Moun ki ta renmen vin sitwayen Wayòm Bondye a dwe aprann tout sa yo kapab sou Wayòm nan e sou sa li akonpli. Poukisa? Nonsèlman sa ap fè yo gen plis lafwa Wayòm Jewova a ap dirije, men tou, sa ap motive yo pou yo pale ak lòt moun konsènan bon nouvèl Wayòm nan (Sm 45:1; 49:3). Pandan n ap gade videyo ki vin apre a ki gen tit: Wayòm nan deja gen 100 an depi l ap dirije, chèche jwenn repons kesyon ki vin apre yo:

  1. Poukisa fim “Fotodram kreyasyon” an te yon benediksyon pou moun ki te gade l yo?

  2. Ki jan yo te sèvi ak radyo pou yo te ka preche moun yo bon nouvèl la?

  3. Ki lòt metòd yo te itilize pou yo te ka preche moun yo bon nouvèl la, e ki efè sa te genyen sou yo?

  4. Ki jan nou te vin gen yon pi bon fòmasyon pou nou fè travay predikasyon an tank ane yo t ap pase?

  5. Ki fòmasyon pratik yo bay elèv Lekòl Galaad yo?

  6. Ki wòl kongrè yo jwe nan fòmasyon pèp Jewova a?

  7. Ki sa ki konvenk ou Wayòm Bondye a ap dirije?

  8. Ki sa nou ka fè pou nou montre n ap soutni Wayòm Bondye a?