POU NOU ETIDYE:

  • Li Labib ak tèks pou jounen an

  • Li Liv aktivite Temwen Jewova yo, peryodik yo ak lòt piblikasyon ankò. Sèvi ak makè a pou w make kote w rive

  • Prepare reyinyon kongregasyon an, epi souliye repons kesyon yo

  • Gade videyo

NAN REYINYON YO:

  • Gade vèsè oratè yo site yo. Sèvi ak pati istorik la pou w retounen nan yon vèsè

  • Olye w pote yon pakèt piblikasyon nan reyinyon an, pito w sèvi ak aparèy ou genyen an pou w suiv divès patisipasyon y ap fè yo e pou w chante kantik yo. JW Library gen nouvo kantik yo, kantik yo poko mete nan liv kantik la

NAN PREDIKASYON:

  • Montre yon moun ki enterese yon bagay nan JW Library, ansuit, ede l telechaje aplikasyon an ansanm ak piblikasyon yo sou aparèy li a

  • Sèvi ak pati rechèch la pou w ka jwenn vèsè nan Bib la. Ou ka tape yon mo kle oswa yon ekspresyon pou w jwenn yon vèsè nan Labib — Tradiksyon monn nouvo a

  • Montre yon videyo. Si moun ou rankontre a gen timoun, ou ka pase youn nan videyo ki nan ribrik Fè zanmi ak Jewova a. Oswa ou ka montre l videyo Poukisa nou dwe etidye Labib? pou w ka fè l enterese fè yon etid biblik. Si w rankontre yon moun ki pale yon lòt lang, montre l yon videyo ki nan lang li pale a

  • Montre yon moun yon vèsè nan yon lòt lang, sèvi ak yon vèsyon Labib ou te telechaje pou w fè sa. Ale nan chapit la, seleksyone vèsè a pou w montre moun nan sa lòt tradiksyon an di