REZON KI FÈ SA ENPÒTAN:

  • Li nesesè pou n gen lafwa pou n fè Bondye plezi kòmsadwa. — Eb 11:6

  • Lafwa nou gen nan pwomès Bondye yo ede nou andire eprèv yo. — 1P 1:6, 7

  • Manke lafwa ka fè moun tonbe nan peche. — Eb 3:12, 13

FASON NOU KA FÈ SA:

Ki sa m ka fè pou lafwa m ak lafwa fanmi m vin pi djanm?

GADE VIDEYO CHÈCHE GEN KALITE K AP FÈ N RET FIDÈL — LAFWA, EPI REPONN KESYON KI VIN APRE YO:

  • Ki sa “lafwa ki san ipokrizi” a ye? (1Ti 1:5)

  • Ki move bagay nou dwe evite pou n ka gen yon lafwa ki djanm?

  • Poukisa l ap enpòtan pou n montre n gen lafwa pandan gwo tribilasyon an? (Eb 10:39)