Kreyasyon an fè konnen glwa Jewova (Sm 19:1-4; 139:14). Men, monn nan ki anba men Dyab la pouse moun yo vin ak yon seri teyori sou orijin lavi a ki pa onore Bondye (Wm 1:18-25). Ki jan nou ka anpeche ide sa yo pran rasin nan lespri ak nan kè pitit nou yo? Ede yo depi byen bonè nan lavi yo pou yo gen lafwa Jewova egziste e li gen sousi pou yo pèsonèlman (2Ko 10:4, 5; Ef 6:16). Byen chèche konnen sa yo panse sou bagay y ap anseye nan lekòl yo, epi sèvi ak pakèt zouti n genyen yo pou n touche kè yo. — Pw 20:5; Jk 1:19.

GADE VIDEYO SA LÒT JÈN DI KONSÈNAN KWÈ NAN BONDYE A, EPI EGZAMINE KESYON KI VIN APRE YO:

  • Ki manti anpil moun konn bay konsènan kwè nan Bondye?

  • Ki sa yo anseye nan lekòl ou?

  • Ki sa k fè w gen konviksyon Jewova egziste?

  • Ki jan w ka rezone ak yon moun pou w ede l konprann Bondye kreye tout bagay?