REZON KI FÈ SA ENPÒTAN: Anpil nan moun ki montre yo enterese nan mesaj Wayòm nan ap chèche laverite sou Bondye (Eza 55:6). Pou nou rive anseye yo, nou bezwen retounen vizite yo plizyè fwa. Etandone y ap fè fas ak divès kalite pwoblèm, nou bezwen itilize divès metòd pou n ede yo. Men, n ap jwenn pi bon rezilta si n byen prepare chak vizit epi fikse yon objektif pou yo chak jiskaske nou kòmanse yon etid.

FASON POU NOU FÈ L:

  • Fè tout sa w kapab pou w retounen vizite yo byen vit, petèt nan kèk jou. — Mt 13:19

  • Se pou w amikal epi demontre respè. Fè efò pou w rilaks

  • Kòmanse ak yon bèl salitasyon. Itilize non moun nan. Fè l sonje rezon ki fè w tounen vin vizite l, se gendwa pou reponn yon kesyon, pote dènye peryodik yo pou li, montre l sit Entènèt nou an, pase yon videyo oswa montre l kòman yo fè yon etid Labib. Si moun nan ta renmen pale sou yon lòt sijè, ou kapab fè sa menmsi w te deja prepare yon sijè. — Fp 2:4

  • Wouze ti sa k te deja plante nan kè l la lè w li yon vèsè avè l oswa petèt lè w kite yon piblikasyon pou li (1Ko 3:6). Eseye fè l alèz ansanm avè w

  • Poze baz pou pwochen vizit la