Pafwa, li ka difisil pou n padone tèt nou pou peche n te fè, alòske Jewova deja padone yo. Yo te pale sou pwen sa a nan yon diskou ak yon videyo nan Kongrè rejyonal “Rete fidèl ak Jewova” pou ane 2016 la. Al sou JW Library pou w ka gade videyo a ankò, epi reponn kesyon ki vin annapre yo:

  • Konbyen tan Sonya te fè eskominye?

  • Ki vèsè ansyen yo te montre Sonya, e ki jan sa te ede l?

  • Ki jan kongregasyon an te trete Sonya lè l te reyentegre a?

  • Ki sa Sonya pa t vle aksepte e ki jan papa l te ede l?