Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Revelasyon 1​:​1-20

SA K LADAN L

  • Yon revelasyon Bondye bay pa mwayen Jezi (1-3)

  • Salitasyon pou sèt kongregasyon yo (4-8)

    • “Mwen se Alfa ak Omega” (8)

  • Anba pouvwa lespri sen, Jan vin twouve l nan jou Seyè a (9-11)

  • Vizyon konsènan Jezi ki jwenn glwa (12-20)

1  Men yon revelasyon Bondye bay Jezi Kris+ pou l montre esklav li yo+ bagay ki gen pou rive talè konsa. Epi, Jezi voye zanj li, e pa mwayen zanj sa a, li sèvi ak senbòl pou l bay Jan, esklav li a, revelasyon an+.  Se Jan k ap bay temwayaj sou pawòl Bondye a ak sou temwayaj Jezi Kris te bay la, wi, sou tout bagay li te wè yo.  Byennere moun ki li pawòl ki nan pwofesi sa a awotvwa, e byennere moun ki koute pawòl sa yo e ki suiv sa ki ekri ladan yo+, paske tan ki fikse a toupre rive.  Se mwen menm, Jan, k ap ekri sèt kongregasyon+ ki nan zòn Azi* a: Mwen swete pou nou gen favè san parèy ak lapè ki soti nan “Sila a ki la, ki te la e k ap vini an+”, nan sèt espri+ ki devan twòn li an  ak nan Jezi Kris, “Temwen fidèl la+”, “premye pitit ki leve sot nan lanmò a+”, “Chèf wa latè yo+”. Jezi, ki renmen nou+ e ki libere nou anba peche nou yo grasa pwòp san l+,  li menm ki fè nou vin wa+ e ki fè nou vin prèt+ pou Bondye ki se Bondye li e ki se Papa li, wi, se pou l resevwa glwa ak pisans pou toutan. Amèn.  Gade! L ap vini nan mitan nyaj yo+. Tout je ap wè l, ni moun ki te pèse l yo. Tout nasyon* sou tè a pral frape lestomak yo poutèt chagren y ap genyen akoz li+. Wi, amèn.  Men sa Jewova* Dye di: “Mwen se Alfa ak Omega*+, mwen se Sila a ki la, ki te la e k ap vini an, mwen se Toupisan an+.”  Mwen menm, Jan, frè nou k ap patisipe avèk nou nan tribilasyon an+, nan wayòm nan+ ak nan andirans+ antanke disip Jezi+, mwen te sou zile yo rele Patmòs la, poutèt mwen t ap pale de Bondye e poutèt mwen t ap bay temwayaj sou Jezi. 10  Pandan m te anba pouvwa lespri sen, mwen te vin twouve m nan jou Seyè a, e mwen te tande yon vwa byen fò pa dèyè m tankou yon twonpèt 11  ki di m: “Ekri sa w wè a nan yon woulo, epi voye l bay sèt kongregasyon sa yo: Efèz+, Esmin+, Pègam+, Tiyati+, Sad+, Filadèlfi+ ak Lawodise+.” 12  Mwen vire pou m wè ki moun ki t ap pale avè m nan, e lè m vire, mwen wè sèt pòtlanp annò+, 13  e nan mitan pòtlanp yo, mwen wè yon moun ki sanble ak yon pitit lòm+. Li abiye ak yon rad ki desann rive sou pye l, e li te gen yon senti annò toutotou lestomak li. 14  Epitou, cheve nan tèt li te blan tankou lenn blan, yo te blan tankou nèj, e je l te tankou yon flanm dife+. 15  Pye l te tankou kuiv ki pirifye+ k ap briye nan yon founèz dife, epi vwa l te tankou bri yon gwo dlo k ap desann. 16  Li te gen sèt zetwal nan men dwat li+, e yon epe byen long ki file de bò+ t ap soti nan bouch li. Figi l* te tankou solèy la lè l byen klere+. 17  Lè m wè l, mwen tonbe devan pye l tankou yon moun ki mouri. Epi, li poze men dwat li sou mwen, li di m: “Ou pa bezwen pè. Mwen se Premye a+ ak Dènye a+, 18  e mwen se moun ki vivan an+. Mwen te mouri+, men, gade, mwen vivan pou tout tan gen tan+ e mwen gen kle lanmò ak kle Tonm nan*+. 19  Donk, ekri bagay ou wè yo, bagay ki la yo ak bagay ki gen pou vin apre yo. 20  Kanta sèt zetwal ou te wè nan men dwat mwen an ak sèt pòtlanp annò yo, yo se yon sekrè ki sakre. Men sa yo reprezante: Sèt zetwal yo reprezante zanj ki nan sèt kongregasyon yo, e sèt pòtlanp yo reprezante sèt kongregasyon yo+.

Nòt anba paj

La a, Azi fè referans ak yon zòn nan Anpi women an ki te anba pouvwa yon gouvènè.
Lit.: “Tout tribi”.
Oswa: “Mwenn se A ak Z”. Alfa ak Omega se premye ak dènye lèt nan alfabè grèk la.
Oswa: “Fas li”.
Oswa: “Adès”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.