Fason pwofesi sa a te aplike pou Izrayelit yo

  • Ni pandan Izrayelit yo t ap tounen sot ann egzil nan Babilòn, ni lè yo te rive nan peyi yo a ki te rebati, yo pa t bezwen pè ni bèt sovaj yo ni moun ki te konn aji tankou bèt yo. — Esd 8:21, 22

Fason pwofesi sa a akonpli nan epòk nou an

  • Konesans sou Jewova chanje pèsonalite moun. Moun ki te vyolan vin tounen moun ki renmen fè lapè. Konesans sou Jewova fè gen yon paradi espirityèl sou tè a

Fason pwofesi sa a pral akonpli alavni

  • Tout tè a nèt pral tounen yon paradi kote k ap gen sekirite ak lapè, jan Bondye te gen sa nan objektif li te gen depi okòmansman an. Pa gen okenn moun oswa bèt k ap yon menas ankò

Pòl te chanje grasa konesans li te vin gen sou Bondye

  • Lè l te Farizyen, li te konn aji tankou bèt. — 1Ti 1:13

  • Konesans egzak la te chanje pèsonalite l. — Kl 3:8-10