Madi k ap 11 avril, anpil frè ak sè ki inaktif ap gen pou yo asiste Memoryal la. Yo te kòmanse kous pou yo jwenn lavi a, men yo ralanti pou divès rezon. Nou ka jwenn kèk nan rezon sa yo nan bwochi Retounen vin jwenn Jewova a (Eb 12:1). Poutan, moun ki inaktif yo toujou gen anpil valè nan je Jewova, li menm ki te achte yo ak san Pitit Gason l lan (Tr 20:28; 1P 1:18, 19). Ki jan nou ka ede yo retounen nan kongregasyon an?

Ansyen yo chèche jwenn frè ak sè ki inaktif yo e yo chèche ede yo, menm jan yon bèje pran san l pou l chèche mouton ki ale lwen twoupo a (Lk 15:4-7). Sa montre jan Jewova gen lanmou ak sousi pou nou (Jr 23:3, 4). Se pa ansyen yo sèlman ki kapab ankouraje frè ak sè sa yo, nou tout nou kapab fè sa. Lè nou fè efò pou nou demontre jantiyès e pou nou mete nou nan plas yo, sa fè Jewova kontan, e nou kapab jwenn anpil byenfè pou sa (Pw 19:17; Tr 20:35). Kidonk, reflechi sou ki moun ou ka ankouraje e fè sa san pèdi tan!

GADE VIDEYO ANKOURAJE MOUN KI INAKTIF YO, APRE SA, REPONN KESYON KI VIN APRE YO:

  • Ki inisyativ Abbey te pran lè l te rankontre yon Temwen Jewova li pa t konnen anvan sa?

  • Poukisa li enpòtan pou nou pale ak ansyen yo anvan si nou ta renmen ede yon moun ki inaktif?

  • Ki sa Abbey te fè anvan l al vizite Laura yon dezyèm fwa?

  • Ki jan Abbey te demontre li gen pèseverans, pasyans ak lanmou toutpandan li t ap eseye ankouraje Laura?

  • Ki sa nou ka aprann nan egzanp Jezi te pran nou jwenn nan Lik 15:8-10?

  • Ki benediksyon Abbey te jwenn lefètke li te kontinye fè efò pou l ede Laura?