Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Liv Pwovèb

Chapit

Sa k ladan l

 • 1

  • Objektif pwovèb yo (1-7)

  • Danje ki gen nan fè move zanmi (8-19)

  • Vrè sajès la rele byen fò nan lari (20-33)

 • 2

  • Enpòtans sajès genyen (1-22)

   • Chèche sajès kòmsi ou t ap chèche trezò ki kache (4)

   • Lè w aprann reflechi, sa ap pwoteje w (11)

   • Imoralite lakòz gwo pwoblèm (16-19)

 • 3

  • Montre w saj, epi fè Jewova konfyans (1-12)

   • Onore Jewova avèk bagay ki gen valè (9)

  • Sajès bay kè kontan (13-18)

  • Sajès ap pwoteje w (19-26)

  • Fason pou nou boule ak lòt moun (27-35)

   • Fè byen pou lòt moun depi w kapab (27)

 • 4

  • Konsèy ki gen sajès yon papa bay (1-27)

   • Bat pou w gen sajès, se sa ki pi enpòtan (7)

   • Evite chemen mechan yo (14, 15)

   • Chemen moun ki dwat la kontinye vin pi klere (18)

   • “Pwoteje kè w” (23)

 • 5

  • Avètisman kont fi ki deregle a (1-14)

  • Pran plezi w ak madanm ou (15-23)

 • 6

  • Atansyon lè w ap pwomèt pou w responsab dèt yon moun (1-5)

  • “Al kot foumi yo, ou menm, parese” (6-11)

  • Moun ki pa itil anyen e ki mechan an (12-15)

  • Sèt bagay Jewova rayi (16-19)

  • Veye kò w ak fi ki pa bon an (20-35)

 • 7

  • Obeyi kòmandman Bondye yo pou w ka viv (1-5)

  • Yo pran tèt yon jèn gason ki pa konprann anyen (6-27)

   • “Tankou yon towo bèf y ap mennen labatwa” (22)

 • 8

  • Sajès ap pale kòmsi se te yon moun (1-36)

   • ‘Mwen fèt an premye nan tout sa Bondye te fè’ (22)

   • ‘Bò kote Bondye kòm yon moun ki konn travay byen’ (30)

   • ‘Mwen te renmen pitit lèzòm yo’ (31)

 • 9

  • Vrè sajès la ap rele lèzòm (1-12)

   • “Grasa mwen, w ap viv anpil tan” (11)

  • Fi ki sòt la ap rele moun vini (13-18)

   • “Dlo moun vòlè bon anpil” (17)

 • PWOVÈB SALOMON YO (10:1–24:34)

  • 10

   • Yon pitit ki gen sajès fè kè papa l kontan (1)

   • Moun ki travay di ap rich (4)

   • Lè moun pale twòp, sa fè yo peche (19)

   • Benediksyon Jewova bay fè moun rich (22)

   • Lakrentif pou Jewova fè moun viv pi lontan (27)

  • 11

   • Se moun ki konn limit yo ki gen sajès (2)

   • Aposta yo fini ak lòt moun (9)

   • “Tout bagay mache byen lè gen anpil moun k ap bay konsèy” (14)

   • Moun ki renmen bay la, zafè l ap byen mache (25)

   • Moun ki kwè nan richès li genyen ap tonbe (28)

  • 12

   • Moun ki rayi moun korije l pa gen bonsans (1)

   • “Pawòl moun di san reflechi tankou kout epe” (18)

   • Lè moun ankouraje moun fè lapè, sa bay kè kontan (20)

   • Moun k ap bay manti bay Jewova degoutans (22)

   • Tètchaje fè kè moun vin lou (25)

  • 13

   • Moun k ap chèche konsèy gen sajès (10)

   • Lè yon moun ap tann yon bagay e sa pa rive lè l t ap tann li an, sa fè l pèdi espwa (12)

   • Yon mesaje ki fidèl fè moun jwenn byenfè (17)

   • Moun ki mache ak moun ki gen sajès ap vin gen sajès (20)

   • Moun ki bay disiplin demontre lanmou (24)

  • 14

   • Lapenn yon moun se nan kè l li ye (10)

   • Yon wout ki parèt dwat kapab mennen nan lanmò (12)

   •  Moun ki manke konprann nan kwè tout sa moun di (15)

   • Moun ki rich la gen anpil zanmi (20)

   • Lè kè yon moun poze, sa fè tout kò l an sante (30)

  • 15

   • Yon repons ki dous kalme kòlè (1)

   • Je Jewova tout kote (3)

   • Priyè moun ki dwat yo fè Bondye plezi (8)

   • Kote ki pa gen dyalòg, plan pap mache (22)

   • Reflechi anvan w reponn (28)

  • 16

   • Jewova egzamine sa k pouse yon moun aji (2)

   • Lage tout sa w ap fè nan men Jewova (3)

   • Se pou Jewova bon balans yo ye (11)

   • Ògèy lakòz moun tonbe (18)

   • Cheve blan se yon bèl kouwòn (31)

  • 17

   • Pa aji mal ak moun ki fè byen pou ou (13)

   • Anvan diskisyon pete, wete kò w! (14)

   • Yon bon zanmi demontre lanmou toutan (17)

   • “Kè kontan se bon remèd” (22)

   • Yon moun ki gen bon konprann kontwole sa l ap di (27)

  • 18

   • Moun ki met kò l apa a egoyis e li pa gen sajès (1)

   • Non Jewova se yon fò ki byen solid (10)

   • Richès bay yon fo pwoteksyon (11)

   • Li saj pou nou koute toule de pati yo (17)

   • Gen zanmi ki pi fidèl pase yon frè (24)

  • 19

   • Bon konprann yon moun genyen fè l bese kòlè l (11)

   • Yon madanm ki toujou sou kont tankou yon do kay ki gen goutyè (13)

   • Madanm ki prevwayan an, se Jewova ki bay li (14)

   • Bay yon timoun disiplin pandan gen espwa toujou (18)

   • Li saj pou nou koute konsèy (20)

  • 20

   • Diven fè moun aji yon fason ki dwòl (1)

   • Moun ki parese a pa al travay tè nan sezon fredi (4)

   • Panse moun tankou dlo ki fon (5)

   • Pa kouri fè ve (25)

   • Glwa jèn yo se fòs yo (29)

  • 21

   • Jewova dirije kè yon wa kote l vle (1)

   • Fè sa ki dwat pi bon pase sakrifis (3)

   • Tout bagay ap mache byen pou moun ki travay byen an (5)

   • Moun ki pa koute malere yo, yo pap koute l tou (13)

   • Pa gen okenn sajès lakay moun ki kont Jewova yo (30)

  • 22

   • Yon bon repitasyon pi bon pase anpil richès (1)

   • Sa yo montre yon timoun ap itil li pou tout lavi l (6)

   • Parase a pè lyon ki deyò a (13)

   • Disiplin fè timoun vin pa sòt ankò (15)

   • Yon moun ki fè travay li byen, se pou wa l ap travay (29)

  • 23

   • Kontwole tèt ou lè moun resevwa w lakay yo (2)

   • Pa kouri dèyè richès (4)

   • Richès ka vole al kite w (5)

   • Pa vin yon moun ki bwè twòp (20)

   • Alkòl mòde tankou yon sèpan (32)

  • 24

   • Pinga w anvye sò moun ki mechan (1)

   • Se grasa sajès y ap bati yon kay (3)

   • Moun ki dwat la ka tonbe, men l ap leve ankò (16)

   • Pa fè vanjans (29)

   • Ret ap kabicha fè moun pòv (33, 34)

 • PWOVÈB SALOMON MESYE WA EZEKYAS YO TE KOPYE (25:1–29:27)

  • 25

   • Sekrè (9)

   • Pawòl ki byen chwazi (11)

   • Pa plede al lakay moun (17)

   • Anpile chabon ki byen limen sou tèt yon ènmi (21, 22)

   • Yon bon nouvèl tankou dlo fre (25)

  • 26

   • Lè yon moun parese (13-16)

   • Pa antre nan diskisyon ki pa pou ou (17)

   • Evite twonpe moun epi pou n ta di se jwe n ap jwe (18, 19)

   • San bwa, pa gen dife (20, 21)

   • Pawòl yon moun k ap pale moun mal tankou yon ti manje ki gou (22)

  • 27

   • Sa bon lè yon zanmi korije w (5, 6)

   • Pitit mwen, fè kè m kontan (11)

   • Fè file fè (17)

   • Byen konnen twoupo bèt ou (23)

   • Richès pa la pou toutan (24)

  •  28

   • Priyè moun ki refize obeyi a bay degoutans (9)

   • Moun ki konfese peche yo, y ap fè yo mizèrikòd (13)

   • Moun k ap kouri dèyè richès pap ret inosan (20)

   • Li pi bon pou w korije moun pase w achte figi yo (23)

   • Moun ki renmen bay pa manke anyen (27)

  • 29

   • Timoun yo kite l fè sa l vle a ap fè manman l wont (15)

   • Kote ki pa gen vizyon, pèp la lage san kontwòl (18)

   • Yon moun ki fè kòlè ap leve diskisyon (22)

   • Moun ki gen imilite a ap jwenn glwa (23)

   • Lakrentif pou lòm se yon pyèj (25)

 • PAWÒL AGOU YO (30:1-33)

  • 30

   • Pa fè m ni pòv ni rich (8)

   • Bagay ki pa janm satisfè (15, 16)

   • Bagay moun pa rive konprann (18, 19)

   • Yon fi ki nan adiltè (20)

   • Bèt ki fèt ak tout sajès yo (24)

 • PAWÒL WA LEMWÈL YO (31:1-31)

  • 31

   • Kiyès ki ka jwenn yon bon madanm? (10)

   • Li travay di (17)

   • Li pale ak bonte (26)

   • Pitit li ak mari l fè lwanj pou li (28)

   • Bote yon fi ka pa dire (30)