REVEYE N!

Kesyon: Ki jan n ka montre n gen ekilib nan fason n ap sèvi ak tan nou?

Vèsè: Ekl 4:6

Òf: Reveye n! sa a bay bon konsèy sou fason n ka òganize nou pou n mete sa k pi enpòtan yo anvan.

ANSEYE LAVERITE

Kesyon: Poukisa n ap viv sou tè a?

Vèsè: Sm 37:29

Verite: Bondye te kreye lèzòm pou yo viv sou tè a pou toutan.

BON NOUVÈL BONDYE BAY LA!

Kesyon: Ki kote w panse nou ka jwenn bon nouvèl? [Montre moun ou rankontre a videyo Èske w ta renmen tande bon nouvèl? la]

Vèsè: Eza 52:7

Òf: Bwochi sa a pale de “bon nouvèl sou yon bagay ki pi bon an”, paske li gen mesaj ki soti nan Bib la ladan l.

EKRI PREZANTASYON PA W

Sèvi ak menm metòd ki nan modèl sa yo pou w fè prezantasyon pa w.