REZON KI FÈ SA ENPÒTAN:

FASON NOU KA FÈ SA:

  • Mande konsèy epi suiv yo. — Sm 141:5; Pw 19:20

  • Fè travay ki parèt rabesan pou n ede lòt moun e fè sa san grate tèt. — Mt 20:25-27

  • Pa kite kapasite nou oswa privilèj nou genyen fè nou vin gen ògèy. — Wm 12:3

Nan ki domèn mwen bezwen montre m gen plis imilite toujou?

GADE VIDEYO EVITE SA KI KA KRAZE FIDELITE NOU — ÒGÈY, EPI EGZAMINE KESYON KI VIN APRE YO:

  • Ki sa fason nou reyaji lè nou resevwa konsèy montre sou kalite moun nou ye?

  • Ki jan lapriyè kapab ede nou gen imilite?

  • Bay kèk fason nou ka montre nou gen imilite.