Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Nonb 31​:​1-54

SA K LADAN L

  • Yo tire revanj sou moun Madyan yo (1-12)

    • Yo touye Balaam (8)

  • Enstriksyon sou bagay yo pran nan lagè (13-54)

31  Annapre, Jewova di Moyiz:  “Al tire revanj+ pou Izrayelit yo sou moun Madyan yo+. Apre sa, ou pral menm kote ak moun pa w yo*+.”  Se konsa, Moyiz te pale ak pèp la, li di yo: “Bay yon seri gason pami nou ekipman pou y al fè lagè ak* moun Madyan yo pou yo ka tire revanj pou Jewova sou moun Madyan yo.  Nou dwe voye 1 000 gason nan chak tribi pami tout tribi Izrayèl yo nan lagè.”  Se konsa, nan plizyè milye pitit Izrayèl yo+, yo te pran 1 000 gason nan chak tribi. Sa te fè 12 000 gason ki te pare pou y al nan lagè*.  Apre sa, Moyiz te voye yo nan lagè. Li te voye 1 000 gason li te pran nan chak tribi yo ansanm ak Fineyas+, pitit gason Eleyaza a, prèt ki te alatèt lame a e ki te gen veso sakre yo ak twonpèt pou yo sonnen+ yo nan men l.  Yo t al fè lagè ak moun Madyan yo, dapre lòd Jewova te bay Moyiz. Yo te touye tout gason yo.  Pami moun yo te touye yo, te gen senk wa Madyan yo: Evi, Rekèm, Sou, Ou ak Reba. Epi, yo te touye Balaam+, pitit gason Beyò a, ak kout epe.  Men, Izrayelit yo te pran fi ak timoun nan Madyan yo kòm prizonye. Mete sou sa, yo te pran tout bèt yo gen lakay yo, tout twoupo bèt yo ak tout byen yo te genyen. 10  Apre sa, yo te met dife nan tout vil kote moun yo te abite yo ak tout kan yo*. 11  Yo te pran tout sa moun yo te genyen, tout bèt yo, e yo te pran moun yo kòm prizonye. 12  Epi, yo te mennen moun yo te pran kòm prizonye yo ak tout sa yo te pran yo bay Moyiz ak Eleyaza, prèt la, ak pèp Izrayèl la nan kan ki nan Plèn Mowab yo ki tankou dezè+, nan zòn Jouden an, toupre Jeriko. 13  Moyiz ak Eleyaza, prèt la, ak tout chèf pami pèp la te soti al rankontre sòlda yo deyò kan an. 14  Epi, Moyiz te vin fache anpil sou mesye yo ki te alatèt lame a, mesye ki te chèf gwoup ki gen 1 000 moun ladan yo ak mesye ki te chèf gwoup ki gen 100 moun ladan yo ki te sot nan lagè a. 15  Moyiz di yo: “Apa nou kite tout fi yo vivan! 16  Sonje se yo menm ki te koute pawòl Balaam e ki te fè Izrayelit yo vin pa fidèl+ ak Jewova nan zafè Peyò a+, sa ki te lakòz flewo a te tonbe sou pèp Jewova a+. 17  Kounye a, nou dwe touye tout tigason yo e nou dwe touye tout fi ki te deja nan gason yo. 18  Men, nou pa bezwen touye jèn fi ki poko nan gason yo+. 19  Epi, nou dwe rete deyò kan an pandan sèt jou. Nenpòt moun pami nou ki touye yon moun* e nenpòt moun pami nou ki manyen yon kadav, kit se nou menm ki se moun nou pran kòm prizonye yo+, dwe pirifye tèt li+ sou twazyèm jou a e sou setyèm jou a. 20  Nou dwe pirifye tout rad, tout bagay ki fèt ak po bèt, tout bagay ki fèt ak plim kabrit ak tout bagay ki fèt an bwa.” 21  Eleyaza, prèt la, di mesye ki nan lame yo ki t al nan lagè a: “Men sa yon kòmandman nan lwa Jewova te bay Moyiz la di: 22  ‘Se sèlman lò, ajan, kuiv, fè, eten ak plon, 23  sa vle di tout sa ki ka pase nan dife, nou dwe pase nan dife, pou yo vin pwòp. Men, nou dwe netwaye yo tou ak dlo ki la pou pirifye a+. Tout sa ki pa ka al nan dife, nou dwe pase yo nan dlo a. 24  Epi, nou dwe lave rad nou sou setyèm jou a pou nou ka pwòp, apre sa, nou mèt antre nan kan an+.’” 25  Annapre, Jewova di Moyiz: 26  “Kontwole sa nou pran yo. Konte ni moun nou pran kòm prizonye yo ni bèt yo. Fè sa ansanm ak Eleyaza, prèt la, ak chèf fanmi ki pami pèp la. 27  Fè sa nou te pran yo fè de pati pou nou separe ant moun ki t al nan lagè yo ak tout rès pèp la+. 28  Nan pati ki pou sòlda ki sot nan lagè yo, sou chak 500 pami moun yo, bèf yo, bourik yo, mouton yo ak kabrit yo, nou dwe pran yon nanm* pou Jewova. 29  Se nan mwatye ki pou mesye ki t al nan lagè yo nou dwe pran kontribisyon n ap bay Eleyaza, prèt la, pou Jewova+. 30  Nan mwatye nou bay Izrayelit yo, sou chak 50 pami moun yo, bèf yo, bourik yo, mouton yo ak kabrit yo e pami tout kalite bèt moun yo te gen lakay yo, nou dwe pran youn pou nou bay Levit yo+ ki gen responsablite pou yo pran swen tabènak* Jewova a+.” 31  Konsa, Moyiz ak Eleyaza, prèt la, te fè jan Jewova te bay Moyiz lòd fè a. 32  Men sa ki te rete nan sa moun ki t al nan lagè yo te pran yo: 675 000 mouton ak kabrit 33  ak 72 000 bèf 34  ansanm ak 61 000 bourik. 35  Yo te pran 32 000 fi* ki potko nan gason+. 36  Yo te bay moun ki t al nan lagè yo mwatye nan mouton ak kabrit yo, sètadi 337 500 mouton ak kabrit. 37  Yo te retire 675 mouton ak kabrit kòm kontribisyon pou Jewova. 38  Yo te ba yo 36 000 bèf e yo te retire 72 bèf kòm kontribisyon pou Jewova. 39  Yo te ba yo 30 500 bourik e yo te retire 61 bourik kòm kontribisyon pou Jewova. 40  Yo te ba yo 16 000 moun* e yo te retire 32 moun* kòm kontribisyon pou Jewova. 41  Annapre, Moyiz bay Eleyaza, prèt la+, kontribisyon li te pran pou Jewova a, dapre lòd Jewova te bay Moyiz. 42  Men mwatye ki te pou Izrayelit yo nan sa mesye ki t al nan lagè yo te pran yo e Moyiz te separe fè de pati yo: 43  yo te ba yo 337 500 mouton ak kabrit 44  ak 36 000 bèf 45  ansanm ak 30 500 bourik. 46  Epi, yo te ba yo 16 000 moun*. 47  Apre sa, nan mwatye ki te pou Izrayelit yo, sou chak 50 moun e sou chak 50 bèt, Moyiz te pran youn pou l bay Levit yo+ ki gen responsablite pou yo pran swen tabènak Jewova a+, dapre lòd Jewova te bay Moyiz. 48  Annapre, mesye yo te chwazi pami plizyè milye moun ki nan lame a+, sètadi chèf gwoup ki gen 1 000 moun ladan yo ak chèf gwoup ki gen 100 moun ladan yo t al kot Moyiz, 49  yo di l: “Nou menm sèvitè w yo, nou te konte tout moun ki nan lame a ki souzòd nou yo, e pa gen youn nan nou ki manke+. 50  Nou chak vle fè yon ofrann pou Jewova nan sa nou te jwenn yo: bagay annò yo, chèn yo met nan pye yo, braslè yo, bag yo, zanno yo ak lòt bijou ankò pou nou ka jwenn padon pou peche nou* devan Jewova.” 51  Konsa, Moyiz ak Eleyaza, prèt la, te aksepte lò yo te bay yo, yo te aksepte tout bijou yo. 52  Tout lò chèf gwoup ki gen 1 000 moun ladan yo ak chèf gwoup ki gen 100 moun ladan yo te bay kòm kontribisyon pou Jewova yo te peze 16 750 chekèl*. 53  Chak mesye ki nan lame a te jwenn pòsyon pa l nan sa yo te pran nan lagè a. 54  Konsa, Moyiz ak Eleyaza, prèt la, te aksepte lò chèf gwoup ki gen 1 000 moun ladan yo ak chèf gwoup ki gen 100 moun ladan yo te bay yo, epi yo pote yo nan tant reyinyon an pou Jewova ka sonje pèp Izrayèl la.

Nòt anba paj

Se yon fason pou yo di li pral mouri.
Oswa: “pou yo sèvi nan lame a kont”.
Oswa: “pou yo sèvi nan lame a”.
Oswa: “kan ki gen miray toutotou yo”.
Oswa: “yon nanm”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm nou”.
Yon chekèl egal 11,4 g. Gade Apendis B14.