Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 22​:​1-30

SA K LADAN L

  • Pòl defann tèt li devan foul moun yo (1-21)

  • Pòl sèvi ak dwa li genyen antanke sitwayen women (22-29)

  • Sanedren an rasanble (30)

22  “Frè m yo, papa m yo, koute sa m pral di nou la a pou m defann tèt mwen+.”  Lè yo tande se ann ebre l ap pale avèk yo, yo fè silans plis toujou. Epi Pòl di:  “Mwen se yon Juif+. Mwen fèt nan vil Tas nan peyi Silisi+, men, mwen te resevwa fòmasyon isit la, nan vil sa a, nan men Gamalyèl+. Yo te aprann mwen obeyi Lwa zansèt nou yo yon fason ki strik+, e mwen te chofe pou m fè sèvis Bondye, menm jan nou tout nou ye jodi a+.  Mwen te pèsekite moun k ap suiv Chemen sa a, mwen te mare gason kou fi met nan prizon, e gen ladan yo ki menm mouri+.  Gran prèt la ak tout ansyen yo ka temwaye sa. Mwen te menm fè yo ban m lèt pou m remèt frè nou yo ki Damas yo, e mwen te sou wout pou m al mare disip ki te la yo tou, epi mennen yo Jerizalèm pou m fè pini yo.  “Men, pandan vwayaj la, lè m te prèske rive Damas, vè midi, bridsoukou, gen yon gwo limyè ki sot nan syèl la ki klere toutotou m+.  Epi, mwen tonbe atè e mwen tande yon vwa ki di m: ‘Sòl, Sòl, poukisa w ap pèsekite m?’  Mwen reponn: ‘Kiyès ou ye, Mèt?’ Epi, li di m: ‘Mwen se Jezi, moun Nazarèt la. Se mwen w ap pèsekite a.’  Twouve, mesye ki te avè m yo te wè limyè a tou, men yo pa t tande sa vwa moun ki t ap pale avè m nan t ap di. 10  Lè sa a, mwen di: ‘Ki sa m dwe fè, Mèt?’ Seyè a di m: ‘Leve, ale Damas, e lè w rive, y ap di w tout sa w gen pou w fè+.’ 11  Men, kòm mwen pa t ka wè ditou paske limyè ki te klere m nan te fò anpil, se moun ki te avèk mwen yo ki te pran men m mennen m Damas. 12  “Twouve, te gen yon mesye yo rele Anànyas ki te gen lakrentif pou Bondye, jan Lalwa mande sa. Tout Juif ki t ap viv Damas yo te pale an byen de li. 13  Li vin jwenn mwen, li kanpe toupre m, epi li di m: ‘Sòl, frè mwen, se pou w retounen wè ankò!’ Menm lè a, mwen wè ankò epi mwen leve je m gade l+. 14  Li di: ‘Bondye zansèt nou yo chwazi w pou w vin konn volonte l, pou w wè sila a ki jis la+ e pou w tande vwa l, 15  paske ou dwe sèvi l temwen devan tout moun pou w fè yo konnen sa w te wè ak sa w te tande+. 16  Kounye a, poukisa w ap pèdi tan? Leve pou w al batize, epi met konfyans ou nan* non Jezi+ pou peche w yo ka efase+.’ 17  “Men, lè m te retounen Jerizalèm+, etan m t ap lapriyè nan tanp lan, mwen fè yon vizyon. 18  Mwen wè Seyè a ki di m: ‘Fè vit, kite Jerizalèm, paske moun Jerizalèm yo pap aksepte temwayaj w ap bay sou mwen an+.’ 19  Epi mwen di: ‘Seyè, yo konnen byen mwen te konn al nan tout sinagòg yo al pran moun ki kwè nan ou yo met nan prizon, e m te konn fè bat yo+. 20  E lè yo t ap touye Etyèn, temwen w lan, mwen te la tou e mwen te dakò. Se mwen menm ki t ap veye rad moun ki t ap touye l yo+.’ 21  Epoutan, Seyè a di m: ‘Ale, paske m ap voye w byen lwen, bò kot nasyon yo+.’” 22  Twouve, foul moun yo te ret la ap koute Pòl. Men, lè yo tande pawòl sa a, yo tout pran rele: “Retire nonm sa a sou tè a, paske li pa merite viv!” 23  Kòm yo t ap rele byen fò, yo t ap voye rad ki te anlè rad ki sou yo a jete e yo t ap voye pousyè anlè+, 24  kòmandan an bay lòd pou yo fè Pòl antre nan kazèn nan. Li mande pou yo bat li pou fè l pale, dekwa pou l ka konn egzakteman poukisa foul moun yo t ap rele dèyè Pòl konsa. 25  Men, lè yo fin mare Pòl pou yo bat li, li di ofisye ki te la a: “Èske nou gen dwa bat yon Women* ki pa kondane*+?” 26  Ebyen, lè ofisye a tande sa, l al fè kòmandan an konn sa, li di: “Ki sa w gen entansyon fè? Paske, mesye sa a se yon Women.” 27  Lè sa a, kòmandan an pwoche kot Pòl, li mande l: “Di m non: Ou se yon Women?” Pòl di: “Wi.” 28  Kòmandan an reponn: “Mwen menm, mwen te peye gwo lajan pou m te ka vin yon sitwayen women.” Pòl di: “Mwen menm, mwen fèt tou sitwayen women+.” 29  Kidonk, lamenm, moun ki t apral bat li pou fè l pale yo retire kò yo bò kote l. Ata kòmandan an te pè lè l vin aprann se yon Women li te fè mare nan chenn nan+. 30  Se konsa, nan demen, kòm li te vle konnen egzakteman poukisa Juif yo t ap akize Pòl, li fè lage l, epi li bay prèt an chèf yo ansanm ak tout Sanedren an lòd pou yo reyini. Li fè Pòl desann, epi li fè l kanpe nan mitan yo+.

Nòt anba paj

Lit.: “epi rele”.
Oswa: “yon sitwayen women”.
Oswa: “ki pa pase devan tribinal”.