• 1

  • Madanm Oze ak pitit li fè yo (1-9)

   • Jizreyèl (4), Lowouwama (6) ak Lowami (9)

  • Espwa pou moun yo tounen e pou yo met tèt yo ansanm (10, 11)

 • 2

  • Izrayèl jwenn pinisyon paske l pa fidèl (1-13)

  • Yo retounen al jwenn Jewova ki tankou yon mari pou yo (14-23)

   • “W ap rele m Mari w” (16)

 • 3

  • Oze repran madanm li ki te fè adiltè (1-3)

  • Izrayèl ap retounen al jwenn Jewova (4, 5)

 • 4

  • Jijman Jewova kont pèp Izrayèl la (1-8)

   • Pa gen konesans sou Bondye nan peyi a (1)

  • Pèp Izrayèl la ap adore zidòl e yo imoral anpil (9-19)

   • Lè se imoralite ki nan lespri yon moun, l ap pèdi wout li (12)

 • 5

  • Jijman kont Efrayim ak Jida (1-15)

 • 6

  • Yon envitasyon pou yo retounen al jwenn Jewova (1-3)

  • Pèp la pa gen yon lanmou ki fidèl vre (4-6)

   • Lanmou ki fidèl pi bon pase sakrifis (6)

  • Konduit pèp la fè moun wont (7-11)

 • 7

  • Bagay mal Efrayim fè yo (1-16)

   • Pèsonn pa ka chape anba filè Bondye a (12)

 • 8

  • Moun k ap adore zidòl yo ap peye pou sa (1-14)

   • Simen van, rekòlte van tanpèt (7)

   • Izrayèl bliye Sila a ki te fè yo a (14)

 • 9

  • Bondye rejte Efrayim akoz peche Efrayim yo (1-17)

   • Y al adore dye ki fè moun wont lan (10)

 • 10

  • Izrayèl se yon jaden rezen ki fin depafini e ki pral detwi (1-15)

   • Plante epi rekòlte (12, 13)

 • 11

  • Depi lè Izrayèl te piti, Bondye te renmen l (1-12)

   • “Mwen te rele pitit gason m nan pou l kite peyi Ejip” (1)

 • 12

  • Efrayim dwe retounen vin jwenn Jewova (1-14)

   • Jakòb te lite ak Bondye (3)

   • Jakòb te kriye pou Bondye fè l favè (4)

 • 13

  • Efrayim lage kò l nan adore zidòl, li bliye Jewova (1-16)

   • “O Lanmò, kote pikan w yo?” (14)

 • 14

  • Yo ankouraje yo retounen vin jwenn Jewova (1-3)

   • Fè louwanj pou Bondye ak bouch nou (2)

  • Bondye ap geri Izrayèl, yo pap aji yon fason ki pa fidèl ankò (4-9)