JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

Lè Eliyou te antre nan konvèsasyon an, konsèy li te bay yo te diferan nèt ak konsèy Elifaz, Bildad ak Sofa te bay yo. Ni sa l te di nan konsèy li yo, ni fason l te trete Jòb te diferan ak lòt mesye yo. Li te montre l se yon vrè zanmi e li se yon bon konseye, li merite pou nou imite l.

KÈK KALITE YON BON KONSEYE GENYEN

ELIYOU KITE YON BÈL EGANP

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • LI GEN PASYANS

 • LI KOUTE MOUN AVÈK ATANSYON

 • LI RESPEKTE MOUN

 
 • Avèk pasyans, Eliyou te tann lòt mesye yo ki te pi gran pase l fin pale anvan l te pran lapawòl

 • Piske l te koute lòt moun avèk atansyon, li te pi byen konprann pwoblèm yo anvan l te bay konsèy

 • Li te site non Jòb lè l t ap pale e li te pale avè l tankou yon zanmi

 

33:6, 7, 32

 

 • LI GEN IMILITE

 • LI FASIL POU MOUN ABÒDE L

 • LI METE L NAN PLAS LÒT MOUN

 
 • Eliyou te gen imilite e l te gen bonte, li te admèt li menm tou li enpafè

 • Li te mete l nan plas Jòb ki t ap soufri

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • LI GEN EKILIB

 • LI GEN BONTE

 • LI KITE BONDYE DIRIJE L

 
 • Avèk bonte, Eliyou te montre Jòb fason l panse a te manke ekilib

 • Eliyou te ede Jòb wè se pa jistis pa l la ki pi enpòtan

 • Bon konsèy Eliyou te bay Jòb yo te prepare Jòb pou l resevwa lòt enstriksyon Jewova t apral ba li