Jòb te vin pòv, li te nan lapenn akoz moun pa l ki mouri e l te malad grav, men li te rete fidèl. Se sa k fè Satan te sèvi ak dekourajman pou l fè Jòb pèdi entegrite l. Twa “konpayon” Jòb te vin wè l. Toudabò, yo te fè wè an piblik yo gen konpasyon pou li. Apre sa, yo te ret chita ak Jòb pandan sèt jou san yo pa t di l menm yon mo pou yo konsole l. Pawòl yo te di annapre yo te chaje ak yon bann move akizasyon.

Jòb te rete fidèl anvè Jewova malgre gwo presyon li te jwenn

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Jòb te gen yon move pwennvi akoz gwo malè ki te tonbe sou li. Li te twonpe tèt li lè l te panse sa pa di Bondye anyen si l rete fidèl

  • Akoz dekourajman, Jòb pa t egzamine lòt rezon ki te ka lakòz l ap soufri

  • Malgre Jòb te nan gwo soufrans, li te pale ak moun ki t ap akize l yo de lanmou li gen pou Jewova