Premye fwa vizyon Ezekyèl la te akonpli, se te lè yo te detwi vil Jerizalèm tan lontan an. Ki jan l ap akonpli nan epòk nou an?

9:1, 2

  • Mesye ki gen veso ki gen lank lan reprezante Jezi Kris

  • Sis mesye ki te gen zam nan men yo pou kraze brize yo reprezante lame zanj yo nan syèl la Kris ap dirije yo

9:3-7

  • Gwo foul moun nan pral resevwa mak la lè yo jije yo antanke mouton pandan gwo tribilasyon an

Ki sa m dwe fè pou m ka resevwa mak k ap pèmèt mwen sove a?