Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 26​:​1-32

SA K LADAN L

  • Pòl ap defann tèt li devan Agripa (1-11)

  • Pòl esplike ki jan l fè vin kretyen (12-23)

  • Fason Festis ak Agripa reyaji (24-32)

26  Agripa+ di Pòl: “Ou mèt pale pou w defann tèt ou.” Lè sa a, Pòl lonje men l, epi li di:  “Wa Agripa, mwen kontan dèske se devan w mwen ye pou m defann tèt mwen jodi a pou tout bagay Juif yo ap akize m yo+,  sitou w byen konnen tout koutim Juif yo, e ou byen konn tout diskisyon ki gen nan mitan yo. Se poutèt sa, m ap mande w, tanpri, pou w pran yon ti pasyans pou w koute m.  “Tout Juif ki byen konnen fason m ap viv depi lè m te jèn, fason m te toujou konpòte m nan mitan pèp mwen an ak nan Jerizalèm+,  wi, Juif ki konnen m depi byen lontan yo, si yo te vle, yo te ka temwaye pou yo di mwen se yon Farizyen+, e kòm nou konnen, Farizyen yo se gwoup ki pi strik nan relijyon nou an+.  Men, y ap jije m kounye a poutèt mwen gen espwa nan yon pwomès Bondye te fè zansèt nou yo+,  e se menm pwomès sa a 12 tribi nou yo ap tann reyalize. Se pou sa yo toujou ap bay Bondye yon sèvis sakre lajounen kou lannuit. Se poutèt esperans sa a Juif yo ap akize m+, o monwa.  “Mesye, poukisa kèk nan nou panse* li enposib pou Bondye leve moun ki mouri?  Mwen menm bò kote pa m, mwen te gen konviksyon mwen te oblije fè anpil aksyon pou m opoze ak Jezi, moun Nazarèt la. 10  Se sa menm mwen te fè nan Jerizalèm. E kòm prèt an chèf yo te ban m pouvwa+, mwen te fèmen anpil nan moun ki sen yo nan prizon+. E lè yo t apral touye yo, mwen te dakò ak sa. 11  Byen souvan, mwen te pini yo nan tout sinagòg yo pou m te fòse yo abandone lafwa yo. E mwen tèlman pa t vle wè yo, mwen te menm rive pèsekite yo nan lòt vil tou. 12  “Pandan m t ap fè sa, mwen te pran wout pou m al Damas, e mwen te resevwa otorite ak lòd nan men prèt an chèf yo. 13  A midi, etan m sou wout la, o monwa, mwen wè yon limyè ki sot nan syèl la ki pi klere pase solèy la, e li klere toutotou ni mwen menm, ni moun ki t ap vwayaje avè m yo+. 14  Lè nou tout tonbe atè, mwen tande yon vwa ki di m nan lang ebre: ‘Sòl, Sòl, poukisa w ap pèsekite m? Sa rèd pou ou pou w kontinye ap voye pye sou digèt*.’ 15  Men, mwen di: ‘Kiyès ou ye, Mèt?’ Epi, Seyè a di: ‘Mwen se Jezi. Se mwen w ap pèsekite a. 16  Men, leve kanpe sou de pye w. Paske, rezon ki fè mwen fè w wè m, se pou m ka chwazi w kòm sèvitè e kòm temwen ni pou bagay ou deja wè, ni pou bagay mwen pral fè w wè ki gen rapò avè m+. 17  E m ap delivre w anba men pèp sa a ak anba men yon seri nasyon m ap voye w kote yo+, 18  pou w ouvri je yo+, pou w fè yo kite fènwa+ pou yo vin nan limyè+, e pou yo sot anba pouvwa Satan+ pou yo vin jwenn Bondye, dekwa pou yo ka jwenn padon pou peche yo+ e pou yo ka jwenn yon eritaj pami moun ki vin sen grasa lafwa yo gen nan mwen an.’ 19  “Konsa, wa Agripa, mwen pa t dezobeyi sa yo te di m nan vizyon ki te sot nan syèl la. 20  Men, mwen te al kot moun Damas yo+ anvan, apre sa, m al kot moun Jerizalèm yo+, ansuit m al nan tout zòn Jide, epi m al kot moun ki nan nasyon yo tou, m al pote yon mesaj ba yo pou m fè yo konnen yo dwe repanti e yo dwe tounen vin jwenn Bondye lè yo fè aksyon ki mache ak repantans+. 21  Se poutèt sa, Juif yo te met men sou mwen nan tanp lan e yo te eseye touye m+. 22  Men, kòm mwen jwenn èd nan men Bondye, mwen kontinye bay temwayaj jis jodi a devan ni piti ni gran. Mwen pa di lòt bagay, eksepte sa pwofèt yo ak Moyiz te ekri ki gen pou rive yo+, 23  sètadi Kris la t ap gen pou l soufri+, e antanke premye moun ki t ap resisite pami mò yo+, li t apral fè pèp sa a ak nasyon yo konn limyè a+.” 24  Twouve, pandan Pòl t ap di pawòl sa yo pou l defann tèt li, Festis di byen fò: “Ou vin fou, Pòl! Gwo konesans ou genyen an fè w vin fou!” 25  Men, Pòl di: “Mwen pa vin fou non, Sonnekselans Festis. Okontrè, pawòl m ap di yo se pawòl verite ak pawòl ki gen bonsans. 26  An reyalite, mwen alèz pou m pale ak wa a sou bagay sa yo, paske li byen konn bagay sa yo. Mwen sèten li konn tout bagay sa yo, paske se pa bagay ki fèt an kachèt+. 27  Wa Agripa, èske w kwè nan sa pwofèt yo ekri yo? Mwen konnen ou kwè.” 28  Men, Agripa di Pòl: “Ou sanlè konvenk mwen pou m vin yon kretyen.” 29  Lè sa a, Pòl di: “Mwen swete pou Bondye fè ni ou menm, ni tout moun k ap koute m jodi a vin menm jan avè m, kit se nan yon tikras tan, kit se nan yon tan ki long, sof pou nou pa ta nan chenn.” 30  Lè sa a, wa a leve kanpe, epi ni gouvènè a, ni Berenis, ni mesye yo ki te chita ansanm avèk yo leve kanpe tou. 31  Men, pandan yo prale, yo kòmanse pale youn ak lòt, yo di: “Mesye sa a pa fè anyen ki merite lanmò oswa prizon+.” 32  Epi, Agripa di Festis: “Nou ta ka lage misye si l pa t mande pou l al devan Seza+.”

Nòt anba paj

Lit.: “kèk nan nou jije”.
Yon digèt se yon baton ki pwenti yo konn itilize pou fè bèt mache oubyen pou bay bèt direksyon.