Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Liv aktivite Temwen Jewova yo — 2017

Lekòl pyonye toupre Zougdidi.

 JÒJI | 1998-2006

Benediksyon “ni nan tan favorab, ni nan tan difisil” — 2 Tim. 4:2

Benediksyon “ni nan tan favorab, ni nan tan difisil” — 2 Tim. 4:2

 APATI fen ane 1990 yo, te gen anpil moun ki te vin enterese nan laverite e te vin gen plis pwoklamatè. An 1998, te gen 32 409 moun ki te asiste Memoryal lanmò Kris la.

Men, gen anpil pwoklamatè, san wete ansyen, ki te plizoumwen nouvo nan laverite e yo te manke eksperyans. Pifò ladan yo te bezwen fòmasyon ni nan fason kongregasyon an òganize ni nan aktivite ki gen rapò ak travay predikasyon an. Men, ki jan yo t ap rive jwenn fòmasyon sa a?

Òganizasyon Jewova a bay plis èd

Nan mwa mas ane 1998, yo te voye Arno ak Sonja Tüngler an Jòji. Yo te gradye nan youn nan klas Lekòl Galaad ki te fèt ann Almay la. Nan menm ane sa a, Kolèj santral la te bay otorizasyon pou yo ouvè yon biwo pou peyi a, e se filyal Risi a ki t ap sipèvize l.

Anvan lontan, te gen yon komite pou peyi a ki te kòmanse sipèvize travay predikasyon an. Yonfwa yo te fin anrejistre aktivite nou yo legalman, filyal Almay la (kounye a li rele filyal Ewòp santral) te fè nou jwenn piblikasyon yo dirèkteman. Lefètke yo te rekonèt nou yon fason legal, sa te fè l posib tou pou n ka achte tè pou n bati Sal Wayòm ak biwo filyal.

Yon epòk kote nou te jwenn fòmasyon

Akoz entèdiksyon rejim sovyetik la te mete sou aktivite nou yo, pandan plizyè ane, anpil pwoklamatè pa t gen posiblite pou yo preche kay an kay pandan plizyè ane.  Men sa Arno Tüngler fè konnen: “Pifò pwoklamatè yo te preche anpil nan lari, men se pa yo tout ki te abitye al kay an kay epi kontinye vizite moun ki enterese yo.”

Arno ak Sonja Tüngler.

Davit Devidze, ki te kòmanse sèvi nan nouvo biwo peyi yo te ouvè an me 1999 la, fè konnen: “Te gen anpil bagay pou fè ni nan tèritwa a ni nan Betèl la. Gen yon seri bagay nou te konn li, men nou pa t gen okenn ide sou fason pou n fè yo. Se sa k fè, nou te suiv sa frè Kolèj santral la te voye yo ap fè e nou te tou aprann.”

Frè yo nan Jòji te kòmanse jwenn anpil fòmasyon nan epòk sa a. Men, se pa frè Jòji yo sèlman ki te jwenn byenfè nan fòmasyon sa yo, menm jan sa fèt souvan nan ka kote moun al sèvi kote ki gen gwo bezwen pwoklamatè (Pwo. 27:17). Anfèt, moun ki te vini pou ede yo te aprann anpil bagay nan men frè ak sè nan peyi a.

Temwen nan peyi a demontre kalite ki atiran

Arno ak Sonja gen bèl souvni anrapò ak bèl akèy yo te jwenn nan jou apre yo fin rive Jòji yo. Frè ak sè nan  peyi a te fè tout sa yo te kapab pou yo ede yo adapte ak nouvo travay yo te ba yo fè a.

Men sa Sonja di lè l sonje fason frè ak sè yo te donan: “Gen yon koup ki t ap viv toupre a ki te toujou ap pote bon ti manje pou nou. Gen yon sè ki te mennen nou nan predikasyon, li te fè nou fè konesans ak frè ak sè yo nan kongregasyon an e li di nou anpil bagay sou kilti peyi a. Gen yon lòt sè ki te pran tan l pou l montre nou lang nan.”

Men sa Warren ak Leslie Shewfelt, de Kanadyen yo te voye al sèvi an Jòji an 1999, te di: “Nou te tonbe damou frè ak sè jòjyen yo e afeksyon yo te demontre te fè nou anvi imite yo. Yo tout, san wete timoun yo, te konn fè youn lòt konnen yo renmen yo.”

Frè nan peyi a ak kèk misyonè ki gen eksperyans ap travay ansanm nan biwo peyi a.

Moun ki te soti nan lòt peyi yo te voye vin sèvi an Jòji pa t gade sou pwoblèm yo t ap rankontre yo, yo te  konsantre sou bèl kalite moun peyi a te genyen. Yon lòt bò tou, frè jòjyen yo te renmen fason misyonè yo te aji yon fason senp e avèk lanmou.

Moun ki gen lakrentif pou Bondye yo aksepte laverite

Pandan tout ane 1990 yo, anpil moun ki sensè te kontinye aksepte laverite. Nan ane 1998 sèlman, gen 1 724 moun ki te batize. Ki sa k fè tout jòjyen sa yo enterese nan laverite?

Tamazi Biblaia, ki te fè plizyè ane kòm siveyan sikonskripsyon, fè konnen: “Youn nan bagay moun nan peyi sa a bay anpil valè jenerasyon apre jenerasyon se lanmou pou Bondye. Se sa k fè lè nou pale avèk yo sou mesaj ki nan Bib la, li fasil pou yo aksepte l.”

Men sa Davit Samkharadze, k ap sèvi kòm enstriktè nan Lekòl pou evanjelizatè Wayòm nan, di: “Souvan, lè yon moun kòmanse etidye Labib, fanmi l ak vwazen l konn voye pye. Men, byen souvan, nan efò y ap fè pou yo fè moun nan sispann etidye, anpil ladan yo konn kòmanse etidye!”

Tank mesaj Wayòm nan ap gaye, li chanje lavi anpil moun. Ann avril 1999, te gen 36 669 moun ki te asiste Memoryal e se premye fwa te gen kantite moun sa a ki asiste.

“Gen anpil opozan”

Men sa apot Pòl te ekri anrapò ak predikasyon li te fè nan ansyen vil Efèz la: “Gen yon gwo pòt ki mennen nan aktivite ki ouvri pou mwen, men gen anpil opozan.” (1 Kor. 16:9). Pawòl sa yo esplike klè sitiyasyon Temwen nan peyi Jòji te rankontre kèk mwa sèlman apre kokennchenn Memoryal ki te fèt an 1999 la.

 Vasili Mkalavishvili, yon pè yo te retire nan fonksyon l, te alatèt yon gwoup òtodòks ki te fanatik nan zafè relijyon. Nan mwa out 1999, yo te òganize yon rasanbleman nan Tibilisi e yo te boule piblikasyon nou yo devan tout moun. Sa ki te vin lakòz yon gwo pèsekisyon ki te dire katran.

Kòmanse nan ane 1999, yo te leve kanpe kont Temwen Jewova yo nan peyi Jòji, yo te boule liv yo e yo te atake yo.

Jou ki te 17 oktòb 1999 la, gen kèk moun ki fanatik nan zafè relijyon ki rasanble yon foul ki te gen anviwon 200 moun e yo t al entèwonp yon reyinyon kongregasyon Gldani nan Tibilisi t ap fè. Yo te gen baton ak kwa ki fèt an fè e yo te atake moun ki nan reyinyon an, sa ki te lakòz plizyè Temwen fè kèk jou lopital.

Malerezman, yo pa t arete moun ki te fè zak sa a e Temwen yo te kontinye sibi atak. Gen plizyè ofisyèl nan gouvènman an, san wete prezidan Shevardnadze, ki te fè konnen yo kondane zak vyolans sa yo, men pa t gen anyen ki te fèt. Anfèt, byen souvan se byen lontan apre yo fin atake Temwen yo lapolis parèt.

Apeprè nan menm epòk la, gen yon manm nan palman jòjyen an, Guram Sharadze, ki te kòmanse ap gaye move enfòmasyon sou Temwen yo. Se premye fwa yon bagay konsa te fèt. Li te akize Temwen yo kòm moun ki danjere. Sanble “tan favorab” pou preche bon nouvèl la te pase.

Òganizasyon Jewova a aji devan opozisyon

Òganizasyon Jewova a te aji byen vit pou ede Temwen yo nan Jòji. Frè yo te jwenn bonjan enstriksyon sou fason pou yo konpòte yo lè moun atake yo. E yo te fè yo sonje rezon ki fè vrè kretyen yo oblije andire pèsekisyon pafwa. — 2 Tim. 3:12.

 Epitou, òganizasyon Jewova a te ale lajistis pou defann frè nou yo. Men sa yon frè ki te travay nan Depatman legal nan filyal Jòji a fè konnen: “Pandan katran sa yo, nou te depoze plis pase 800 plent akoz aksyon gwoup Vasili Mkalavishvili a. Nou te chèche èd nan men ni ofisyèl yo ni òganizasyon dwa moun yo. Syèj mondyal Temwen Jewova yo te lanse yon gwo kanpay pou eseye chanje bagay yo, men anyen pa t fè atak yo sispann.” *

^ § 30 Pou plis enfòmasyon sou lit nou te mennen pou yo rekonèt dwa nou nan peyi sa a, gade Reveye n! 22 janvye 2002, paj 18-24 (fransè).