Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 13​:​1-52

SA K LADAN L

  • Banabas ak Sòl al sèvi kòm misyonè (1-3)

  • Travay predikasyon an nan Chip (4-12)

  • Diskou Pòl fè nan Antyòch ki nan Pizidi a (13-41)

  • Selon yon pwofesi, yo dwe al preche moun nan nasyon yo (42-52)

13  Twouve, nan kongregasyon ki te Antyòch la, te gen pwofèt ak anseyan+: te gen Banabas, te gen Simeyon, yo rele l Nijè tou, te gen Lisiyis, moun Sirèn, te gen Manayèn ki te lekòl ansanm ak Ewòd, chèf distri a, epi te gen Sòl.  Etan yo t ap fè sèvis* Jewova* e yo t ap fè jèn*, lespri sen di: “Mete Banabas ak Sòl apa pou mwen+ pou travay mwen rele yo pou yo fè a+.”  Epi, apre yo fin fè jèn e yo priye, yo poze men yo sou mesye yo, apre sa, yo voye yo ale.  Se konsa, lespri sen voye mesye sa yo, yo desann Selesi, epi yo pran bato, y al nan zile Chip.   Lè yo rive Salamin, yo kòmanse preche pawòl Bondye a nan sinagòg Juif yo. Yo te gen Jan avèk yo pou ede yo+.  Lè yo fin travèse tout zile a rive jis Pafòs, yo rankontre ak yon mesye, yon Juif, ki rele Bajezi. Misye se te yon majisyen e li te yon fo pwofèt.  Li t ap travay pou Sèjiyis Polis, gouvènè a*, yon moun entèlijan. Gouvènè a rele Banabas ak Sòl, paske l te chofe pou l tande pawòl Bondye.  Men, Elimas, majisyen an (se sa non l vle di), te opoze ak yo. Li t ap chèche detounen gouvènè a pou l pa vin gen lafwa.  Lè sa a, Sòl, ki rele Pòl tou, te vin ranpli ak lespri sen. Li gade majisyen an fiks, 10  epi li di l: “Ou se yon moun ki chaje ak tout kalite twonpri ansanm ak tout kalite mechanste, ou se pitit Dyab la+, ou se ènmi tout sa ki jis. Èske w pap sispann fè chemen Jewova* yo ki dwat vin kwochi? 11  Gade! Jewova* ap met men sou ou, w ap avèg e ou pap wè limyè solèy la pandan kèk tan.” Menm kote a, gen yon bwouya pwès ak yon fènwa ki tonbe sou misye. Epi, li kòmanse ap vire adwat agoch, l ap chèche yon moun pou pran men l pou gide l. 12  Lè gouvènè a wè sa k pase a, li vin kwè. Ansèyman li te tande sou Jewova* a te frape l anpil. 13  Twouve, Pòl ansanm ak mesye ki te avè l yo kite Pafòs, yo pran lanmè, yo rive Pèje ki nan Panfili. Men, Jan+ kite yo, li tounen Jerizalèm+. 14  Men, yo menm, yo kite Pèje, y al Antyòch ki nan Pizidi a. Epi, yo antre nan sinagòg la+ yon jou saba, yo chita. 15  Apre moun yo fin li Lalwa+ ak sa pwofèt yo te ekri yo, moun ki t ap dirije sinagòg yo voye di yo: “Frè nou yo, si nou gen yon pawòl nou vle di pou nou ankouraje pèp la, nou mèt pale.” 16  Lè sa a, Pòl leve, li fè siy ak men l pou moun yo fè silans, epi li di: “Nou menm Izrayelit, ansanm ak lòt moun yo ki gen lakrentif pou Bondye, koute. 17  Bondye pèp Izrayèl la te chwazi zansèt nou yo. Etan yo te abite kòm etranje nan peyi Ejip, li leve yo byen wo, li fè yo kite peyi sa a ak fòs ponyèt li+. 18  E li te sipòte yo nan dezè a pandan anviwon 40 an+. 19  Apre l fin detwi sèt nasyon nan peyi Kanaran, li separe peyi a e li distribye l ba yo kòm eritaj+. 20  Tout sa te rive pandan 450 an. “Apre sa, li ba yo jij rive jis nan epòk pwofèt Samyèl+. 21  Men, annapre, yo vin mande yon wa+, e Bondye ba yo Sayil, pitit Kich, ki soti nan tribi Benjamen+. Li te wa pandan 40 an. 22  Apre Bondye fin retire l sou twòn nan, li ba yo David kòm wa+. Se sou li Bondye te bay temwayaj, lè l te di: ‘Mwen jwenn David, pitit Jese+, yon moun ki fè m plezi+ e ki pral fè tout sa m vle.’ 23  Pami desandans* mesye sa a, Bondye te fè Izrayèl jwenn yon sovè, anpalan de Jezi, ann amoni ak pwomès Bondye te fè+. 24  Anvan moun sa a te parèt, Jan te preche tout pèp Izrayèl la an piblik pou yo batize pou yo montre yo repanti+. 25  Men, pandan Jan t ap fini travay pa l la, li te konn di: ‘Kiyès nou sipoze mwen ye? Mwen pa moun nou panse m ye a. Men, gen yon moun k ap vin apre m, e moun sa a, mwen pa menm merite pou m ta demare sandal ki nan pye l+.’ 26  “Frè m yo, nou menm ki desandan moun ki sot nan fanmi Abraram, ansanm ak lòt moun pami nou la a ki gen lakrentif pou Bondye, Bondye voye pawòl k ap bay delivrans lan ban nou+. 27  Paske, moun k ap viv Jerizalèm yo ansanm ak chèf yo genyen yo pa t rekonèt moun sa a. Men, lè yo te jije l la, yo te akonpli sa pwofèt yo te ekri yo+, bagay y ap li awotvwa chak saba. 28  Byenke yo pa t jwenn okenn rezon pou yo touye l+, yo te mande Pilat pou l fè touye l+. 29  Epi, lè yo fin akonpli tout bagay ki te ekri sou li yo, yo desann li sou poto a*, e yo antere l nan yon tonm*+. 30  Men, Bondye leve l sot nan lanmò+, 31  e moun ki te konn ansanm avè l sot Galile al Jerizalèm yo te wè l pandan plizyè jou. E kounye a, moun sa yo ap bay pèp la temwayaj sou li+. 32  “E se konsa, n ap anonse nou bon nouvèl sou pwomès yo te fè zansèt nou yo. 33  Pwomès sa a, Bondye akonpli l nèt pou nou menm ki pitit yo, lè l resisite Jezi+. Tankou sa ekri nan dezyèm sòm nan: ‘Ou se pitit gason m. Jodi a, mwen vin papa w+.’ 34  Lefètke Bondye resisite Jezi sot nan lanmò, e Jezi pap janm retounen gen yon kò ki ka dekonpoze, men sa Bondye te deklare sou sa: ‘M ap ban nou lanmou fidèl mwen te pwomèt David la, yon lanmou ki sensè*+.’ 35  Se poutèt sa, nan yon lòt sòm, li di tou: ‘Ou pap kite kò sèvitè fidèl ou a dekonpoze+.’ 36  Yon bò, David te sèvi Bondye* nan jenerasyon pa l la, li te dòmi nan lanmò, yo te antere l avèk zansèt li yo e kò l te dekonpoze+. 37  Yon lòt bò, kò sila a Bondye resisite a pa t dekonpoze+. 38  “Kidonk, frè m yo, se pou n konnen se grasa moun sa a n ap jwenn padon pou peche nou+. 39  E grasa li, Bondye ap deklare tout moun ki kwè yo inosan pou tout yon seri bagay Lwa Moyiz la+ pa t ka deklare nou inosan pou yo+. 40  Kidonk, veye pou sa pwofèt yo te ekri yo pa rive nou. Men sa ki ekri: 41  ‘Gade, nou menm k ap meprize moun, se pou nou ret bouch ouvè, e se pou n peri, paske m ap fè yon aksyon pandan nou vivan an, yon bagay nou pap janm kwè, menmsi yon moun rakonte nou l an detay+.’” 42  Pandan y ap soti, moun yo sipliye yo pou yo vini lòt saba pou yo pale sou bagay sa yo ankò. 43  Konsa, lè reyinyon nan sinagòg la fini, anpil Juif ansanm ak moun ki te konvèti nan relijyon Juif yo e ki t ap adore Bondye suiv Pòl ak Banabas, ki t ap pale avèk yo pou ankouraje yo pou yo kontinye chèche jwenn favè san parèy Bondye a+. 44  Nan pwochen saba a, prèske tout moun nan vil la te rasanble pou yo koute pawòl Jewova* a. 45  Lè Juif yo wè foul moun yo, gen yon sèl jalouzi ki monte yo, e yo kòmanse ap di move pawòl pou yo kontredi sa Pòl t ap di yo+. 46  Lè sa a, avèk kran, Pòl ak Banabas di yo: “Li te nesesè pou se nou menm yo te anonse pawòl Bondye a an premye+. Men, piske nou voye l jete, e konsa nou montre nou pa merite resevwa lavi ki pap janm fini an, ebyen, nou menm nou pral preche moun ki nan nasyon yo+. 47  Anfèt, men kòmandman Jewova* ban nou lè l te di: ‘Mwen chwazi w kòm limyè pou nasyon yo, pou w ka anonse mwayen pou moun sove a jis nan dènye bout tè a+.’” 48  Lè moun ki nan nasyon yo tande sa, yo kontan anpil e yo fè lwanj pou pawòl Jewova* a. E tout moun ki te nan bon dispozisyon pou yo resevwa lavi ki pap janm fini an te vin kwè. 49  Anplis de sa, pawòl Jewova* a te kontinye ap gaye nan tout zòn nan. 50  Men, Juif yo monte tèt ni medam enpòtan ki te gen lakrentif pou Bondye yo ni mesye ki te nan gwo pozisyon nan vil la, yo leve yon pèsekisyon+ kont Pòl ak Banabas e yo mete yo deyò nan zòn nan. 51  Pòl ak Banabas souke pye yo pou yo retire pousyè ladan l* kòm temwayaj kont yo, epi y ale Ikónyòm+. 52  Disip yo te kontinye gen anpil kè kontan+ e yo te kontinye ranpli ak lespri sen.

Nòt anba paj

Oswa: “fè sèvis piblik pou”.
Yon gouvènè women ki t ap dirije yon tèritwa. Gade Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “Pami semans”.
Oswa: “sou bwa a”.
Oswa: “yon tonm ki fè sonje moun ki mouri”.
Oswa: “yon lanmou ki merite pou nou kwè nan li”.
Oswa: “te fè volonte Bondye”.
Moun ki te fè jès sa a te montre li pa responsab sa k rive moun ki te nan zòn sa a.