• 1

  • Yo anrejistre gason pou sèvi nan lame (1-46)

  • Levit yo pap nan lame (47-51)

  • Tribi yo ranje nan plas yo nan kan an (52-54)

 • 2

  • Yo ranje tribi yo nan kan an pa gwoup twa tribi (1-34)

   • Gwoup ki gen tribi Jida a nan lès (3-9)

   • Gwoup ki gen tribi Ribenn nan nan sid (10-16)

   • Kan Levi a nan mitan (17)

   • Gwoup ki gen tribi Efrayim nan nan lwès (18-24)

   • Gwoup ki gen tribi Dann nan nan nò (25-31)

   • Kantite gason yo anrejistre (32-34)

 • 3

  • Pitit gason Arawon yo (1-4)

  • Bondye chwazi Levit yo pou fè sèvis li (5-39)

  • Yo achte premye pitit yo (40-51)

 • 4

  • Travay desandan Keyat yo (1-20)

  • Travay desandan Gèchon yo (21-28)

  • Travay desandan Merari yo (29-33)

  • Kantite moun yo jwenn nan resansman an (34-49)

 • 5

  • Yo mete moun ki pa pwòp deyò nan kan an (1-4)

  • Moun konfese peche e yo bay yon dedomajman (5-10)

  • Dlo yo itilize pou fi mari l sispèk li fè adiltè (11-31)

 • 6

  • Ve Nazireyen fè (1-21)

  • Benediksyon prèt yo bay (22-27)

 • 7

  • Ofrann pou inogirasyon tabènak la (1-89)

 • 8

  • Arawon limen sèt lanp yo (1-4)

  • Yo pirifye Levit yo, Levit yo kòmanse sèvis yo (5-22)

  • Laj yon moun kapab sèvi kòm Levit (23-26)

 • 9

  • Dispozisyon pou selebre fèt Pak la apre dat la (1-14)

  • Nyaj ak dife anlè tabènak la (15-23)

 • 10

  • Twonpèt an kuiv yo (1-10)

  • Yo kite Sinayi (11-13)

  • Nan lòd yo konn deplase a (14-28)

  • Moyiz mande Obab gide pèp Izrayèl la (29-34)

  • Priyè Moyiz fè lè pèp la leve kan (35, 36)

 • 11

  • Bondye lage dife sou moun k ap plenyen yo (1-3)

  • Pèp la kriye pou vyann (4-9)

  • Moyiz santi chay la twò lou pou li (10-15)

  • Jewova bay 70 ansyen yo lespri l (16-25)

  • Istwa Èldad ak Medad; Jozye jalou pou Moyiz (26-30)

  • Bondye voye zwazo vini, Bondye pini pèp la pou ava (31-35)

 • 12

  • Miryam ak Arawon kont Moyiz (1-3)

   • Moyiz gen plis imilite pase tout moun (3)

  • Jewova defann Moyiz (4-8)

  • Miryam gen lèp (9-16)

 • 13

  • Yo voye 12 espyon Kanaran (1-24)

  • Move rapò dis nan espyon yo bay (25-33)

 • 14

  • Pèp la vle retounen ann Ejip (1-10)

   • Jozye ak Kalèb bay bon rapò (6-9)

  • Jewova fache; Moyiz defann pèp la (11-19)

  • Pinisyon: 40 an nan dezè a (20-38)

  • Moun Amalèk yo pot laviktwa sou Izrayèl (39-45)

 • 15

  • Lwa sou ofrann (1-21)

   • Menm lwa a pou moun peyi a ak etranje yo (15, 16)

  • Ofrann pou peche moun fè san yo pa fè espre (22-29)

  • Pinisyon pou moun ki fè espre li peche (30, 31)

  • Yo touye yon moun ki pa t respekte jou saba a (32-36)

  • Yo dwe mete franj nan woulèt rad yo (37-41)

 • 16

  • Kore, Datan ak Abiram fè rebèl (1-19)

  • Bondye jije rebèl yo (20-50)

 • 17

  • Baton Arawon an fleri, se yon siy (1-13)

 • 18

  • Responsablite prèt yo ak Levit yo (1-7)

  • Pòsyon prèt yo resevwa (8-19)

   • Alyans sèl (19)

  • Levit yo dwe resevwa yon dizyèm e yo dwe bay yon dizyèm (20-32)

 •  19

  • Gazèl bèf wouj la ak dlo pou pirifye a (1-22)

 • 20

  • Miryam mouri Kadèch (1)

  • Moyiz frape wòch la e li peche (2-13)

  • Edòm pa kite Izrayèl pase (14-21)

  • Lanmò Arawon (22-29)

 • 21

  • Wa Arad la pèdi lagè a (1-3)

  • Sèpan an kuiv la (4-9)

  • Izrayèl fè wonn peyi Mowab (10-20)

  • Siyon, wa Amorit yo, pèdi lagè a (21-30)

  • Òg, wa Amorit yo, pèdi lagè a (31-35)

 • 22

  • Balak bay Balaam travay pou li (1-21)

  • Bourik Balaam nan pale (22-41)

 • 23

  • Premye mesaj Balaam nan (1-12)

  • Dezyèm mesaj Balaam nan (13-30)

 • 24

  • Twazyèm mesaj Balaam nan (1-11)

  • Katriyèm mesaj Balaam nan (12-25)

 • 25

  • Peche pèp Izrayèl la fè ak medam peyi Mowab yo (1-5)

  • Fineyas aji (6-18)

 • 26

  • Dezyèm resansman tribi Izrayèl yo (1-65)

 • 27

  • Pitit fi Selofeyad yo (1-11)

  • Jozye resevwa misyon pou l ranplase Moyiz (12-23)

 • 28

  • Fason pou yo fè divès kalite ofrann (1-31)

   • Ofrann pou chak jou (1-8)

   • Pou jou saba a (9, 10)

   • Ofrann pou chak mwa (11-15)

   • Pou fèt Pak la (16-25)

   • Pou fèt Semèn yo (26-31)

 • 29

  • Fason pou yo fè divès kalite ofrann (1-40)

   • Jou pou sonnen twonpèt (1-6)

   • Jou Pirifikasyon an (7-11)

   • Fèt Tonèl (12-38)

 • 30

  • Ve gason fè (1, 2)

  • Ve fi fè (3-16)

 • 31

  • Yo tire revanj sou moun Madyan yo (1-12)

   • Yo touye Balaam (8)

  • Enstriksyon sou bagay yo pran nan lagè (13-54)

 • 32

  • Ti zòn ki nan lès Rivyè Jouden yo (1-42)

 • 33

  • Divès kote pèp Izrayèl la pase nan dezè a (1-49)

  • Enstriksyon pou yo pran peyi Kanaran (50-56)

 • 34

  • Fwontyè peyi Kanaran yo (1-15)

  • Yon seri mesye yo bay separe peyi a (16-29)

 • 35

  • Vil Levit yo (1-8)

  • Vil refij yo (9-34)

 • 36

  • Lwa sou maryaj fi ki gen yon eritaj (1-13)