Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Women 16​:​1-27

SA K LADAN L

  • Pòl prezante Febe k ap sèvi nan kongregasyon an (1, 2)

  • Salitasyon pou kretyen k ap viv Wòm yo (3-16)

  • Avètisman kont divizyon (17-20)

  • Konpayon Pòl yo voye salitasyon (21-24)

  • Kounye a, yo konnen sekrè sakre a (25-27)

16  M ap prezante nou* Febe, sè nou an, k ap sèvi nan kongregasyon ki Sankre a+,  dekwa pou nou ka resevwa l ann inyon ak Seyè a, jan moun ki sen yo dwe resevwa moun, e dekwa pou nou ka ba l kèlkeswa èd li ta bezwen+, paske li menm tou li defann anpil frè, san wete mwen menm.  Salye Priska ak Akila pou mwen+, yo se konpayon travay mwen nan Kris Jezi.  Yo te riske vi yo pou mwen*+. M ap di yo mèsi, men se pa mwen menm sèlman, se tout kongregasyon ki nan nasyon yo k ap di yo mèsi tou.  Salye kongregasyon ki lakay yo a pou mwen tou+. Salye Epenèt, byenneme m nan, li menm ki se premye fwi Azi* bay pou Kris.  Salye Mari, li menm ki te travay di pou nou.  Salye Andwonikis ak Jinyas pou mwen. Yo se fanmi m+ e yo te prizonye ansanm avè m. Mesye sa yo gen bon repitasyon nan je apot yo, e yo ann inyon ak Kris depi pi lontan pase m.  Salye Anpliyatis pou mwen, byenneme m nan nan Seyè a.  Salye Iben, konpayon travay nou nan Kris, ak Stakis, byenneme m nan. 10  Salye Apelès, li menm ki fidèl nan Kris. Salye moun lakay Aristobil yo. 11  Salye Ewodyon, fanmi m nan, pou mwen. Salye moun lakay Nasis yo ki ann inyon ak Seyè a. 12  Salye Trifèn ak Trifoz pou mwen, yo se de medam k ap travay di nan sèvis Seyè a. Salye Pèsis, byenneme nou an, paske se yon dam ki travay di nan sèvis Seyè a. 13  Salye Rifis, yon bonjan sèvitè nan Seyè a. Salye manman l, ki se yon manman pou mwen tou. 14  Salye Asenkrit, Flegon, Èmès, Patwobas, Èmas, ak lòt frè ki ansanm avèk yo. 15  Salye Filològ ak Jili, Nere ak sè l la, ak Olimpas, ak tout moun ki sen ki avèk yo. 16  Se pou youn salye lòt ak yon bo ki demontre lanmou. Tout kongregasyon Kris yo voye salye nou. 17  Kounye a, m ap ankouraje nou, frè m yo, pou nou veye moun k ap simen divizyon yo, moun k ap fè moun pèdi lafwa*, sa ki kontrè ak ansèyman nou te aprann nan, epi evite moun sa yo+. 18  Paske, jan de moun sa yo se esklav yo ye. Yo pa esklav Kris, Seyè nou an, men yo se esklav move dezi yo genyen*. E y ap sèvi ak pawòl dous ak pawòl flatri pou yo sedui kè moun ki inosan yo. 19  Tout moun vin konnen nou kòm moun ki obeyisan, e konsa, nou fè kè m kontan. Men, mwen vle pou nou gen sajès, dekwa pou nou toujou chèche fè sa ki byen e pou nou inosan anrapò ak sa ki mal+. 20  Bondye ki bay lapè a pral kraze Satan+ anba pye nou talè konsa. Mwen swete pou favè san parèy Jezi, Seyè nou an, ansanm avèk nou. 21  Timote, konpayon travay mwen an, voye salye nou. Lisiyis, Jazon ak Sosipatè, yo menm ki se fanmi m, voye salye nou tou+. 22  Mwen menm, Tètiyis, k ap ekri lèt sa a, mwen salye nou ann inyon ak Seyè a. 23  Gayis+, ki resevwa m e ki resevwa tout kongregasyon an lakay li, voye salye nou. Eras, trezorye* vil la, ansanm ak Kwatis, frè l la, voye salye nou tou. 24  *—— 25  Kounye a, glwa pou Sila a ki kapab fè nou vin djanm ann akò ak bon nouvèl m ap anonse a e ann akò ak travay predikasyon ki gen rapò ak Jezi Kris la, selon revelasyon sekrè sakre a+ ki te rete kache pandan anpil anpil tan. 26  Grasa bagay pwofèt yo te ekri e ann amoni ak kòmandman Bondye ki la pou toutan an bay, sekrè sa a vin parèt klè pou tout nasyon yo e yo vin konnen l, dekwa pou yo ka demontre lafwa yo e pou yo ka obeyi l. 27  Wi, glwa pou Bondye, li menm sèl ki saj+, glwa pou li pou toutan grasa Jezi Kris. Amèn.

Nòt anba paj

Oswa: “Mwen rekòmande nou”.
Oswa: “pou nanm mwen”.
La a, Azi fè referans ak yon zòn nan Anpi women an ki te anba pouvwa yon gouvènè.
Lit.: “moun k ap fè moun bite”.
Oswa: “yo se esklav vant yo”.
Oswa: “administratè”.
Yo pa jwenn vèsè sa a nan kèk ansyen maniskri. Sa montre li pa fè pati Ekriti Bondye enspire yo. Gade Apendis A3.