akoz konsyans yo. Si yo ba yo posiblite pou yo fè lòt bagay, y ap kapab ede kominote a.” Tribinal konstitisyonèl la gen pou l fè konnen ki desizyon l pran.

TIKMENISTAN | Bahram Hemdemov

Frè Hemdemov gen 53 an, li marye e li gen kat pitit gason. Li se yon frè zele ki espirityèl e moun nan kominote a respekte l. An me 2015, gen yon tribinal ki te kondane l a katran travo fòse paske selon yo menm li te fè yon reyinyon ilegal lakay li. Yo te voye l nan kan travo fòse ki nan vil Seyidi a, yon kan travo fòse tout moun konnen ki pa an bon eta. Otorite yo t ap plede pase l anba yon seri entèwogasyon, e yo te bat li anpil. Men, ni li menm ni fanmi l te rete fidèl ak Jewova. Gulzira, madanm frè Hemdemov, gen posiblite vizite l regilyèman pou ankouraje l.

N ap kontinye priye pou pèp Jewova a toutpandan y ap kontinye demontre fidelite yo lè yo jwenn eprèv. Egzanp yo ankouraje nou tou pou nou fè tout sa n kapab pou nou ret fidèl ak Bondye paske nou gen konfyans nan sa ki di nan Sòm 37:28 la: “Li pap lage moun ki fidèl ak li yo.”