JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

REZON KI FÈ SA ENPÒTAN: Byenke nou ka jwenn bonjan ide nan modèl prezantasyon yo bay nan dokiman pwogram reyinyon ak kote pou n ekri a, se jis kèk modèl yo ye. Ou dwe sèvi ak mo pa w. Ou gendwa prefere yon lòt metòd oswa ou ka panse yon lòt sijè te ka pi apwopriye pou zòn nan. Si se sa, apre w fin li peryodik la, ou fin egzamine modèl prezantasyon yo epi w fin gade videyo ki montre fason pou w fè prezantasyon yo, ou ka sèvi ak sijesyon yo bay pi ba yo pou w fè pwòp prezantasyon pa w.

FASON POU NOU FÈ L:

Mande tèt ou: ‘Èske m vle sèvi ak youn nan modèl prezantasyon yo?’

WI

  • Prepare premye pawòl w ap di yo. Apre w fin salye moun nan, yon fason ki brèf, di l rezon ki fè w vin vizite l. (Egzanp: “Mwen vin vizite w paske m...”)

  • Egzamine fason w pral fè tranzisyon ant kesyon an, vèsè a ak piblikasyon w ap ofri a. (Egzanp: Pou entwodui yon vèsè, ou ka di: “N ap jwenn yon bon repons pou kesyon sa a nan vèsè nou pral li a.”)

NON

  • Chwazi yon sijè nan peryodik la ki enterese w e k ap apwopriye pou tèritwa w

  • Chwazi yon kesyon k ap ankouraje moun nan di sa l panse pou w motive l patisipe nan konvèsasyon an. Men, evite pou w pa jennen l. (Egzanp: Kesyon ki parèt nan paj 2 peryodik yo.)

  • Chwazi yon vèsè pou w li. (Si w ap prezante Réveillez-vous!, ou pa oblije li yon vèsè, paske yo fè peryodik sa a pou moun ki pa gen anpil konesans sou Bib la ak moun ki gendwa menm pa fè relijyon konfyans.)

  • Fè youn oswa de fraz pou w esplike moun ou rankontre a byenfè l ap jwenn nan atik la

KÈLKESWA REPONS OU BAY

  • Prepare yon kesyon w ap soulve pou w vin reponn moun nan nan pwochen vizit la

  • Pran nòt pou w ka sonje sa w ap gen pou w di pwochèn fwa a