Tanp Ezekyèl te wè nan vizyon an fè nou konprann pèp Jewova a t ap fè ofrann ak tout kè yo. Ki jan m ka fè louwanj kòm sakrifis pou Jewova? — Eb 13:15, 16.

Youn nan pi bon fason nou kapab fè sa, se lè nou pran sèvis pyonye oksilyè. Ane sèvis 2018 la gen plizyè mwa k ap gen senk samdi ak senk dimanch. Sa ap bon sitou pou moun k ap travay aplentan nan monn nan e ki plis patisipe nan travay predikasyon an nan wikenn. Epitou, pwoklamatè yo ka chwazi pran sèvis la swa pou 30 èdtan, swa pou 50 èdtan pandan mwa mas ak mwa avril epi pandan mwa siveyan sikonskripsyon an ap vizite kongregasyon an.

E si sitiyasyon nou pa pèmèt nou pran sèvis pyonye oksilyè? Pa gen dout, nou kapab fè efò pou n amelyore fason n ap fè travay predikasyon an, e petèt tou, nou kapab fè plis nan travay la. Kèlkeswa sitiyasyon nou, se pou lanmou nou gen pou Jewova a pouse nou ba li sa nou genyen ki pi bon an pandan ane sèvis 2018 la! — Oz 14:2.

Ki jan m ka zele nan travay predikasyon an menm jan ak Sabina Hernández?

GADE VIDEYO: GRASA JEWOVA, PRÈSKE PA GEN ANYEN MWEN PA KA FÈ, EPI REPONN KESYON KI VIN APRE YO:

  • Ki sa k te ankouraje Sabina fè plis nan sèvis Jewova a?

  • Ki sa egzanp Sabina a ankouraje w fè?

  • Pandan ane sèvis 2018 la, nan ki mwa w ka pran sèvis pyonye oksilyè?