Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Liv aktivite Temwen Jewova yo — 2017

Kèk frè nan yon reyinyon yo te fè Tibilisi an 1992.

 JÒJI | 1991-1997

“Se Bondye ki fè sa k plante a grandi” — 1 Kor. 3:6

“Se Bondye ki fè sa k plante a grandi” — 1 Kor. 3:6

Genadi Gudadze te sèvi kòm siveyan sikonskripsyon nan kòmansman ane 1990 yo.

 JÒJI vin endepandan nan ane 1991, lè Inyon sovyetik te kraze a. Men, sa pa t pran tan pou chanjman politik ak latwoublay ki te gen nan peyi a te fè lavi a vin difisil. Genadi Gudadze, ki te sèvi kòm siveyan sikonskripsyon pandan epòk sa yo, sonje jan moun nan peyi a te konn fè prèske tout yon jounen kanpe nan liy ap tann pen.

Nan epòk sa a, Temwen yo te konn pwofite preche gwoup moun ki kanpe ap tann yo. Men sa Genadi di: “Nan ane sa yo ki te difisil, sanble moun yo te dispoze pran laverite. Nou te resevwa plizyè moso papye ki gen adrès moun ki te vle etidye Labib.”

 Nan fen chak reyinyon, frè yo te konn li yon lis ki gen non ak adrès moun ki mande pou nou vizite yo. Pwoklamatè yo te met tèt yo disponib pou y al vizite moun sa yo.

Nan ane 1990, Temwen k ap preche moun ki nan liy k ap tann pou yo ba yo pen.

Frè Levani Sabashvili, ki t ap sèvi kòm ansyen nan Tibilisi, sonje te gen yon mari ak madanm li ki te mande pou Temwen yo vizite yo. Men sa frè Levani di: “Pwoklamatè yo te gentan gen plizyè adrès pou y al vizite, men pa t gen yon pwoklamatè ki te dispoze al vizite koup sa a. Rezon an se paske koup la te rete lwen, e anpil nan pwoklamatè yo te deja gen plizyè etid Labib.”

Kèk mwa annapre, koup la voye yon lòt lèt pou mande vizite yo. Finalman, lè yo wè pèsonn pa janm vin vizite yo, yo voye mande vizite yo yon twazyèm fwa men, fwa sa a, yo ekri yon ti nòt kote yo fè konnen si nou pa voye pèsonn vizite yo, nou t ap responsab san yo (Tra. 20:26, 27). Men sa frè Levani di: “Se te epòk nouvèl an, e an jeneral nou te evite vizite moun nan epòk sa a. Men, nou te santi fwa sa a fò n vizite yo.”

Yon jou maten ki te frèt, Roini ak Nana Grigalashvili, mari ak madanm ki te swaf aprann plis bagay sou Bib la, te sezi wè frè Levani ak yon lòt frè vin vizite yo! Lamenm yo te kòmanse etidye Labib. Roini ak Nana ansanm ak de pitit yo genyen yo ap sèvi kounye a kòm pyonye pèmanan.

Nou te travay san rete pou n jwenn moun ki enterese yo

Moun ki te pran laverite yo te tèlman rekonesan, sa te fè yo te bay tan yo, fòs yo ak sa yo genyen pou yo pataje bon nouvèl la ak lòt moun. Malgre Badri ak Marina Kopaliani te gen responsablite nan fanmi yo, yo te pami  moun ki te vwayaje pou al nan plizyè bouk byen lwen pou yo preche moun ki sensè yo.

Nan wikenn yo, Badri ak Marina ansanm ak pitit gason yo, Gocha ak Levani, te konn òganize yo pou y al nan zòn Doucheti, yon bèl zòn ki gen mòn nan nò Tibilisi. Pafwa, yo te konn vwayaje 150 kilomèt nan wout ki chaje ak koub pou yo resi rive nan bouk sa yo.

Yon jou, gen yon dam ki te envite Badri ak madanm li kote l ap travay la. Men sa Badri di: “Lè nou rive, nou te jwenn gen anviwon 50 moun k ap tann nou nan yon gwo pyès! Okòmansman, mwen te strese, men apre m fin priye Jewova mwen te kòmanse pale avè yo sou Matye 24 konsènan sa k t ap gen pou rive nan dènye jou yo. Gen youn nan moun yo ki te sezi lè l tande bagay sa yo, e ki di: ‘Poukisa prèt nan legliz nou yo pa di nou bagay sa yo?’”

 Memoryal la atire atansyon anpil moun

Memoryal lanmò Jezi a te bay anpil moun nan peyi Jòji plis posiblite pou yo tande laverite. Pa egzanp, an 1990, Memoryal ki te fèt nan Tibilisi lakay sè Ia Badridze te fè anpil moun nan zòn nan vin enterese.

Sè Ia Badridze te resevwa 200 moun nan apatman l lan pou Memoryal la.

Sè Badridze te ofri nou pou n fè Memoryal la nan kay li a. Li menm ansanm ak pitit li yo te retire mèb ki te nan salon an. Men, kote l t ap jwenn chèz pou l mete tout moun chita? Nan peyi Jòji, moun yo gen koutim pou yo lwe tab ak chèz lè y ap resevwa anpil moun. Kòm se chèz sèlman li te lwe, mèt magazen an t ap plede mande l: “Ou pa bezwen tab? Ki jan moun yo ap fè manje?”

Sè Badridze te degaje l fè ti apatman l lan, ki nan 13yèm etaj yon bilding, pran tout moun ki te vini pou Memoryal la. Te gen 200 moun ki asiste! Nou konprann sa k fè anpil vwazen te poze kesyon sou Temwen Jewova yo. 

Yon Memoryal nou pap janm bliye

Nan ane 1992, nou te lwe yon seri gwo sal nan diferan pati nan peyi a pou n te ka fè Memoryal la. Davit Samkharadze, ki t ap viv Gori, di li sonje siveyan  sikonskripsyon an t ap mande yo ki jan yo konte òganize Memoryal la.

Lè siveyan an vin aprann se nan yon kay prive nou konte fè Memoryal la, li mande nou: “Pa gen okenn oditoryòm nan vil sa a? Poukisa nou pa lwe youn?” Kòm oditoryòm ki te genyen an te ka pran plis pase 1 000 moun, frè yo nan zòn pa t wè nesesite pou yo lwe yon gwo kote konsa paske yo te apèn yon tikras plis pase 100 pwoklamatè.

Men sa siveyan te ankouraje yo fè: “Si chak pwoklamatè fè 10 moun vini, tout chèz yo ap gen moun.” Byenke sa te parèt enposib pou pwoklamatè yo fè, yo te fè gwo efò pou yo reyisi fè l. Se pa ti sezi yo te sezi, e anmenmtan, yo te kontan lè yo te wè te gen 1 036 moun ki te asiste Memoryal la *.

Yon seri pyonye ki zele al preche nan nouvo tèritwa

Pou rive 1992, te gen yon pakèt zòn nan Jòji kote Temwen Jewova potko janm preche. Ak kalite kriz ekonomik peyi a t ap fè fas la, ki jan nou t ap fè preche tèritwa sa yo?

Tamazi Biblaia, ki t ap viv nan lwès Jòji nan epòk sa a, fè konnen: “Gen yon siveyan itineran ki te reyini avèk kèk nan nou pou n te eseye wè sa n ka fè. Nou pa t gen anpil enfòmasyon konsènan kesyon pyonye espesyal la. Men nou te konnen li te ijan pou n preche bon nouvèl la.” (2 Tim. 4:2). Se sa k fè, nou te chwazi 16 pyonye pou y al preche nan plizyè tèritwa nan peyi a. — Gade kat la.

Zòn kote yo te voye pyonye pou senk mwa.

An me 1992, nou te fè yon reyinyon ki te dire twazèdtan Tibilisi pou ankouraje pyonye ki t al preche nan tèritwa sa yo pou senk mwa. Chak mwa, ansyen yo te vizite pyonye  yo pou ba yo èd yo te bezwen kit se te espirityèl kit se te materyèl.

Manea Aduashvili ak Nazy Zhvania se de sè ki te jwenn asiyasyon pou yo preche nan vil Ozougeti. Manea, ki te gen 60 an nan epòk la, fè konnen: “Nou te konnen gen yon dam ki enterese ki te rete toupre Ozougeti. Donk, kou nou rive, nou fè yon jan pou n rankontre l. Lè nou rive lakay li, li menm ansanm ak 30 lòt moun li te envite t ap tann nou. Nou te kòmanse plizyè etid jou sa a.”

Mwa ki te vin apre yo te menm jan an, nou te jwenn anpil moun pou n pale. Apre senk mwa sèlman, te gentan gen 12 moun ki pare pou batèm.

Yo te fè sakrifis, men yo jwenn bon rezilta

Yo te voye Pavle Abdushelishvili ak Paata Morbedadze, de frè ki pyonye, nan vil Tisageri. Nan zòn kote vil sa a ye a, moun yo atache anpil ak tradisyon nan zafè relijyon e li pa t fasil pou yo chanje lide.

Peyizaj ki toutotou Tsageri

 Sezon fredi a te prèske rive, e senk mwa yo te mande nou pou nou fè nan zòn nan te prèske bout. Yo te envite Paata al bay yon koutmen nan travay tradiksyon ki t ap fèt nan yon lòt zòn. Donk, Pavle te gen pou l pran yon desizyon, paske fredi nan zòn sa a rèd anpil. Men sa l di: “Mwen te konnen pase sezon fredi a nan Tisageri pa t ap dous. Men, etidyan Labib yo te bezwen plis èd. Kidonk, mwen te deside rete.”

Pavle kontinye pou l di: “Mwen te rete lakay yon fanmi nan zòn nan. Mwen te konn pase prèske tout jounen nan predikasyon. Men, nan aswè, mwen te konn pase tan avèk yo nan salon an anba a, bò chemine a. Lè lè domi m te rive, mwen te met yon bone pou kenbe tèt mwen cho, mwen monte al kouche epi m kouvri ak yon gwo lenn pwès.”

Lè ansyen yo t al vizite Pavle nan sezon prentan, te gen 11 moun ki te kalifye pou yo preche. Yon ti tan apre, tout te batize.

^ § 20 An 1992, Jòji te gen 1 869 pwoklamatè zele e te gen 10 332 moun ki te asiste Memoryal la.