5:38-42

  • Lefètke nou soufri lè yon moun nou renmen mouri, sa pa vle di nou pa gen lafwa nan rezirèksyon an (Jen 23:2)

  • Lè nou medite sou istwa nou jwenn nan Bib la ki pale sou rezirèksyon, sa ap fè nou kwè pi plis toujou nan rezirèksyon ki gen pou fèt la

Kiyès w ap tann pou w akeyi lè moman rezirèksyon an rive?

Ki jan w imajine sa ap ye?