“Pinga w anvye sò moun k ap fè sa ki mal yo”

37:1, 2

  • Pa kite swadizan siksè mechan yo genyen pou yon ti tan an fè w sispann sèvi Jewova. Rete konsantre sou benediksyon espirityèl ou resevwa ak objektif espirityèl ou genyen yo

“Mete konfyans ou nan Jewova epi fè sa ki bon”

37:3

  • Se pou w gen konfyans Jewova ap ede w venk tout dout ak enkyetid ou genyen. L ap ede w rete fidèl

  • Kontinye rete okipe lè w pataje bon nouvèl Wayòm nan

“Pran tout plezi w nan Jewova”

37:4

  • Rezève tan pou w li Pawòl Bondye a epi medite sou sa w ap li a avèk objektif pou rive konnen Jewova pi byen

“Kite Jewova dirije wout ou”

37:5, 6

  • Se pou w gen yon konfyans total Jewova ap ede w rezoud kèlkeswa pwoblèm ou genyen

  • Toujou gen yon bon konduit lè w ap fè fas ak opozisyon, pèsekisyon oubyen lè moun ap lage vèni sou ou

“Ret an silans devan Jewova, ret tann li ak espwa l ap ede w”

37:7-9

  • Evite aji san reflechi, sa ka fè w pèdi jwa w ak sekirite espirityèl ou genyen an

“Moun ki gen imilite yo ap posede tè a”

37:10, 11

  • Chèche gen imilite, epi annik ret tann Jewova pou l retire tout enjistis w ap sibi

  • Ede kwayan parèy ou yo epi rekonfòte moun ki deprime yo grasa bèl pwomès Bondye fè yo kote pral gen yon monn nouvo, yon monn ki toupre rive

Wayòm Mesi a pral fè n jwenn yon pakèt benediksyon.