Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 19​:​1-41

SA K LADAN L

  • Pòl nan Efèz; kèk moun rebatize (1-7)

  • Travay ansèyman Pòl la (8-10)

  • Pawòl la kontinye gaye, malgre enfliyans demon yo (11-20)

  • Yon foul moun ap fè dezòd nan Efèz (21-41)

19  Apre sa, pandan Apolòs+ nan vil Korent, Pòl pase sou anndan, nan tèritwa Azi*, li desann Efèz+. Epi li jwenn kèk disip la,  li di yo: “Èske nou te resevwa lespri sen lè nou te vin kwè a+?” Yo reponn li: “Men, nou pa t janm tande yo di gen yon lespri sen!”  Epi li di: “Ki batèm menm nou te resevwa?” Yo di: “Batèm Jan an+.”  Pòl di: “Jan te batize moun ki montre yo repanti yo+, e li te di pèp la pou yo kwè nan sila a k ap vin apre l la+, sètadi, nan Jezi.”  Lè yo tande sa, yo fè yo batize yo nan non Seyè Jezi.  E lè Pòl poze men l sou yo, lespri sen desann sou yo+, yo kòmanse pale lòt lang, e yo kòmanse pwofetize*+.  Antou, yo te 12 gason konsa.  Apre sa, Pòl fè twa mwa ap vin nan sinagòg la+, e li pale sou Wayòm Bondye a avèk kran, li bay diskou, e li pale yon fason pou l konvenk moun yo+.  Men, lè kèk nan moun yo vin ap fè tèt di e yo pa kwè, y ap denigre Chemen an+ devan foul la, li rale kò l sou yo+, e li fè disip yo fè menm bagay la tou. Chak jou, l al bay diskou nan oditoryòm lekòl Tiranis la. 10  Li fè dezan ap fè sa. Konsa, tout moun ki t ap viv nan tèritwa Azi a te tande pawòl Seyè a, Juif kou Grèk. 11  Bondye te kontinye sèvi ak Pòl pou l fè mirak* ki estrawòdinè+. 12  Yo te menm konn pran moso twal ak tabliye ki te touche ak kò l pote bay moun malad yo+, epi maladi yo sot sou moun yo, e movèzespri yo ale+. 13  Men, gen kèk Juif ki t ap mache toupatou ap chase demon, e yo menm tou, yo t ap eseye sèvi ak non Seyè Jezi sou moun ki gen movèzespri sou yo, yo t ap di: “Se nan non Jezi Pòl ap preche a mwen ban nou lòd pou nou soti+.” 14  Twouve, te gen yon mesye, yon prèt an chèf Juif ki rele Seva ki te gen sèt pitit gason ki t ap fè sa. 15  Men, movèzespri a reponn, li di yo: “Mwen konn Jezi+, e mwen rekonèt Pòl+. Men nou menm, kiyès nou ye?” 16  Sa w tande a, mesye ki te gen movèzespri sou li a fonse sou yo, li metrize yo youn apre lòt, e li maltrete yo, sa fè yo kouri sot nan kay kote yo te ye a san rad sou yo ak kò yo blese. 17  Tout moun ki te abite Efèz te vin konn sa, Juif kou Grèk. Yo tout te vin gen yon laperèz ki anvayi yo, e moun t ap fè lwanj pou non Seyè Jezi. 18  Anpil nan moun ki te vin kwè yo te vin konfese sa yo te konn fè devan tout moun. 19  Anfèt, anpil moun ki te konn pratike maji te rasanble liv maji yo te genyen yo, e yo te boule yo devan tout moun+. Yo te kalkile pri yo te koute, e yo jwenn yo te vo 50 000 pyès ann ajan. 20  Se konsa, pawòl Jewova* a te kontinye gaye avèk pisans, e se li ki te gen plis fòs+. 21  Apre bagay sa yo fin pase, Pòl fè lide pase Masedwàn+ ak Akayi, epi apre sa pou l al Jerizalèm+. Li di: “Apre m sot Jerizalèm, mwen dwe al Wòm tou+.” 22  Konsa, li voye de nan moun ki t ap ede l yo Masedwàn, anpalan de Timote+ ak Eras+, men li menm, li rete kèk tan toujou nan tèritwa Azi a. 23  Nan moman sa a, se pa ti latwoublay+ ki te vin genyen poutèt Chemen an+. 24  Paske, te gen yon òfèv ki rele Demetriyis ki te konn fè ti tanp ann ajan pou Atemis, e sa te konn rapòte atizan yo anpil+. 25  Li reyini yo ansanm ak lòt moun ki konn travay nan aktivite sa a, e li di yo: “Mesye, nou konnen byen se travay sa a ki fè afè n ap byen mache. 26  Selon sa nou wè e selon sa nou tande se pa nan vil Efèz+ sèlman nonm yo rele Pòl la konvenk yon pakèt moun pou l fè yo vin gen yon lòt opinyon, men se prèske nan tout tèritwa Azi a li fè sa. Li di imaj lèzòm fè ak men yo se pa dye yo ye vre+. 27  Mete sou sa, men sa k ka rive: Se pa sèlman metye n ap fè a ki pral gen move renome, men tou tanp gran deyès Atemis la pral pèdi repitasyon l, e menm gran deyès la pral pèdi grandè li, yon deyès moun nan tout tèritwa Azi ak moun toupatou sou tè a ap adore.” 28  Lè mesye yo tande sa, yo vin an kòlè nèt, yo kòmanse rele, yo t ap di: “Atemis, deyès moun Efèz yo, se yon gran deyès!” 29  Lè sa a, vil la vin tèt anba, e tout moun yo met men sou Gayis ak Aristak+, de moun Masedwàn ki te konn vwayaje ak Pòl, yo kouri antre nan teyat la avèk yo. 30  Pòl li menm te dispoze antre anndan an al kot moun yo, men disip yo pa t kite l fè sa. 31  Te menm gen kèk nan moun ki te byen apresye l, ki te konn òganize fèt ak jwèt nan teyat la, ki te voye di l tanpri souple pa pran chans al nan teyat la. 32  Anfèt, moun yo t ap pale byen fò, yon pòsyon t ap di yon bagay, yon lòt pòsyon t ap di yon lòt bagay. Paske, te gen konfizyon nan mitan moun ki te rasanble yo, e pifò ladan yo pa t konn pou ki rezon yo te reyini. 33  Konsa, yo fè Aleksann sot nan mitan foul la, e Juif yo menm t ap pouse l devan. Aleksann fè jès ak men l, paske li te vle pale pou l defann tèt li devan pèp la. 34  Men, lè yo vin wè li se yon Juif, yo tout pran rele ansanm pandan anviwon dezèdtan, yo t ap di: “Atemis, deyès moun Efèz yo, se yon gran deyès!” 35  Alafen, administratè vil la kalme foul la. Apre sa, li di: “Nou menm, moun Efèz, ki moun an reyalite ki pa konnen se vil Efèz k ap pwoteje tanp gran Atemis la ak estati ki te tonbe sot nan syèl la? 36  Kòm pèsonn pa ka nye sa, ebyen, fòk nou kalme nou pou nou pa fè anyen nan tèt cho. 37  Paske, mesye sa yo nou mennen la a, yo pa ni piye tanp, ni yo pa di move pawòl sou deyès nou an. 38  Kidonk, si Demetriyis+ ak atizan ki avè l yo gen yon pwoblèm ak yon moun, gen jou tribinal la travay e gen gouvènè* ki la, se pou youn pot plent pou lòt. 39  Men, si se yon lòt bagay n ap chèche, se pou nou regle sa nan youn nan asanble ki fèt selon lalwa yo. 40  Akoz sa ki pase jodi a, yo sanlè akize nou kòm moun k ap fè soulèvman. E pa gen anyen n ap ka di pou nou esplike dezòd sa a.” 41  Lè l fin di pawòl sa yo, li fè moun yo ale.

Nòt anba paj

La a, Azi fè referans ak yon zòn nan Anpi women an ki te anba pouvwa yon gouvènè.
Sa gen ladan l anonse sa k pral pase alavni, anonse mesaj ki soti nan Bondye, oswa fè konnen volonte Bondye oubyen anonse l.
Lit.: “fè aksyon ki pisan”.
Yon gouvènè women ki t ap dirije yon tèritwa. Gade Lis mo yo esplike yo.