Pòl ak Silas te chante pou yo bay Bondye louwanj pandan yo te nan prizon (Tr 16:25). Nan epòk n ap viv la, gen frè ak sè nou ki te chante kantik Wayòm yo pandan yo te Sachsenhausen, yon kan konsantrasyon Nazi ann Almay, e pandan yo te ann egzil nan Siberi tou. Egzanp sa yo montre pouvwa kantik yo genyen pou yo bay kretyen ki nan eprèv yo fòs.

Talè konsa, gen anpil lòt lang ki pral gen nouvo liv kantik la ki gen tit: ‘Ann chante ak kè kontan’ pou Jewova. Kou nou resevwa liv kantik pa nou, nou ka grave pawòl ki nan kantik yo nan lespri nou lè nou fè repetisyon pandan adorasyon an fanmi an (Ef 5:19). Epi, lespri sen ap ede nou sonje yo lè n devan eprèv. Kantik yo ka ede nou rete konsantre sou esperans nou. Kantik yo ka ankouraje n lè n ap fè fas ak eprèv. Epi, lè n santi kè n kontan, pawòl ankourajan ki ladan yo ap ban nou anvi “chante ak kè kontan” paske sa ap montre kè nou nan bon kondisyon (1Kw 15:16; Sm 33:1-3). Se sa k fè, annou fè tout sa n kapab pou n aprann kantik Wayòm yo epi chante yo!

GADE VIDEYO YON KANTIK KI TE FÒTIFYE MOUN KI T AP FÈ TRAVAY FÒSE A. APRE SA, REPONN KESYON KI VIN APRE YO:

  • Ki sitiyasyon ki te pouse frè Frost konpoze yon kantik?

  • Ki jan kantik sa a te ankouraje frè ki te nan kan konsantrasyon Sachsenhausen yo?

  • Ki sitiyasyon nou gendwa ap viv chak jou kote kantik Wayòm yo kapab ban nou fòs?

  • Ki kantik ou ta renmen konnen pakè?