Jewova merite pou nou gen yon konfyans total nan li. Siyifikasyon non l fè nou gen konfyans nan kapasite l genyen pou l akonpli tout pwomès li fè yo. Lapriyè se yon bagay ki enpòtan pou n gen konfyans nan Jewova. Pwovèb chapit 3 ban nou asirans Jewova ap rekonpanse nou pou konfyans nou mete nan li lè l ‘fè tout bagay mache byen nan lavi nou’.

Yon moun ki gen sajès nan pwòp je l...

3:5-7

  • pran desizyon san l pa mande Jewova direksyon anvan

  • mete konfyans li nan sa l panse ak nan sa monn nan panse

Yon moun ki mete konfyans nan Jewova...

  • chèche gen yon relasyon sere ak Jewova lè l etidye Labib, lè l medite sou li e lè l priye

  • chèche direksyon nan men Jewova lè l suiv prensip ki nan Bib la lè l ap pran desizyon

KI KOLÒN KI MONTRE FASON M PRAN DESIZYON?

PREMYÈMAN: Mwen pran desizyon m panse ki pi saj la

DEZYÈMMAN: Mwen mande Jewova pou l beni desizyon m pran an

PREMYÈMAN: Mwen chèche direksyon nan men Jewova pa mwayen lapriyè ak etid pèsonèl

DEZYÈMMAN: Mwen pran desizyon ki ann amoni ak prensip ki nan Bib la